Nazwa zadania: Dobra, budowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej etap II

Wykonawca prac: Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.

Wartość prac: 345 275,23 zł

Termin zakończenia prac: 30.11.2019 r.

 

Informacja z dnia 25.09.2019 r.

Gmina Dobra rozpoczęła realizację zadania inwestycyjnego: "Dobra, budowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej etap II". W dniu 29.08.2019 r. odbyło się przekazanie placu budowy Wykonawcy robót. W zakres inwestycji wchodzi m.in.:

  1. wykonanie sieci wodociągowej na odcinkach:

- od punktu W1 do punktu W15a tj. do połączenia z wodociągiem zakończonym w I etapie,

- od punktu W22 do punktu W23 (przejście pod jezdnią ulicy Szczecińskiej dla przyszłego połączenia wodociągu w ulicy Sportowej z projektowanym wodociągiem w ulicy Szczecińskiej

  1. wykonanie hydrantów p.poż. nadziemne w ilości 3 szt. (HP1, HP2, HP3).

 Do projektowanej sieci wodociągowej w ramach inwestycji należy przełączyć istniejące przyłącza wodociągowe:

- w punkcie W3a – przełączenie przyłącza dn32 z posesji Sportowa 2a,

- w punkcie W3b – przełączenie przyłącza dn32 z posesji Sportowa 2,

- w punkcie W9a – przełączenie przyłącza dn25 z posesji Sportowa 6/2,

- w punkcie W11a – przełączenie przyłącza dn63 z działki nr 308/4,

- w punkcie W11b – przełączenie przyłącza dn32 z działki nr 308/3,

Do projektowanej sieci wodociągowej w ramach inwestycji należy przełączyć istniejące sieci wodociągowe:

- w punkcie W9c – przełączenie wodociągu dn90 z działki nr 308/15,

- w punkcie W9d – przełączenie wodociągu dn90 z działki nr 868/4,

- w punkcie W11c – przełączenie wodociągu dn90 z działki nr 868/9,

- w punkcie W14a – przełączenie wodociągu dn90 z działki nr 868/8,

- w punkcie W15a – przełączenie wodociągu dn90 z działki nr 308/3.

Obecnie Wykonawca robót formalizuje procedurę wprowadzenia czasowej organizacji ruchu i organizuje zaplecze budowy.

Budowa ww. odcinka sieci wodociągowej ma na celu połączenie dwóch ujęć wody, tj. ujęcia Buk i ujęcia Grzepnica.

 

Informacja z dnia 05.12.2019 r.

W trakcie realizacji robót związanych z budową sieci wodociągowej w ul. Sportowej etap II w Dobrej wystąpiła potrzeba zmiany trasy sieci wodociągowej. Potrzeba ta wynikła w związku z kolizją zaprojektowanej trasy sieci z uzbrojeniem podziemnym wskazanym na mapie w innej lokalizacji, tj. z przyczyny której nie dało się przewidzieć na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Zmiana trasy przebiegu sieci wodociągowej była konieczna, aby móc realizować prace związane z inwestycją.

W związku z powyższym, Wykonawcy robót Wodociągom Zachodniopomorskim Sp. z o. o. został przedłużony termin realizacji ww. zamierzenia do dnia 20.12.2019 r.

 

Informacja z dnia 30.12.2019 r.

Wykonawca robót w ramach realizowanych robót związanych z budową sieci wodociągowej w ul. Sportowej etap II w Dobrej miał obowiązek uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3907Z Szczecin-Dobieszczyn. Po weryfikacji złożonego przez Wykonawcę wniosku i jego załączników na powyższe, Zarząd Powiatu w Policach zobowiązał wnioskodawcę do ponownego złożenia wniosku o wydanie decyzji uzgadniającej sieć wodociągową ze względu na rozbieżności w załącznikach graficznych wniosku na zajęcie pasa drogowego i postanowienia uzgadniającego przebieg sieci. Dopiero po otrzymaniu prawomocnej decyzji uzgadniającej przebieg sieci z poprawnym załącznikiem graficznym, Wykonawca robót może ponownie wystąpić z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego ww. drodze powiatowej. Mając na uwadze terminy administracyjne i czas, w którym Wykonawca otrzyma prawomocną decyzję umożliwiająca mu złożenie wnioski w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, Wykonawcy robót Wodociągom Zachodniopomorskim Sp. z o. o. został przedłużony termin realizacji ww. zamierzenia do dnia 30.03.2020 r.

Kolejne informacje dotyczące inwestycji znajdują się w zakładce Inwestycje 2020.
Bezpośredni link do inwestycji tutaj.