W wyniku dokonanego wyboru oferty zlecono do wykonania opracowanie dokumentacji technicznej budowy parkingu przy ul. Długiej w Mierzynie, gm. Dobra w ramach zadania: "Budowa parkingu ul. Długa w Mierzynie (kolonia)" zwanej dalej "dokumentacją projektową".

Wykonawcą prac jest: BPD – Biuro Projektów Drogowych Aleksandra Nowik

Wartość zamówienia: 23 308,50 zł brutto

Termin realizacji zamówienia: 15 marca 2020 roku.

Na podstawie oględzin terenu oraz analizy mapy zasadniczej terenu wskazanego do realizacji inwestycji polegającej na budowie chodnika przy ul. Długiej w Mierzynie stwierdzono, iż nie ma możliwości technicznych, aby zaprojektować chodnik o parametrach zgodnych z obowiązującymi przepisami. Droga pomiędzy budynkami ma ok. 5 m szerokości, co przy założeniu budowy chodnika zawęża bardzo szerokość samej jezdni do ok. 3,0 m szerokości i stwarza niebezpieczeństwo w ruchu. Ulica Długa jest ulica dwukierunkową. Na chwilę obecną z terenu ulicy Długiej nie ma możliwości odprowadzenia wody deszczowej.

W maju 2019 roku do tutejszego urzędu wpłynęło pismo o zmianę zakresu prac w ramach tego zadania i zaprojektowanie parkingu dla samochodów osobowych w rejonie ul. Długiej. Komisja Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego poddała analizie zmianę zakresu zadania tj. budowy parkingu zamiast budowy chodnika i stwierdziła, iż dopiero po docelowej budowie drogi wraz z niezbędną infrastrukturą podziemną i naziemną oraz odprowadzeniem wody deszczowej będzie możliwe wybudowanie chodnika.

Wobec powyższego, wprowadzono zmianę nazwy zadania z „budowy chodnika przy ul. Długiej na: „budowę parkingu przy ul. Długiej” i skorygowano jego zakres.

Zatem, Projektant opracował projekt budowlany na budowę parkingu przy ul. Długiej w Mierzynie.

W projekcie przewidziano budowę dwóch parkingów o konstrukcji z płyt ażurowych.

Projekt przewiduje wykonanie miejsc postojowych o szerokości 2,5 m zlokalizowanych równolegle przy krawędziach jezdni w 2 ciągach parkingów, co daje w sumie 17 miejsc postojowych.

Pierwszy parking – 8 miejsc postojowych, drugi - 9 miejsc. Wokół nawierzchni parkingów wykonane będzie pobocze gruntowe.

Dokumentacja została wykonana w terminie wraz z pozyskaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu Starosty Polickiego o wykonaniu prac nie wymagających pozwolenia na budowę.