W dniu 11 grudnia 2020 roku podpisano protokół odbioru końcowego zamówienia dla zadania pn.: „Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr ewid. 206/60, 206/62 i 596 (ul. Akacjowa) położonej w Mierzynie, obręb Mierzyn 3 w gm. Dobra” . Zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z umową na roboty budowlane Znak: WKI.WT.7021.1.42.2013.MK, Nr 69/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku.

Wykonawcą robót była ENERSA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słodkówku 13, 73-132 Suchań.

Po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami budowy oraz jakością i zakresem wykonywanych robót stwierdzono, że roboty zostały wykonane zgodnie z projektami budowlanymi i pozwoleniami na budowę. Inwestycja została zrealizowana w oparciu o umowę partycypacyjną i w związku z jej zrealizowaniem powstały następujące urządzenia:

  • sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC ø200 [mm] – 118,23 [mb];
  • studnie rewizyjne betonowe ø1000 [mm] – 4 [kpl];
  • sieć wodociągowa z rur PE ø110 [mm] – 117,13 [mb];
  • węzeł hydrantowy z hydrantem nadziemnym ø80 [mm] – 1 [kpl].

Wartość umowy z Wykonawcą: 82 000 zł brutto.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia wykonane na placu budowy.

  • mini_Akacjowa1
  • mini_Akacjowa3
  • mini_Akacjowa_4