Zadanie inwestycyjne pod nazwą: "Wykonanie nowych szatni na boisku w Dobrej ul. Sportowa 7"

Gmina w drodze zapytania ofertowego wyłoniła wykonawcę, który opracuje dokumentację techniczną na podstawie której Gmina uzyska pozwolenie na budowę w celu realizacji inwestycji.

Inwestycja będzie obejmowała swoim zakresem budowę budynku szatni, biorąc pod uwagę możliwości jakie dają szybkie i ekonomiczne systemy modułowe, panelowe itp. Budynek powinien być zaprojektowany w jednym ciągu, podzielony na 4 pomieszczenia, do których będą osobne wejścia od strony frontowej. Projektant weźmie pod uwagę pod uwagę również wszystkie elementy, które należy przewidzieć, przy założeniu całorocznego użytkowania budynku.

Wykonawca:
ARCHISPEKTRUM
Pracownia Architektoniczna
Daniel Konrad Kowalewski

Kwota: 20 910,00

Zakończenie prac projektowych przewiduje się na: 30 kwietnia 2019 roku

 

W zawiązku z wykonanymi badaniami geologicznymi i zmianą miejsca posadowienia budynku szatni, zmiany konstrukcji budynku oraz niezinwentaryzowane fragmenty sieci na działce objętej inwestycją przesunięto wykonanie projektu technicznego, objętego umową umową Nr 509/2018 z dnia 02 października 2018 roku do dnia 30 sierpnia 2019 roku. Obecnie trwają prace przy akceptacji przedłożonego projektu technicznego w celu złożenia wniosku do Starosty Polickiego o pozwoleniu na budowę.
Po uzyskaniu Pozwolenia na budowę, Gmina przystąpi do przygotowania procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy na roboty budowlane.

Informacja z dnia 06.09.2019 r.

W związku z trwającymi konsultacjami w celu weryfikacji przedłożonego projektu budowlanego oraz przygotowania do jego akceptacji w celu złożenia wniosku do Starosty Polickiego o pozwoleniu na budowę, projektant złożył prośbę o przesunięcie terminu realizacji przedmiotu zamówienia do czasu
uzyskania Pozwolenia na budowę, który przewiduje się na koniec roku 2019.

Projekt ten będzie realizowany z zadaniem: Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska sportowego na Stadionie Sportowym w Dobrej w ramach budżetu obywatelskiego.