W ramach projektu „Planowanie z mieszkańcami” (POWR.02.19.00-00-KP12/18), pomiędzy Gminą Dobra a Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych, została zawarta umowa nr Grant/19/2019  z dnia 26.02.2020 r. o powierzenie grantu na konsultacje społeczne w sprawie sporządzenia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Dobra. Zgodnie z zatwierdzonym Indywidualnym Planem Konsultacji, wypracowanym w ramach projektu „Planowanie z mieszkańcami” Urząd Gminy Dobra rozpoczął prace nad organizacją konsultacji społecznych w sprawie w/w dokumentu. Głównym celem konsultacji jest możliwie szerokie poznanie opinii i preferencji mieszkańców gminy i innych grup interesariuszy na temat zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra. Konsultacje przeprowadzane będą w formie elektronicznej poprzez nadsyłanie opinii i propozycji, w formie papierowej poprzez składanie wniosków i opinii w punkcie konsultacyjnym, w formie spotkań z mieszkańcami wg harmonogramu w Sołectwach oraz imprezach plenerowych. Zaplanowano spotkania z mieszkańcami w 12 sołectwach gminy Dobra: w Mierzynie, Skarbimierzycach, Dołujach, Wąwelnicy, Bezrzeczu, Wołczkowie, Dobrej, Buku, Łęgach, Grzepnicy, Rzędzinach i Stolcu.

W związku z panująca sytuacją epidemiologiczną poniżej przedstawiamy planowane Kalendarium Konsultacji Społecznych:

I ETAP

DIAGNOZA

Diagnoza ma na celu zidentyfikowanie potrzeb i problemów mieszkańców w odniesieniu do obszaru opracowania Studium.

Spotkanie konsultacyjne eksperckie z instytucjami lipiec –październik 2020 

Spotkania z rolnikami i przedsiębiorcami lipiec –październik 2020 

 

II ETAP

INFORMOWANIE

Celem jest szeroka promocja i upowszechnienie informacji o toczącej się procedurze sporządzania Studium z wykorzystaniem różnorodnych środków informacji.

Punkt informacyjno – promocyjny wrzesień 2020

Spotkanie informacyjne dla Grupy Roboczej wrzesień – październik 2020

 

III ETAP

ZASIĘGANIE OPINII

Celem etapu jest uzyskanie opinii, wniosków  i wypracowanie rozwiązań/stanowisk interesariuszy w sprawie sporządzanego studium.

1 cykl spotkań otwartych z mieszkańcami marzec – czerwiec 2021

2 cykl spotkań otwartych z mieszkańcami wrzesień – listopad 2021

Spotkanie konsultacyjne dla Grupy Roboczej czerwiec – wrzesień 2021

 

IV ETAP

INFORMACJA ZWROTNA

Celem jest upublicznienie i przekazanie informacji wszystkim interesariuszom na temat przyjętych założeń do studium wraz ze szczegółowym uzasadnieniem

Planowany termin konsultacji społecznych: do listopada 2021 r.

 

Więcej informacji na temat konsultacji można uzyskać w Referacie ds. Planowania Przestrzennego i Warunków Zabudowy Urzędu  Gminy Dobra, ul. Graniczna 24 a, 72-003 Dobra oraz pod numerem telefonu 091 424-19-76.