Informacja z dnia 14.11.2019 r.

W wyniku dokonanego wyboru oferty w zapytaniu ofertowym zlecono do wykonania usługę polegającą na opracowaniu koncepcji oraz dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniem sprzeciwu do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę dla inwestycji dotyczącej "Przebudowy pomieszczeń w parterze budynku przy ulicy Daniela 32 w Dołujach na potrzeby ZEAS w Dobrej" realizowanej w ramach zadania: "Adaptacja pomieszczeń po straży Gminnej i stomatologii na potrzeby ZEAS - koncepcja i PT". W dniu 16.10.2019 r. podpisano umowę na realizację ww. zamierzenia.

Wykonawcą usługi jest: ATK Pracowania Projektowa Architekt Tomasz Kuriański.

Wartość zamówienia: 28.290,00 zł brutto.

Termin realizacji zamówienia: 20 grudzień 2019 roku.

Trwa realizacja umowy. Na chwilę obecną ATK Pracownia Projektowa Architekt Tomasz Kuriański zrealizowała I etap umowy, tj. dostarczyła inwentaryzację budowlaną pomieszczeń, opinię konstrukcyjną, opinię kominiarską oraz koncepcję przebudowy pomieszczeń na biura ZEAS. Zamawiający, tj. Gmina Dobra przystąpiła do czynności odbiorowych I etapu umowy.

Informacja z dnia 02.12.2019 r.

Gmina Dobra odebrała I etap umowy. W dniu 27.11.2019 r. Wykonawca dokumentacji projektowej wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji II etapu umowy z 04.12.2019 r. na 09.12.2019 r. w związku z wydłużającą się procedurą  dotyczącą uzgodnień z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń pożarowych. W dniu 09.12.2019 r. Gmina Dobra odebrała II etap umowy, tj. projekt budowlano-wykonawczy branży architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej i niskoprądowej wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.

Informacja z dnia 31.12.2019 r.

Gmina Dobra odebrała III ostatni etap umowy, tj. przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych poszczególnych branż oraz BIOZ.

Informacja z dnia 20.04.2020 r.

Gmina Dobra uzyskała pozwolenie na budowę dla zamierzenia budowlanego polegającego na zmianie sposobu użytkowania wraz z przebudową części usługowej (pomieszczeń Straży Granicznej i gabinetu stomatologii) na biura ZEAS w Dobrej realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego: Adaptacja pomieszczeń po straży Gminnej i stomatologii na potrzeby ZEAS - koncepcja i PT.

Informacja z dnia 10.06.2020 r.

Obecnie trwa procedura opracowywania wniosku do przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych.