Szanowni mieszkańcy!

Informuję, że w celu usprawnienia odbioru odpadów komunalnych właściciele posesji  zobowiązani są do:
1) oznakowania nieruchomości numerem porządkowym umieszczonym w widocznym miejscu,
2) umożliwienia dostępu do pojemników w dniu odbioru odpadów,
3) wystawienia worków z odpadami zebranymi selektywnie przed posesję  około godz. 6 rano w dniu odbioru odpadów zgodnie z ustalonym harmonogramem,
4) oznakowania adresem i numerem lokalu pojemników w przypadku budynków wielorodzinnych, w których właściciele lokali mają indywidualne pojemniki stojące w wyznaczonym miejscu, aby umożliwić firmie ich identyfikację m.in. w celu pozostawienia worków na odpady zbierane selektywnie.

Pojemniki stojące za ogrodzeniem, do których nie ma dostępu lub zamknięte na klucz w tzw. „boksach śmieciowych” nie będą opróżniane.

Właściciele  nieruchomości  mogą:

1) nadmiar odpadów – wysegregowane frakcje - przed terminem wywozu,  dostarczyć  bezpośrednio do siedziby firmy JUMAR,  Mierzyn ul. Długa 20,

2) skoszoną trawę, liście i odpady z ogrodów (bez gałęzi i ściętych drzew) dostarczyć do:

a) firmy JUMAR,

b) do pojemników ustawionych:
- na terenie  Urzędu Gminy Dobra z siedzibą w Wołczkowie, ul. Lipowa 51,
- przy ul. Alicji w Mierzynie obok terenu sportowo-rekreacyjnego „MIERZYNIANKA”.

WARUNEK: trawę należy wysypać z worków do pojemników.

Wójt
Gminy Dobra