Nazwa zadania inwestycyjnego: "Budowa lapidarium na dz. 164 w Dołujach"

W celu realizacji inwestycji Gmina w roku 2018 przeprowadziła dwa postępowania o udzielenia zamówień publicznych w celu wyłonienia wykonawcy prac budowlanych, które zostały unieważnione ze względu na brak ofert. Po wprowadzeniu zadania do Wieloletniego Planu Finansowego  Gmina przystąpi  ponownie do próby wyłonienia wykonawcy zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych.