Gmina Dobra przystępuje do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ulic w Dobrej Jaworowa, Białej Brzozy, Kasztanowa, Jaśminowa". Docelowym zamierzeniem Gminy jest budowa dróg z kostki brukowej i odprowadzenie odpowiednio wód deszczowych.

W celu określenia zakresu prac, Gmina zleciła opracowanie opinii geotechnicznej w kierunku zastosowania studni chłonnych dla odwodnienia ulic Jaworowej, Białej Brzozy, Kasztanowej, Jaśminowej w Dobrej w ramach zadania.

Na podstawie opinii, Gmina określi zakres prac i zbierze oferty na kompletne opracowanie dokumentacji budowy dróg.

 

Informacja z dnia 26.07.2019 r.

W drodze zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg położonych w miejscowości Dobra, przy ul. Jaworowej, Białej Brzozy, Kasztanowej, Jaśminowej wraz z odwodnieniem, likwidacją wszelkich kolizji. Wzięte będzie także pod uwagę odwodnienie z uwzględnieniem wszelkich zjazdów na posesje mieszkańców wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniem braku sprzeciwu do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę dla ww. inwestycji.

Wykonawca: VIA Projekt Łukasz Szawaryński

Kwota: 50 383,26 zł

Termin wykonania umowy: 10 grudnia 2019 roku

 

Projekt budowlany obejmuje swoim zakresem - wycinkę kolidujących drzew i krzewów, usunięcie karczy, wykonanie ciągów pieszojezdnych z kostki betonowej, wykonanie zjazdów, odprowadzenie wód deszczowych za pomocą systemu rozsączenia kanałowego, biorąc pod uwagę warunki geotechniczne gruntu itd.

Wprowadzone zmiany w trakcie prac projektowych, oczekiwanie na akceptację rozwiązań projektowych branży drogowej, technologię odbioru wód opadowych, oraz biorąc pod uwagę konieczność uzyskania decyzji wodno-prawnej, termin realizacji przedmiotu zamówienia przedłużono do dnia 31 lipca 2020 roku.

 

Informacja z dnia 16.11.2020r.

Z uwagi na otrzymany sprzeciw od złożonego zgłoszenia prac budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę od Starosty Polickiego, Projektant wniósł odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego. Wobec powyższego, przesunięto termin realizacji przedmiotu zamówienia do grudnia 2020 roku i uzyskania zgody na realizację prac budowlanych.  

 

Informacja z dnia 30.12.2020 r.

Uzyskano brak sprzeciwu do zgłoszenia planowanych robót budowlanych.

 

Kolejne informacje dotyczące inwestycji znajdują się w zakładce Inwestycje 2021.

Bezpośredni link do inwestycji tutaj.