W wyniku dokonanego wyboru oferty w zapytaniu ofertowym zlecono do wykonania badań geologicznych podłoża gruntowego, tj. badań gruntowo - wodnych pod kątem zastosowania prawidłowego rozwiązania odprowadzenia wód opadowych z ulicy Malinowej w m. Wołczkowo oraz opracowania opinii geotechnicznej w ramach zadania : „Wołczkowo, Budowa ul. Malinowej wraz z infrastrukturą”. Do wykonania opinii należy wykonać odwierty co 50-70 metrów na całej długości ul. Malinowej.

 

Wykonawca prac : Geokoncept Krzysztof Kosiorowski

Wartość zamówienia : 4 020,87 zł brutto

Termin realizacji zamówienia : 31 lipca 2019 roku

 

Na podstawie ww. opinii Gmina mogła określić zakres prac i wyniku dokonanego wyboru oferty w zapytaniu ofertowym zlecono opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi ul. Malinowej położonej w miejscowości Wołczkowo, wraz z pełną infrastrukturą podziemną, naziemną, likwidacją wszelkich kolizji, biorąc pod uwagę odwodnienie z uwzględnieniem wszelkich zjazdów na posesje mieszkańców w ramach zadania : „Wołczkowo Budowa ul. Malinowej wraz z infrastrukturą”.

 

Wykonawcą prac jest: BPD – Biuro Projektów Drogowych Aleksandra Nowik, posiadającą swoją siedzibę w Szczecinie 71-779 przy ul. Małe Błonia 27/1.

Wartość zamówienia: 137 083,50 zł brutto

Termin realizacji zamówienia: 30 października 2020 r.

 

Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Malinowej położonej w miejscowości Wołczkowo, wraz z pełną infrastrukturą podziemną, naziemną, likwidacją wszelkich kolizji, biorąc pod uwagę odwodnienie z uwzględnieniem wszelkich zjazdów na posesje mieszkańców, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniem braku sprzeciwu do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę dla ww. inwestycji.

 

W grudniu 2019 roku Projektant przedłożył koncepcję zagospodarowania terenu dla ww. zadania.

 

Trasę ulicy Malinowej zaprojektowano z uwzględnieniem optymalnego wykorzystania pasa drogowego biorąc pod uwagę zminimalizowanie wystąpienia kolizji z istniejącą infrastrukturą. Projektant przewidział rozbiórkę istniejącej nawierzchni z płyt i ułożenie nowej bitumicznej o szerokości 6 m od ul. Słonecznej do ul. Leśnych Jagód i chodnik po jednej stronie drogi z kostki betonowej.

Na odcinku od Leśnych Jagód do końca opracowania, ze względu na ograniczoną dostępność pasa drogowego i brak zabudowy, przewidziano na odcinku budowę pieszo jedni i wymagałoby to wprowadzenia „Strefy zamieszkania”.

Zaproponowano wyniesione skrzyżowania z drogami gminnymi postaci wysp spowalniających z kostki betonowej dla uspokojenia ruchu i zapewnienia większego bezpieczeństwa.

W ramach przebudowy ul. Malinowej planuje się wykonanie następujących prac w zakresie sieci:

- Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku do ul. Czereśniowej. Na odcinku od ul. Czereśniowej do ul. Słonecznej zaproponowano się rozsączenie wód deszczowych poprzez pasy zieleni wzdłuż drogi, a w razie potrzeby zbiorniki podziemne na deszczówkę.

- budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej i sanitarnej

- przebudowa innych sieci tj.: elektrycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, na odcinkach kolidujących z projektowanych zagospodarowaniem ternu – jeśli zajdzie taka potrzeba po uzyskaniu warunków technicznych od gestorów sieci.

Ponadto:

- zaplanowano zjazdy do każdej nieruchomości w tym drogi, w przypadku gdy nieruchomość nie jest zabudowana, zaprojektować sugerowane zjazdy, po jednym na działkę,

- zaplanowano przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej do granicy działek.

 

Kolejne informacje dotyczące inwestycji znajdują się w zakładce Inwestycje 2020. 

Bezpośredni link do inwestycji tutaj.