Po pierwsze w prawie budowlanym wprowadza się nową definicję przenośnego wolnostojącego masztu antenowego jako wszystkie konstrukcje metalowe bądź kompozytowe, samodzielne bądź w połączeniu z przyczepą, rusztem, kontenerem technicznym, lub szafami telekomunikacyjnymi, posadowione na gruncie, wraz z odciągami, balastami i innymi elementami konstrukcji, instalacją radiokomunikacyjną i infrastrukturą zasilającą, przeznaczone do wielokrotnego montażu i demontażu bez utraty wartości technicznej.

Po drugie zwalnia się budowę czy przebudowę owych przenośnych wolnostojących masztów antenowych z wymogu posiadania pozwolenia na budowę, gdy inwestorem jest przedsiębiorca telekomunikacyjny. Podobnie zwalnia się budowę czy przebudowę z wymogu  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko czy na obszar Natura 2000, jak i nie ma standardowych obostrzeń związanych z wpisem danego obiektu do rejestru zabytków

Do wykonywania tych robót budowlanych można przystąpić w terminie 3 dni roboczych następujących po dniu doręczenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej zgłoszenia, który może wnieść sprzeciw w terminie 14 dni od dnia doręczenia zgłoszenia wyłącznie w przypadku, gdy wykonanie robót budowlanych lub obiektu objętego zgłoszeniem może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia.

W przypadku wniesienia sprzeciwu, organ administracji architektoniczno-budowlanej zobowiązuje inwestora do wstrzymania wykonywania robót budowlanych lub do rozbiórki obiektu.

Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji lub urządzenia, można przystąpić bezpośrednio po zakończeniu inwestycji również na podstawie zgłoszenia o jej ukończeniu. W przypadku, gdy organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia wniesie sprzeciw, prowadzący tę instalację lub użytkownik tego urządzenia wstrzymuje jego eksploatację.

W związku z tym powstaje pytanie: Czy stacja bazowa lub antena GSM może być przedsięwzięciem w celu przeciwdziałania COVID-19?

Tak, budowa stacji bazowej czy anteny telefonii komórkowej może zostać zakwalifikowana jako przedsięwzięcie w celu przeciwdziałania COVID-19, ale tylko włącznie w sytuacji, w której bezspornie i wprost wynika to z specyfikacji i przeznaczenia danego zamierzenia inwestycyjnego. Determinujące w niniejszej sytuacji jest to, czy dana inwestycja faktycznie jest związana z przeciwdziałaniem COVID-19 (istotne są wówczas dokumenty formalno-prawne danego przedsięwzięcia, zapisy w dokumentacji projektowej etc.) 

Tak to fakt, że nowy stan prawny może posłużyć również za próbę pozornego wykorzystania obowiązujących przepisów celem uniknięcia stosowania prawa budowlanego, dlatego zalecane jest rzetelne i rzeczowe podejście do możliwości kwalifikacji danych przedsięwzięć, jako służących faktycznie przeciwdziałaniu COVID-19 w celu uniknięcia możliwych nadużyć.

Podsumowując jeżeli budowa stacji bazowej czy masztu GSM służy przeciwdziałaniu COVID-19, wynika to z dokumentacji projektowej, dokumentów urzędowych, decyzji etc., oraz gdy fakt ten jest oczywisty i bezsporny – wówczas można taki obiekt wybudować albo przebudować stosując jedynie procedurę zgłoszenia, przystąpić do prac w ciągu 3 dni roboczych po zgłoszeniu i do eksploatacji urządzenia niezwłocznie po zakończeniu budowy czy przebudowy.

Puenta z tego jest następująca, że praktycznie ani Gmina Dobra ani Starostwo Powiatowe w Policach nie są w stanie zablokować inwestycji związanej z budową masztu lub stacji bazowej GSM, jeżeli inwestor wykaże związek z przeciwdziałaniem COVID-19.

Zastępca Wójta Gminy Dobra

Rafał Zahorski