Gmina Dobra otrzymała 2,8 mln zł dofinansowania z RPO do inwestycji polegającej na wydłużeniu ścieżki rowerowej Buk - Łęgi. W środę 21 maja wójt gminy Teresa Dera podpisała z marszałkiem województwa Olgierdem Geblewiczem umowę na dofinansowanie tej inwestycji.

Ciąg pieszo-jezdny o długości 3571 m będzie kontynuacją pierwszego etapu ścieżki Buk - Łęgi.  Trasa ta liczy obecnie 3,6 kilometra i już wkrótce zostanie wydłużona od miejsca, gdzie obecnie się kończy, po pasie drogi granicznej, przez byłe rowerowe przejście graniczne do Buku.

Łączna wartość inwestycji wyniesie 3.810.298,60 zł, z czego 2.857.723,95 zł pochodzić będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 Oś Priorytetowa 6 "Rozwój Funkcji Metropolitarnych" Dział 6.3 "Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitarnym".

"To dla nas bardzo ważne 4 km ścieżki rowerowej. To kolejny etap realizacji szerszej inwestycji – chcemy połączyć naszą gminę nie tylko ze Szczecinem, ale także z miejscowościami po drugiej stronie granicy" – powiedziała Teresa Dera podczas konferencji prasowej zorganizowanej na pl. Żołnierza Polskiego w Szczecinie.

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2014/sciezka_umowa