,

W związku z rozmowami prowadzonymi z Miastem Szczecin Gmina Dobra podjęła działania zmierzające do opracowania koncepcji nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzecze i Wołczkowo z miastem Szczecin.

Realizacja nowego połączenia drogowego ma celu:

1) odciążenie ciągów komunikacyjnych prowadzących do Szczecina, które w stanie istniejącym, w szczytowych godzinach przekraczają swoją przepustowość,

2) poprawę dostępności komunikacyjnej pomiędzy Gminą Dobra, a miastem Szczecin,

3) przeniesienie ruchu tranzytowego przez Wołczkowo i Bezrzecze poza wskazane miejscowości,

4) upłynnienie ruchu i w konsekwencji zmniejszenie hałasu, zwiększenie bezpieczeństwa oraz ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska,

5) stworzenie alternatywnego połączenia zwiększającego płynność ruchu w sytuacjach awaryjnych,

6) stworzenie komplementarnego ciągu komunikacyjnego względem planowanych inwestycji budowy Zachodniej Obwodnicy Szczecina oraz ulic Sosabowskiego – Szeroka - Szafera.

7) brak realizacji nowego połączenia gminy Dobra we wskazanej w opracowaniu formie, skutkować będzie nie wykorzystaniem pełnego potencjału ww. inwestycji,

8) prawidłowe skomunikowanie Gminy Dobra z planowaną pętlą autobusowo-tramwajową, parkingiem w systemie park and ride oraz nowo wybudowaną halą widowiskowo-sportową,

9) zmniejszenie natężenia ruchu pojazdów wokół terenów rekreacyjnych oraz cennych przyrodniczo w okolicy jeziora Głębokiego,

10) potencjalne „uwolnienie” nowych atrakcyjnych terenów pod inwestycje,

11) zwiększenie potencjału gospodarczego Gminy Dobra.

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia opracowano 4 warianty inwestycyjne. Zasadniczy korytarz wariantów I-III jest do siebie zbliżony. Główna różnica pomiędzy ich przebiegiem polega na ilości zajętego terenu wojskowego oraz oddaleniu drogi od linii zabudowy. Ponadto ww. warianty różnią się sposobem połączenia z Zachodnią Obwodnicą Szczecina oraz nowo-planowanym rondem w ciągu ulic Sosabowskiego-Szafera.

Wariant I łączy się z rondem w ciągu ulic Sosabowskiego-Szafera w sposób bezpośredni. Na rondzie zachowuje się również relację dla ulic Modrej i Szerokiej. Wariant II łączy się z małym rondem przy ulicach Modrej i Szerokiej. Wariant III zakłada powstanie nowego ronda na wysokości drogi dojazdowej do strzelnicy, które będzie połączone z dużym rondem przy ulicach Sosabowskiego-Szafera i w które włączony zostanie ciąg ulic Modra-Szeroka.

Alternatywne połączenie z ulicą Szafera posiada wariant IV. Jego początkowy bieg jest zgodny z wariantami I-III, następnie w rejonie ogródków działkowych kieruje się w stronę nowopowstałej hali widowiskowo –sportowej i włącza się planowane rondo.

Przedstawiona powyżej koncepcja została przesłana do zaopiniowania przez właściwe organy:

- Urząd Miasta Szczecina Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

- Urząd Miasta Szczecina Wydział Inwestycji Miejskich,

- Urząd Miasta Szczecina Biuro Strategii,

- 12 Brygada Zmechanizowana Wojska Polskiego,

- Urządu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego,

- Biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego,

- Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie,

- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie,

- Rejonowy Zarząd  Infrastruktury w Szczecinie.

Kolejnym etapem, po zebraniu stosownych opinii i uzgodnień, będzie opracowanie projektu technicznego budowy drogi.

 

ROK 2017

 

Gmina pozyskała opinię prawna odnośnie możliwości realizacji inwestycji po wojskowym terenie zamkniętym na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 ze zm.). Po opracowaniu kolejnego wariantu Koncepcji nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzecze i Wołczkowo z miastem Szczecin, dokument został przekazany do opiniowania przez stronę wojskową. W ciągu roku 2017 trwały negocjacje ze stroną wojskową oraz agencją mienia wojskowego odnośnie możliwości przeprowadzenia inwestycji po wojskowych terenach zamkniętych. Prace nad dokumentacją trwają w ścisłej współpracy z Gminą Miasto Szczecin.

 

 Dalsze informacje dotyczące inwestycji można zleźć w zakładce "Inwestycje 2018". Bezpośredni link do artykułu: tutaj.