Zdjęcie ze spotkaniaW dniu 30 września 2020r. odbyło się spotkanie z kluczowymi przedsiębiorcami z terenu gminy Dobra – w ramach projektu "Planowanie z mieszkańcami" dotyczącego konsultacji społecznych.

W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele Biura Projektów Mieloch sp. z o.o., które zostało wyłonione w drodze przetargu do sporządzenia projektu zmiany Studium oraz przedstawiciele zespołu ds. konsultacji z urzędu Gminy Dobra.

Wójt Gminy Dobra informuje, że w dniu 07 października 2020r. w godzinach 1500-1700,  przy budynku Urzędu Gminy Dobra (Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji) ul. Graniczna 24a, uruchomiony zostanie Mobilny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny.

Dyżur Punktu będzie skoncentrowany na informowaniu o znaczeniu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra i wyjaśnianiu założeń opracowania w oparciu m.in. o posiadany bilans oraz pozyskaniu oczekiwań i potrzeb mieszkańców w kontekście opracowania Studium.

Kierownik RPPiWZ
Zofia Wajda

W ramach projektu „Planowanie z mieszkańcami” (POWR.02.19.00-00-KP12/18), pomiędzy Gminą Dobra a Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych, została zawarta umowa nr Grant/19/2019  z dnia 26.02.2020 r. o powierzenie grantu na konsultacje społeczne w sprawie sporządzenia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Dobra. Zgodnie z zatwierdzonym Indywidualnym Planem Konsultacji, wypracowanym w ramach projektu „Planowanie z mieszkańcami” Urząd Gminy Dobra rozpoczął prace nad organizacją konsultacji społecznych w sprawie w/w dokumentu. Głównym celem konsultacji jest możliwie szerokie poznanie opinii i preferencji mieszkańców gminy i innych grup interesariuszy na temat zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra. Konsultacje przeprowadzane będą w formie elektronicznej poprzez nadsyłanie opinii i propozycji, w formie papierowej poprzez składanie wniosków i opinii w punkcie konsultacyjnym, w formie spotkań z mieszkańcami wg harmonogramu w Sołectwach oraz imprezach plenerowych. Zaplanowano spotkania z mieszkańcami w 12 sołectwach gminy Dobra: w Mierzynie, Skarbimierzycach, Dołujach, Wąwelnicy, Bezrzeczu, Wołczkowie, Dobrej, Buku, Łęgach, Grzepnicy, Rzędzinach i Stolcu.

W związku z panująca sytuacją epidemiologiczną poniżej przedstawiamy planowane Kalendarium Konsultacji Społecznych: