W drodze zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę na "Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na osiedlu „Sportowe” dot. ul. Paproci, Kameliowej, Konwaliowej, Frezjowej oraz Tulipanowej w m. Dobra” w ramach zadania: „Budowa dróg na osiedlu „Sportowe” w Dobrej” wraz z uzyskaniem dokumentów niezbędnych do realizacji zadania (pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót).

Wykonawca: VIA Projekt Łukasz Szawaryński

Kwota: 94 341,00 zł

Termin wykonania umowy: 31 maja 2019 roku

 

Informacja z dnia 06.09.2019 r.

W związku ze złożonymi uwagami mieszkańców do wyłożonego projektu i przeprowadzonych konsultacji społecznych, przesunięto termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 31 października 2019 roku, w celu wprowadzenia stosownych zmian do projektu. Odpowiedzi na wniesione uwagi zainteresowanych opublikowane są na stronie:

https://dobraszczecinska.pl/site/index.php?option=com_content&view=article&id=6776:spotkanie-konsultacyjne-w-sprawie-projektu-budowy-drog-na-osiedlu-sportowe&catid=502&Itemid=466

Celem opracowania jest budowa dróg osiedlowych na osiedlu „Sportowe” w Dobrej, który obejmuje ulice Tulipanową, Frezjową, Kameliową, Konwaliową oraz ul. Paproci. W ramach opracowania zakłada się poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu jazdy poprzez budowę sieci dróg z kostki betonowej, budowę wyniesionych skrzyżowań mających na celu zmniejszenie prędkości na osiedlu, budowę chodników oraz zjazdów do przyległych posesji. Szerokość jezdni zaprojektowana jest zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, tj. 5,00 m lub 6,00 m (szczegóły na projekcie zagospodarowania terenu). Szerokość chodników – 2,00 m.

 

Informacja z dnia 21.11.2019 r.

Projektant w ustalonym terminie złożył kompletną dokumentację dla zadania: „Budowa dróg na osiedlu „Sportowe” w Dobrej” w Starostwie Powiatowym wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. W toku postępowania Starosta Policki wydał postanowienie z dnia 4 października 2019 roku do uzupełnienia m.in. dokumentów zakończenia budowy tj. informacji o braku sprzeciwu do użytkowania inwestycji objętych decyzjami o pozwoleniu na budowę dot. budowy kanalizacji deszczowej na osiedlu „Sportowe”. Wszystkie inwestycje posiadają już zgłoszenia do PINB o zakończeniu robót i zgłoszeniu do użytkowania. Po uzyskaniu od PINB braku sprzeciwu do użytkowania, Starosta podejmie postępowanie w celu wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wobec powyższego, zasadnym było, aby przesunąć termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 28 lutego 2019 roku.

 

Więcej informacji w zakładce Inwestycje 2020.

Bezpośredni link do inwestycji tutaj.