Miło nam poinformować, iż w dniu 04 marca 2014 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę – rozbudowy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrej, przy ul. Poziomkowej 5, polegającej na budowie sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym i technicznym, pomieszczeniami funkcyjnymi i zagospodarowaniem terenu.

Przewidywany termin realizacji - 330 dni kalendarzowych.

Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 20 marca 2014 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Wydziału ds. Komunalnych i Inwestycji Urzędu Gminy Dobra, przy ul. Granicznej 24a

Firmy zainteresowane udziałem w przetargu zapraszamy na stronę: www.bip.dobraszczecinska.pl > zakładka: Zamówienia publiczne > Przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

Wójt Gminy Dobra
Teresa Dera