Nazwa zadania: Dołuje wykonanie kanału doprowadzającego wody popłuczne z terenu hydroforni do istniejącej kanalizacji deszczowej

Wykonawca prac: EROBUD Budownictwo Wodne i Melioracyjne Ewa Maksym 

Wartość prac: 380 444,14 zł

Termin zakończenia prac: 30.10.2019r.

 

Zdjęcia przed rozpoczęciem prac:

  • 20190515_142824
  • 20190515_142851
  • 20190515_142925

 

Informacja z dnia 14.11.2019 r.

Trwa realizacja robót budowlanych polegających na wykonaniu kanału odprowadzającego wody popłuczne z terenu hydroforni do istniejącej kanalizacji deszczowej. W związku z koniecznością przebudowy i przechwycenia niezinwentaryzowanego drenażu ceramicznego o średnicy Ø 113 mm do obecnie budowanej kanalizacji deszczowej. Wykonawcy robót został przedłużony termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 29.11.2019 r.

 

Informacja z dnia 09.12.2019 r.

W związku ze zgłoszeniem w dniu 28.11.2019 r. zakończenia robót związanych z wykonaniem kanału odprowadzającego wody popłuczne z terenu hydroforni do istniejącej kanalizacji deszczowej w m. Dołuje przez firmę EROBUD Budownictwo Wodne i Melioracyjne, Ewa Maksym, Urząd Gminy Dobra wyznaczył termin końcowego odbioru ww. robót  na dzień 12.12.2019 r.

 

Informacja z dnia 16.12.2019 r.

Gmina Dobra w dniu 12.12.2019 r. rozpoczęła procedurę odbiorową zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu kanału odprowadzającego wody popłuczne z terenu hydroforni do istniejącej kanalizacji deszczowej. Roboty zasadnicze związane z przedmiotem odbioru zostały odebrane. Po sprawdzeniu wszystkich prac wykonanych, stwierdzono konieczność uszczelnienia styków kręgów na studniach kanalizacyjnych, poprawienia obetonowania włazów studziennych, wypoziomowania włazów studziennych oraz zagęszczenia drogi na odcinku wjazdu do SUW Dołuje.Wymienione prace nie mają wpływu na eksploatację przedmiotu zamówienia. Mając na uwadze powyższe, wyznaczono termin na usunięcie nieprawidłowości do dnia 30.12.2019 r.

 

Informacja z dnia 22.01.2020 r.

Gmina Dobra w dniu 17.01.2020 r. dokonała odbioru nowo wybudowanego kanału odprowadzającego wody popłuczne z terenu hydroforni do istniejącej kanalizacji deszczowej. Obecnie trwa procedura odbiorowa przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, mając na uwadze art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.


Informacja z dnia 16.03.2020 r.

Postanowieniem z dnia 27.02.2020 r. Gmina Dobra zobowiązana została przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego do uzupełnienia złożonego zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych w terminie 1 miesiąca.
Wprowadzone ograniczenia zmierzające do zapobiegania i przeciwdziałania zakażeniom wirusem SARSCov-2 znacznie utrudniły czasowo i logistycznie uzyskiwanie dokumentów wynikających z ww. postanowienia, niemniej jednak Gmina Dobra dołożyła wszelkich starań, aby złożyć uzupełnienie w terminie. Trwa weryfikacja przesłanych dokumentów przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

 

Informacja z dnia 24.06.2020 r.

W dniu 24.06.2020 r. uzyskano brak sprzeciwu od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Policach do złożonego w dniu 19.02.2020 r. zawiadomienia o zakończeniu budowy.