Boisko sportowe w Dobrej zostało doposażone w kontener na szatnię dla sportowców oraz dwie wiaty z ławkami dla zawodników. Zakup był niezbędny dla osób trenujących na  boisku. Będzie również wykorzystywany przez społeczność lokalną do różnego rodzaju imprez, np.: dożynki, rozgrywki piłki nożnej. Przyczyni się do lepszego wykorzystania obiektu jako potencjału turystycznego Gminy Dobra oraz podniesie walory estetyczne obiektu.

Całość została zakupiona w ramach projektu pn.: „Doposażenie boiska w miejscowości Dobra”. Środki na operację zostały przyznane z działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z zakresu małych projektów. Wartość projektu to 25 633,20 zł.

 

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2013/boisko-dobra

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Projekt pn.: „Doposażenie placów zabaw znajdujących się na terenie Gminy Dobra”, współfinansowany za środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju”, 4 Oś LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.