W dniu 18 listopada br. została odebrana dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę dla zadania pn. "Wołczkowo budowa ul. Piaskowej w Wołczkowie wraz z  infrastrukturą". 

Planowanym przedsięwzięciem inwestycyjnym będą roboty budowlane polegające na budowie odcinka ul. Piaskowej, jako drogi kategorii gminnej w ramach, której wykonana zostanie nawierzchnia drogowa wraz z jednostronnym chodnikiem, zjazdami do przyległych posesji i skrzyżowaniami z innymi drogami publicznymi, na odcinku o długości ok. 912.58mb, od skrzyżowania z ul. Lipową do skrzyżowania z ul. Agawy w m. Wołczkowo. Budowa ul. Piaskowej wprowadzi odseparowanie ruchu pieszych od ruchu samochodowego. W ramach inwestycji wykonana zostanie droga gminna klasy technicznej L (lokalna) o szerokości jezdni 5.5 m ograniczona obustronnymi krawężnikami. Inwestycja obejmuje również budowę kanalizacji deszczowej, rozbudowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i oświetlenia drogowego oraz usunięcie i zabezpieczenie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną zlokalizowaną w pasie drogowym, a także remont istniejącego przepustu rurowego.

Projekt zrealizowała firma "PRODROM" Adam Bukowiecki, w ramach umowy nr WKI.ZP.272.33.2019.AA z dnia 05.07.2019 r. Całkowita wartość opracowania dokumentacji technicznej wyniosła 164.328,00 zł brutto

 

Kolejne informacje dotyczące inwestycji znajdują się w zakładce Inwestycje 2022.

Bezpośredni link do inwestycji tutaj.