Ze względu na ciężką zimę strażnicy szczególną uwagę zwracali na odśnieżanie chodników, usuwanie sopli i nawisów śnieżnych, jak również na bieżąco przekazywali uwagi o konieczności odśnieżenia dróg gminnych i powiatowych.

Drugim ważnym elementem codziennej pracy Straży Gminnej w Dobrej była „walka” z powstającymi dzikimi wysypiskami śmieci. W okresie pierwszych trzech miesięcy bieżącego roku ujawniono i ukarano karą grzywny w drodze mandatu karnego sześciu sprawców takich czynów na kwotę 1200 zł.

Kolejnym realizowanym zadaniem Straży Gminnej było kontrolowanie przestrzegania Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy, w tym regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobra. W tym zakresie rozpoczęto akcję kontroli podpisania umów na wywóz odpadów i nieczystości ciekłych przez właścicieli nieruchomości. Zwracano uwagę na składowanie odpadów na terenie nieruchomości, w tym budów oraz na ich spalanie- co jest prawnie zakazane. Za ujawnione poważne nieprawidłowości w tym zakresie ukarano mandatem karnym 17 sprawców wykroczeń na łączną kwotę 2750 zł.

Mając na uwadze realne niebezpieczeństwo, jakie stwarzają luzem biegające psy strażnicy gminni podejmowali szereg interwencji w celu zmobilizowania ich właścicieli do sprawowania właściwej opieki nad swoimi pupilami. W czterech bardziej drastycznych sytuacjach zostały nałożone grzywny w drodze mandatu karnego, a w jednym przypadku prowadzone są czynności wyjaśniające w celu skierowania wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego.

Mając na uwadze możliwość skutecznego przeciwdziałania najczęściej zgłaszanych przez mieszkańców wykroczeń (luźno biegające psy, spalanie i gromadzenie odpadów oraz pozbywanie się ich niezgodnie z przepisami- „dzikie wysypiska”) Straż Gminna w Dobrej zwraca się z apelem o natychmiastowe przekazywanie informacji świadczących o popełnianiu takich czynów. Tylko szybka informacja pozwala na skuteczne podjęcie interwencji.

Komendant SG