Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie już od 1995 roku prowadzi ożywioną współpracę zarówno z Krajem Związkowym Mecklenburgia Pomorze Przednie, jak i Nrandenburgią, a także z organizacją Jugendwerk Aufbau Ost e. V z Berlina. Współpracy tej patronuje ze strony niemieckiej Ministerstwo Środowiska Kraju Związku Mecklenburgia Pomorze Przednie oraz Ministerstwo Rozwoju Wsi, Środowiska i Ochrony Konsumentów Kraju Związkowego Brandenburgia.

Dzięki wieloletnim kontaktom, każdego roku grupa młodzieży z Województwa Zachodniopomorskiego ma możliwość odbywania rocznych praktyk na terenie Niemiec w ramach projektu wymiany młodzieży pod nazwą Dobrowolny Rok Ekologiczny.

Polscy uczestnicy „Dobrowolnego Roku Ekologicznego” podczas rocznego pobytu w Niemczech mają zagwarantowane świadczenia: ubezpieczenie, zakwaterowanie, miesięczny ekwiwalent na wyżywienie i kieszonkowe, 26 dni urlopu.

Praktyki organizowane na terenie Mecklemburgii oraz Brandenburgii trwać będą w terminie od 1 września 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r.

Warunki, jakie musi spełnić kandydat do udziału w praktykach są następujące:

- wiek od 18 do 25 lat,

- obywatelstwo polskie,

- zameldowanie na terenie województwa zachodniopomorskiego,

- gotowość uczestnictwa w 8 – godzinnym dniu praktyk,

- umiejętność komunikowania się w języku niemieckim.

Mile widziane będą osoby działające na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w rocznych praktykach proszone są o zgłaszanie swoich ofert zawierających:

- list motywacyjny (w języku polskim i niemieckim),

- życiorys w formie tabelarycznego CV (w języku polskim i niemieckim),

- kopię świadectwa szkolnego lub dyplomu ukończenia studiów (ewentualnie zaświadczenie o kontynuowaniu nauki),

- zdjęcie legitymacyjne,

- dokładny adres do korespondencji wraz z numerem telefonu,

- oświadczenie o stanie zdrowia,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

Eliminacje do udziału w praktykach będą przebiegać w dwóch etapach:

I etap – weryfikacja złożonych dokumentów.

II etap – rozmowa kwalifikacyjna.

 

Bliższe informacje dotyczące praktyk udzielane są pod nr. tel. (091) 43-03-707, 43-03-531

Zgłoszenia, z dopiskiem „Dobrowolny Rok Ekologiczny” można nadsyłać w terminie do 31 lipca 2010 r. (data stempla pocztowego) na adres:

 

Wydział Środowiska i Łowiectwa

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin