W dniu 12.08.2019r. przekazano plac budowy na wykonanie ścieżki rowerowej od granicy z m. Szczecin (Głębokie) do ul. Osiedlowej w Dobrej. Nowa ścieżka rowerowa głównie będzie budowana wzdłuż drogi powiatowej od granicy administracyjnej gminy z miastem Szczecin, następnie będzie biegła wzdłuż ulicy Lipowej w Wołczkowie, a w Dobrej wzdłuż ulicy Szczecińskiej aż do ulicy Osiedlowej. Podczas budowy ścieżki nastąpi także przebudowa kolidującej infrastruktury podziemnej oraz miejscowe przebudowy drogi powiatowej w tym budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Słonecznej i Lipowej w Wołczkowie i korekta przebiegu ul. Szczecińskiej od skrzyżowania z ul. Róży Wiatrów do skrzyżowania z ul. Przytulną w Dobrej. Prowadzone prace będą powodowały utrudnienia w ruchu. Utrudnienia, w zależności od odcinka budowanej ścieżki, będą polegały na zmniejszeniu prędkości ruchu, przewężeniu pasa drogi i wprowadzeniu ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną. W związku z powyższym uprasza się mieszkańców o wyrozumiałość i bezpieczną jazdę.

Wartość prac wynosi: 15 504 473,38 zł

Budowa trasy rowerowej z Dobrej do Głębokiego, na wniosek Gminy Dobra, otrzymała dofinansowanie w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Projekt RPZP.02.02.00-32-0007/18-00 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.2. Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w kwocie 6 700 000 zł.

Wykonawca prac: EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce

Termin wykonania prac: 30.08.2020r.

 

Zdjęcia przed rozpoczęciem prac:

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2019/inwestycje/sciezka-dobra-glebokie/przed

 

Stan na dzień 20.08.2019r.

Został wprowadzony pierwszy etap czasowej organizacji ruchu i rozpoczęły się prace ziemne przy budowie ścieżki rowerowej.

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2019/inwestycje/sciezka-dobra-glebokie/20-08

 

Informacja z dnia 22.08.2019r.

Prace ziemne przy budowie ścieżki odbywają się w trzech miejscach: od strony Szczecina, w Wołczkowie przy budowie ronda i w Dobrej od strony ul. Osiedlowej.

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2019/inwestycje/sciezka-dobra-glebokie/22-08

 

Informacja z dnia 09.09.2019 r.

Od strony Głębokiego są ustawiane krawężniki ścieżki rowerowej.

Informacja z dnia 17.09.2019 r.

Trwają prace na czterech odcinkach budowy (w Wołczkowie na "poligonie", za boiskiem w kierunku Dobrej, budowane jest rondo oraz w Dobrej przy ul. Osiedlowej)

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2019/inwestycje/sciezka-dobra-glebokie/17-09

 

Informacja z dnia 25.09.2019r.

Na różnych odcinka trwają prace związane z wykonywaniem nasypów, podbudowy i układania krawężników.

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2019/inwestycje/sciezka-dobra-glebokie/26-09

 

Informacja z dnia 09.10.2019 r. 

Na niektórych odcinkach ścieżki zostały ułożone pierwsze warstwy masy bitumicznej. Ponadto trwają prace przy przebudowie kolidującej infrastruktury podziemnej, budowie i przebudowie chodników i budowie ronda w Wołczkowie.

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2019/inwestycje/sciezka-dobra-glebokie/09-10

 

Film prezentujący postęp prac przy budowie trasy rowerowej

 

Informacja z dnia 04.12.2019 r.

Trwają prace związane z budową ścieżki rowerowej łączącej Dobrą ze  ścieżka od strony jeziora Głębokiego, która  będzie realizowana przez Gminę Miasto Szczecin. Prace odbywają się w zależności od możliwości ich wykonywania, realizowane są na różnych odcinkach ścieżki.

Na niektórych odcinkach ścieżki zostały ułożone pierwsze warstwy masy bitumicznej. Ponadto trwają prace przy przebudowie kolidującej infrastruktury podziemnej, budowie i przebudowie chodników i budowie ronda w Wołczkowie.

Ze względu na dużą ilość różnych sieci (w tym wykonanych wiele lat wcześniej i nie mających odniesienia - niekiedy brak, w zasobach geodezyjnych) prowadzenie robót jest bardzo trudne i niejednokrotnie są możliwe w sposób ręczny. Niejednokrotnie prowadzi do zmian w wykonaniu zaprojektowanych przebudów oraz konieczności rozwiązania nowych problemów związanych z kolizjami sieci z przebudową drogi i budową ścieżki. W związku z tym czas wykonywania przebudowy ulega przedłużeniu a co za tym idzie także utrudnienia w ruchu. W ostatnim czasie pojawił się nowy problem związany z usytuowaniem sieci gazowej, gdzie podczas prac okazało się że sieć przebiega pod nową jezdnią i posadowiona jest zbyt płytko. W związku z tym odbyły się rozmowy z PSG Sp. z o o  mające na celu wyjaśnienie i rozwiązanie tego problemu. Obecnie trwają prace związane z technicznymi kwestiami usunięcia tej kolizji. Ze względu na bardzo dużą ilość mediów znajdujących się w pasie drogowym i prowadzenie prac pod ruchem pojazdów wykonanie prac będzie bardzo trudne. Biorąc pod uwagę powyższe i panujące w tym okresie warunki atmosferyczne przedłużeniu będzie musiał ulec czas (od zakładanego) obowiązywania ruchu wahadłowego na tym odcinku drogi.

Budowa trasy rowerowej z Dobrej do Głębokiego, na wniosek Gminy Dobra, została zidentyfikowana w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Gmina pozyskała dofinansowanie na realizację przedmiotowej inwestycji w kwocie: 10 387 997,16 zł.

 

Informacja z dnia 24.01.2020 r.

Problem z kolizją gazu w Wołczkowie został rozwiązany. Obecnie trwa przebudowa odcinka gazociągu. Ponadto w Wołczkowie i na początku Dobrej trwają prace związane z układaniem krawężników, obrzeży oraz nawierzchni chodników i zjazdów. W trakcie przebudowy są także zatoki przystanków autobusowych.

 • DSCN0013_edited
 • DSCN0018_edited

 

Informacja z dnia 14.02.2020 r.

Przy przebudowie skrzyżowania ul. Lipowej i Słonecznej w Wołczkowie trwają prace związane z budową drugiej części ronda. W związku z tum została zmieniona czasowa organizacja ruchu na trójdrożną. Na dzień dzisiejszy zostały już wykonane podbudowy pod nowe jezdnie. Następnie będą wbudowywane krawężniki, ułożona i wyrównana ostatnia warstwa podbudowy oraz układana masa asfaltowa.

 • DSCN0118_edited
 • DSCN0119_edited
 • DSCN0122_edited

 

Informacja z dnia 21.02.2020 r.

Po przebudowie gazociągu w Wołczkowie od cmentarza do remizy strażackiej została wykonana druga połowa podbudowy drogi i obecnie trwają prace związane z układaniem krawężników i obrzeży. Natomiast na skrzyżowaniu ul. Słonecznej i Lipowej rozpoczęto układanie na jednej części pierwszej warstwy masy asfaltowej. Na czas prowadzenia prac związanych z układaniem masy asfaltowej zostało wprowadzone ręczne sterowanie ruchem. Po ułożeniu masy asfaltowej na obecnie układanej części ronda będą wykonywane prace przygotowawcze i układanie na drugiej części ronda. W związku z tym rodzaj i system sterowania ruchem będzie uzależnione od rodzaju i miejsca prowadzonych robót.

 • DSCN0168_edited
 • DSCN0173_edited
 • DSCN0176_edited

 

Informacja z dnia 27.02.2020 r.

Na rondzie w Wołczkowie zostały ułożone pierwsze warstwy nakładki asfaltowej. Obecnie w tym rejonie trwają dalsze prace brukarskie na rondzie i odcinku drogi od ronda w kierunku Głębokiego, gdzie obecnie są układane krawężniki i obrzeża z lewej strony jezdni następnie będą wykonane te same prace z drugiej strony jezdni. Po wykonaniu tych prac będzie możliwe wykonanie nawierzchni asfaltowej na tym odcinku drogi.

 • DSCN0223_edited
 • DSCN0224_edited_edited
 • DSCN0228_edited

 

Informacja z dnia 9.03.2020 r.

W dniu 10.03.2020r. planowane jest wykonanie nakładki asfaltowej na prawej (z kierunku Głębokie) części odcinka (od cmentarza do nowego ronda) ul. Lipowej w Wołczkowie. W związku z tym zostanie wprowadzony na całym tym odcinku ruch wahadłowy. Następnie od dnia 11.03.2020r. do 20.03.2020r. będą prowadzone prace związane z przygotowaniem podbudowy, wbudowaniem krawężników i ułożenia masy asfaltowej na lewej części tego odcinka drogi. Wówczas ruch wahadłowy będzie się odbywał po pasie z ułożoną masą asfaltową. W związku ze znacznymi utrudnieniami w ruchu uprasza się kierowców o odpowiednie dostosowanie czasu wyjazdu, stosowanie się do sygnalizacji sterującej ruchem oraz wybieranie alternatywnych dróg przejazdu. Z analizy funkcjonowania czasowej organizacji ruchu wynika, że bardzo częstymi przypadkami jest wjeżdżanie samochodów na czerwonym świetle. Takie postępowanie kierowców skutkuje blokowaniem przejazdu pojazdów w przeciwnym kierunku ruchu i w rezultacie prowadzi do zwiększania się korków w obu kierunkach jazdy a niejednokrotnie do blokowania przejazdu.

Jednocześnie ponownie przypominamy o alternatywnych możliwościach ominięcia, przez samochody osobowe, rejon prowadzonych prac korzystając z objazdów w kierunkach Wołczkowo-Bezrzecze:

- od strony Bezrzecza od ulicy Górnej poprzez ulicę Szkolną i ulicę Zielona w Redlicy do ulicy Szczecińskiej w Dobrej.

- od strony Bezrzecza od strony ulicy Słonecznej poprzez ulice Malinową, Czereśniową, Ogrodową, Siewną, Piaskową do ulicy Lipowej w Wołczkowie i dalej w kierunku Dobrej.

- od strony Bezrzecza od strony ulicy Słonecznej poprzez ulice Malinową, Czereśniową, Ogrodową do ulicy Lipowej w Wołczkowie i dalej w kierunku Dobrej.

Za trwające uciążliwości mieszkańców przepraszamy.

Objazd - Opcja 1 - pobierz (pdf)

Objazd - Opcja 2 i 3 - pobierz (pdf)

 • DSCN0290_edited
 • DSCN0304_edited
 • DSCN0307_edited
 • DSCN0309_edited
 • DSCN0360_edited
 • DSCN0363_edited
 • DSCN0368_edited
 • DSCN0369_edited

 

Informacja z dnia 15.04.2020 r.

Na ul. Lipowej w Wołczkowie została wykonana docelowa nakładka asfaltowa. Obecnie układana jest pierwsza warstwa masy asfaltowej na ścieżce rowerowej oraz trwają prace porządkowe. Zostały rozpoczęte prace związane z przebudową infrastruktury technicznej w Dobrej na ul. Szczecińskiej.

 • DSCN0374
 • DSCN0377_edited
 • DSCN0378_edited
 • DSCN0379_edited
 • DSCN0380_edited
 • DSCN0391_edited
 • DSCN0392_edited
 • DSCN2358
 • DSCN2359

 

Informacja z dnia 28.04.2020 r.

Źródło: gminadobra24.pl

 

Informacja z dnia 06.05.2020 r.

Na ścieżce na odcinku od Wołczkowa do Dobrej trwają prace z układaniem drugiej warstwy asfaltu. W Dobrej został przebudowany pierwszy odcinek infrastruktury podziemnej i obecnie Wykonawca wykonuje nową warstwę asfaltu. Następnie zostanie usunięta warstwa starego asfaltu na drugim pasie ruchu gdzie będą prowadzone prace związane z przebudową drogi oraz z wykonaniem ścieżki rowerowej i chodnika. W związku z tym ruch wahadłowy będzie się odbywał po pasie ruchu z wykonanym nowym asfaltem.

 • DSCN0484_edited
 • DSCN0485_edited
 • DSCN0486_edited

 

Informacja z dnia 02.06.2020 r.

W Dobrej na odcinku od skrzyżowania z ul. Przytulną do skrzyżowania z ul. Wichrowe Wzgórze od strony południowej został wykonany chodnik i zatoka autobusowa. Natomiast z drugiej strony ul. Szczecińskiej, na tym odcinku została przebudowana infrastruktura techniczna i układany jest krawężnik. Na dalszym odcinku (od skrzyżowania z ul. Wichrowe Wzgórze do ul. Róży Wiatrów) trwają prace związane z przebudową kolidujących sieci i budową sieci kanalizacji deszczowej. Na wcześniej wykonanych odcinkach trwają prace porządkowe.

 • DSCN0616_edited
 • DSCN0617_edited
 • DSCN0620_edited
 • DSCN0621_edited

 

Informacja z dnia 23.06.2020 r.

W Wołczkowie i na początku Dobrej kontynuowane są prace porządkowe. Natomiast w Dobrej prace związane z budową ścieżki są wykonywane w rejonie ronda i kończona jest przebudowa infrastruktury podziemnej w kierunku ul. Wichrowe Wzgórze.

 • DSCN0729_edited
 • DSCN0730_edited
 • DSCN0734_edited
 • DSCN0735_edited

 

Informacja z dnia 01.09.2020 r.

Wciąż trwają prace związane z budową ścieżki rowerowej z Dobrej do Głębokiego. Wykonane zostały prace związane z przesunięciem osi jezdni oraz wykonaniem nowego skrzyżowania typu rondo w Wołczkowie. Również główny ciąg trasy rowerowej w miejscowości Wołczkowo został zrealizowany. W najbliższych dniach Wykonawca przystąpi do ułożenia masy na kolejnym odcinku ścieżki rowerowej w miejscowości Dobra.

W związku z doprojektowaniem dodatkowego oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu realizowanej inwestycji wydłużony został termin wykonania całości zadania przez Wykonawcę prac maksymalnie do 30 października 2020 r. Dodatkowe doświetlenie przejść dla pieszych ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa szczególnie najmniej chronionym uczestnikom ruchu drogowego czyli pieszym. Jednocześnie w związku ze skutkami awarii sieci kanalizacji deszczowej, która nastąpiła pod koniec czerwca bieżącego roku oraz mając na uwadze zasadność rozdzielenia ruchu pieszego od rowerowego na możliwie jak największym przebiegu ścieżki, trwają prace projektowe związane ze zmianą projektowa dotyczącą przebiegu ścieżki i osi drogi na odcinku od ulicy Poziomkowej do ronda w Dobrej.

Jednocześnie przypominam, że inwestycja na żadnym odcinku nie została odebrana od Wykonawcy i mimo wykonania większości robót i zrealizowania nowej trasy rowerowej cały czas ścieżka rowerowa jak i droga wzdłuż niej są placem budowy i należy zachować szczególną ostrożność przejeżdżając tym odcinkiem.

Od najbliższego poniedziałku tj. 7 września 2020 r. przywrócony zostanie także dla pasażerów komunikacji miejskiej przystanek „Przytulna” w kierunku Szczecina.

 

Informacja z dnia 20.11.2020 r.

Wykonane zostały prace związane z przesunięciem osi jezdni na odcinku od ulicy Szczecińskiej od ulicy Poziomkowej do ronda w Dobrej. Na całym odcinku wymieniona została infrastruktura deszczowa jak i dla bezpieczeństwa rozdzielono ruch pieszy, rowerowy jak i samochodowy.

Przedmiotowy odcinek był całkowicie nieprzejezdny dla ruchu kołowego, od 16 września do 7 października.

 

 • mini_125413998_406006327438365_7716846510056480650_n
 • mini_125465753_3470028993089020_3733621460508246438_n
 • mini_126188437_3503079613081299_6777739663607336376_n
 • mini_126294167_699893557324841_1201183242902921723_n

 

Wskazuję także, że wykonawca zadania zakończył główne roboty budowlane dla zadania „Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej m. Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego” i w najbliższym czasie rozpoczną się procedury odbioru końcowego robót zmierzające do udostępnienia nowo zrealizowanej infrastruktury wszystkim użytkownikom.

 • mini_Woczkowo
 • mini_Woczkowo_2

 

Informacja z dnia 07.12.2020 r.

Zakończone zostały roboty budowlane związane z budową ścieżki rowerowej.Wykonane prace budowlane związane z budową ścieżki rowerowej jak i skrzyżowania typu rondo w Wołczkowie zostały odebrane. Obecnie przy inwestycji możliwe jest prowadzenie jeszcze prac porządkowych związanych z uprzątnięciem terenu.

 • mini_130190338_1299864900392522_6957657154035026703_n
 • mini_IMG20201207102733
 • mini_IMG20201207102808
 • mini_IMG20201207102845
 • mini_IMG20201207104411

  

 Projekt RPZP.02.02.00-32-0007/18-00

Regionalny Program operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Całkowite wydatki Projektu: 15 504 473, 38 zł

Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu: 15 504 473,38 zł

Dofinansowanie do kwoty: 10 387 997, 16 zł tj. nie więcej niż 66,9999999703% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu