Informacja z dnia 14.11.2019 r.

W wyniku dokonanego wyboru oferty w zapytaniu ofertowym zlecono do wykonania usługę polegającą na opracowaniu koncepcji oraz dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniem sprzeciwu do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę dla inwestycji dotyczącej "Przebudowy pomieszczeń w parterze budynku przy ulicy Daniela 32 w Dołujach na potrzeby ZEAS w Dobrej" realizowanej w ramach zadania: "Adaptacja pomieszczeń po straży Gminnej i stomatologii na potrzeby ZEAS - koncepcja i PT". W dniu 16.10.2019 r. podpisano umowę na realizację ww. zamierzenia.

Wykonawcą usługi jest: ATK Pracowania Projektowa Architekt Tomasz Kuriański.

Wartość zamówienia: 28.290,00 zł brutto.

Termin realizacji zamówienia: 20 grudzień 2019 roku.

Trwa realizacja umowy. Na chwilę obecną ATK Pracownia Projektowa Architekt Tomasz Kuriański zrealizowała I etap umowy, tj. dostarczyła inwentaryzację budowlaną pomieszczeń, opinię konstrukcyjną, opinię kominiarską oraz koncepcję przebudowy pomieszczeń na biura ZEAS. Zamawiający, tj. Gmina Dobra przystąpiła do czynności odbiorowych I etapu umowy.