Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej budowy rowerowego placu zabaw – Serce Bezrzecza cz. II – PUMPTRUCK w m. Bezrzecze, gm. Dobra w ramach zadania inwestycyjnego : „Serce Bezrzecza cz. II – PUMPTRUCK – rowerowy plac zabaw (proj.1)” wraz z uzyskaniem dokumentów niezbędnych do realizacji zadania ( pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót ).

Wykonawca: C+HO aR Aleksandra Wachnicka Paweł Wachnicki s.c.

Kwota: 24 354,00 zł

Termin wykonania umowy: 30 września 2018 r.

Informacja z dnia 08.10.2018 r.

W zawiązku z analizą zagospodarowania terenu rekreacyjnego uwzględniającą obecne i planowane zagospodarowanie terenu dot. m.in. projektów :

  • "Budowa „Orlika” w Bezrzeczu",
  • "Serce Bezrzecza cz. II – PUMPTRUCK – rowerowy plac zabaw ( proj.1)"
  • "Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezrzeczu"

w celu całościowego poglądu na zagospodarowanie przestrzeni na nieruchomości gminnej w Bezrzeczu, Gmina zleciła opracowanie opinii geotechnicznej zawierającej wskazanie konkretnej technologii (projekt posadowienia) stabilnego posadowienia w nowej lokalizacji toru rowerowego PUMPTRUCK oraz wykonanie kosztorysów z tym związanych. W związku z czym, termin realizacji przygotowania dokumentacji projektu technicznego został przesunięty do grudnia 2018 roku.

 

Informacja z dnia 18.12.2018 r.

Projektant w ustalonym umową terminie, na podstawie przygotowanych projektów budowlanych złożył do Starostwa zgłoszenie prac budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Projekt przewiduje budowę infrastruktury sportowej na terenie położonym przy ul. Górnej w Bezrzeczu – toru rowerowego typu „PUMPTRUCK” wraz z dojściem/dojazdem rowerowym do niego, oraz strefą startową, a także prace towarzyszące – prace renowacyjne istniejących nawierzchni w okolicy toru.

Plan zagospodarowania >> pobierz (pdf)

 

Informacja z dnia 10.04.2019 r.

W związku z koniecznością zmiany klasyfikacją użytku gruntów m.in. działek nr 66/144,  66/147 na których Gmina zamierza wybudować boisko sportowe oraz rowerowy plac zabaw PUMPTRUCK. Podpisano umowę z klasyfikatorem gruntów w celu wykonania prac terenowych związanych z weryfikacją gruntu w celu uaktualnienia danych ewidencyjnych klasyfikacji gruntów zawartych w Ewidencji Gruntów i Budynków. Planowany termin zakończenia prac ustalony został na miesiąc maj 2019 roku.

Aktualizacja danych ewidencyjnych w ewidencji Gruntów i Budynków w Policach pozwoli Gminie na wystąpienie z wnioskiem do Starosty Polickiego o wydanie decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej. Po uzyskaniu wymaganej decyzji Gmina  uzupełni i ponowi zgłoszenie prac budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

 

Informacja z dnia 06.09.2019 r.

W związku ze złożonym wnioskiem Wójta Gminy o ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla działek nr 66/145, 66/147 oraz 66/147 Starosta Policki wydał decyzję orzekając, iż w części działek nr 66/145, 66/147 zmieniając oznaczenie i klasyfikację gruntów rolnych oznaczonych dotychczas jako pastwiska trwałe klasy III na pastwiska trwałe klasy IV – zgodnie z mapą klasyfikacyjną oraz protokołem z przeprowadzonej klasyfikacji gruntów. Odmówił zaś zmiany klasyfikacji dla działki nr 66/144 w całości o pow. 1,587 ha oraz części działek nr 66/145 o pow. 0,2418 ha, i części działki nr 66/147 o pow. 0,4678 ha z obrębu Bezrzecze, na których planowane są inwestycje gminne tj.:

"Budowa „Orlika” w Bezrzeczu",
"Serce Bezrzecza cz. II – PUMPTRUCK – rowerowy plac zabaw ( proj.1)"
"Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezrzeczu"

Z uwagi na cel publiczny i planowane zamierzenia realizacji inwestycji, w części działek , na którą Gmina nie uzyskała zgody na zmianę klasyfikacji użytku, złożono wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej do Starosty Polickiego.

Obecnie trwa procedura administracyjna, w oparciu o zgromadzony materiał w sprawie.

Jednakże, w oparciu o przepisy Starosta Policki poinformował Gminę zawiadomieniem z dnia 27 sierpnia 2019 roku, o przygotowywaniu decyzji odmownej w sprawie wydania zezwolenia na wyłączenie z produkcji rolnej gruntów rolnych.

 

Informacja z dnia 16.09.2019 r.

W dniu 9 września 2019 roku Starosta Policki wydał trzy decyzje odmawiające wydania zezwolenia na wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych, stanowiących użytki klasy III i IIIb, działek nr 66/144, 66/145, 66/147, poł. w m. Bezrzecze.

Dokonano analizy uzasadnienia decyzji.

Przedmiotem regulacji art. 7 Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2017.0.1161 t.j. - Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych) jest przeznaczanie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, ale tylko wtedy, kiedy takie przeznaczenie wymaga zgody właściwego organu. Natomiast to, kiedy przeznaczenie wymaga zgody, określa ust. 2 art. 7 Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2017.0.1161 t.j. - Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych). Jeżeli zgoda jest wymagana, wtedy zmiany przeznaczenia można dokonać tylko w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Ustawa obowiązująca nie przejęła rozwiązań znanych poprzednim przepisom, które pozwalały na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne poza planem miejscowym, jeżeli chodziło o lokalizację szczególnie ważnych inwestycji. W obowiązującym stanie prawnym jest to już niemożliwe, nie można dokonać przeznaczenia gruntu rolnego i leś­nego na cele nierolnicze i nieleśne poza planem miejscowym, ale tylko wtedy, gdy takie przeznaczenie wymaga zgody przewidzianej w art. 7 ust. 2 Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2017.0.1161 t.j. - Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych). Z tego wynika, że jeżeli zgoda nie jest wymagana, to przeznaczenie gruntów rolnych (ale już nieleśnych, co do których zgoda wymagana jest zawsze) na cele nierolnicze i nieleśne może nastąpić poza miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, praktycznie w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, która w obowiązującym stanie prawnym oznacza (art. 4 ust. 2 Dz.U.2018.0.1945 t.j. - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.).

Wobec powyższego, Gmina uzyska decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, na podstawie której nastąpi zmiana przeznaczania gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze. Następnie ponownie wystąpi do Starosty Polickiego z wnioskiem o wyłączenie z produkcji rolnej gruntów działek nr 66/144, 66/145, 66/147, poł. w m. Bezrzecze.

 

Informacja z dnia 17.01.2020 r.

W  dniu 9 stycznia 2020 roku Organ wydał Decyzję Nr 6/2020 oraz Nr 7/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji budowy boiska sportowego typu "Orlik", wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu w obiekty małej architektury, oraz inwestycji budowy rowerowego placu zabaw typu PUMPTRUCK. Po uprawomocnieniu się ww. Decyzji, Gmina ponownie wystąpi do Starosty Polickiego o wyłączenie z produkcji rolniczej działek przeznaczonych pod inwestycje. Po uzyskaniu przedmiotowej Decyzji, Gmina złoży zaktualizowaną dokumentację do Starosty Polickiego - Wydziału Architektury i Budownictwa o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Prace budowlane będą możliwe po uzyskaniu ostatecznego Pozwolenia na budowę i przeprowadzenia procedury przetargowej w celu wyłonienia Wykonawcy prac.

 

Informacja z dnia 12.03.2020 r.

Po uprawomocnieniu się decyzji celu publicznego, Gmina uzyskała od Starosty Polickiego decyzję o wyłączeniu z produkcji rolniczej działek przeznaczonych pod inwestycje. W związku z czym, ponownie złożono dokumentację do wydziału architektury w oczekiwaniu na rozpatrzenie sprawy. W dniu 4 marca 2020 roku Gmina pozyskała brak sprzeciwu do złożonego zgłoszenia prac budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę dla realizacji zamierzenia budowy Toru Rowerowego placu zabaw typu PUMPTRUCK. W trakcie rozpatrywania przez Starostę Polickiego pozostał wniosek o wydanie braku sprzeciwu do zgłoszenia prac budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowy boiska typu „Orlik” w Bezrzeczu. Obecnie trwają prace przygotowania wniosku do przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia Wykonawcy prac budowlanych. Po wyłonieniu wykonawcy, prace budowlane planuje się rozpocząć w II kwartale 2020 roku.