Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji wraz z infrastrukturą ul. Zakładowej w Mierzynie, gm. Dobra w ramach zadania : „Modernizacja ul. Zakładowej w Mierzynie” wraz z uzyskaniem dokumentów niezbędnych do realizacji zadania ( pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót ).

Wykonawca: BPD – Biuro Projektów Drogowych Aleksandra Nowik

Kwota: 50 922,00 zł

Termin wykonania umowy: 20 listopada 2018 roku

 

Informacja z dnia 24.04.2019 r.

Na podstawie opracowania dokumentacji technicznej modernizacji wraz z infrastrukturą ul. Zakładowej w Mierzynie, gm. Dobra w ramach zadania: „Modernizacja ul. Zakładowej w Mierzynie” brak uwag do zgłoszenia prac budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

Zakres prac przebudowy ulicy Zakładowej obejmuje:

 • przebudowa konstrukcji jezdni wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Welecką
 • przebudowa chodników
 • przebudowa istniejących zjazdów
 • przebudowa i kanalizacji deszczowej
 • przebudowa kanalizacji sanitarnej
 • przebudowa wodociągu
 • wycinka kolidującej zieleni
 • oznakowanie pionowe

Wieloletni Plan Finansowy przewiduje realizację zadania na rok 2019 i 2020. Zgodnie z założeniem WPF procedura przetargowa będzie przeprowadzona w roku bieżącym w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych.

 

Informacja z dnia 13.11.2019 r.

Obecnie, Gmina ogłosiła przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na budowie drogi od DK nr 10 o nawierzchni bitumicznej (skrzyżowanie) oraz budowie drogi ul. Zakładowej z kostki betonowej wraz z chodnikiem i zjazdami oraz przebudową sieci: telekomunikacyjnej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Termin składania ofert przewiduje się na dzień 26.11.2019.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym można śledzić na stronie: https://bip.dobraszczecinska.pl/zamowienia/pokaz/750.dhtml

 

Informacja z dnia 17.03.2020 r.

W dniu 16 marca 2020 r. przekazano plac budowy pod inwestycje polegającą na budowie drogi od DK nr 10 o nawierzchni bitumicznej (skrzyżowanie) oraz budowie drogi ul. Zakładowej z kostki betonowej wraz z chodnikiem i zjazdami oraz przebudowie sieci: telekomunikacyjnej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ramach ww. zadania.

Wykonawcą ww. prac jest P.H.U. BUDMAR Marek Niedośpiał z siedzibą w Szczecinie

Koszt budowy to kwota 1 444 020,00 zł brutto.

Termin zakończenia robót budowlanych: 30 października 2020 roku

 • mini_2
 • mini_3
 • mini_Przekazanie_Zakladowa_1

 

Realizacja robót na koniec sierpnia 2020 roku:

1. Wymieniono i wybudowano sieć kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami do granicy posesji.
2. Wymieniono i wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy posesji.
3. Wymieniono i wybudowano sieć wodociągową wraz z przyłączami do granicy posesji.
4. Przebudowa drogi i chodnika w trakcie - ustawiony jest krawężnik od strony północno zachodniej. Na długości ustawionego krawężnika i szerokości 2m wykonano stabilizację oraz podbudowę z kruszywa łamanego w celu umożliwienia przejazdu.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

 

Realizacja robót na dzień 30 października 2020 roku:

 1. Wymiana i budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami do granicy posesji. Zrealizowano całość robót zasadniczych związanych z ułożeniem rurociągów oraz przepięciem posesji do nowo wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej.
 2. Wymiana i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy posesji. Zrealizowano całość robót zasadniczych związanych z ułożeniem rurociągów oraz przepięciem posesji do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.
 3. Wymiana i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy posesji. Zrealizowano całość robót zasadniczych związanych z ułożeniem rurociągów oraz przepięciem posesji do nowo wybudowanej sieci wodociągowej.
 4. Przebudowa grogi i chodników. Ustawiono krawężnik w całym zakresie. Wykonano podbudowy pod drogę na całym zakresie, wjazdach na posesję oraz na drodze w 50 %.

 

Informacja z dnia 08.12.2020r.

Zakończyły się prace na ulicy Zakładowej w Mierzynie. W dniu 30 listopada br. dokonano odbioru technicznego inwestycji.

W ramach remontu przebudowano konstrukcję jezdni i skrzyżowanie z ul. Welecką, wykonano nowe chodniki i zjazdy do posesji oraz zmodernizowano sieci tj.: wodociągową, sanitarną i deszczową.

 • mini_20201130_113604
 • mini_20201130_114004
 • mini_20201130_115118

 

Informacja z dnia 23.12.2020r.

Zakończono prace w zakresie dokumentacji powykonawczej dla wykonanych robót budowlanych. Zakres wykonanych robót objętych zamówieniem jest zgodny z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

 • mini_20201221_130350
 • mini_20201221_130410
 • mini_20201221_130416