Boisko sportowe w Grzepnicy uzyskało nowe elementy, które miały na celu poprawę wizerunku obiektu rekreacyjno-sportowego oraz bezpieczeństwa jego użytkowania.
W ramach projektu pn.: „Zagospodarowanie boiska w miejscowości Grzepnica”  zakupiono piłkochwyt o długości 30 m i wysokości 5 m oraz sześciokątne zadaszenie z kamiennym paleniskiem na ognisko.

Doposażenie ma zachęcić do większej aktywności fizycznej społeczność lokalną a zadaszenie ogniska jest elementem niezbędnym przy organizacji imprez lokalnych w okresie niekorzystnej aury pogodowej. Jest to teren rekreacyjno-sportowy, który służy wypoczynkowi mieszkańców. Organizowane są na nim turnieje rodzinne, zawody oraz wiele innych lokalnych imprez dążące do integracji mieszkańców.

Projekt na kwotę 19 084,68 zł jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach z działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z zakresu małych projektów.

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2013/boisko-grzepnica

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Projekt pn.: „Doposażenie placów zabaw znajdujących się na terenie Gminy Dobra”, współfinansowany za środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju”, 4 Oś LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.