Gmina przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Wołczkowo. Na potrzeby przygotowania planu zlecono wykonanie badania geotechnicznego wraz z opinią przydatności pod kątem lokalizacji cmentarza na terenie działek numer 436/1 oraz 436/2 obręb Wołczkowo, Gmina Dobra. Zlecono również wykonanie mapy do celów projektowych w postaci wektorowej na potrzeby wykonania zleconych badań.

Termin wykonania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek numer 436/1 oraz 436/2 obręb Wołczkowo, Gmina Dobra przypada na 30.09.2019 r.

 

Informacja z dnia 04.10.2019 r.

Na sesji Rady Gminy, która odbędzie się 24 października 2019 roku zostanie przedstawiony projekt uchwały w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Wołczkowo, obejmującego działki 436/1 oraz 436/2.

 

Informacja z dnia 25.11.2019 r.

W oparciu o art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne przekazano w dniu 31.10.2019 roku do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Uchwałę Nr IX/126/2019 Rady Gminy Dobra z dnia 24 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Wołczkowo, obejmującego działki nr 436/1 oraz 436/2 wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi.

W przypadku potwierdzenia zgodności powyższej Uchwały z przepisami prawa będzie ona obowiązywać od dnia wejścia w życie w niej określonego, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego (za art. 29 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne).