Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe:
1) posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
2) prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 12 miesięcy;
do składania wniosków o finansowanie realizacji zadania w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.
Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w ramach naboru są podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 oraz w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wnioski można składać:
1) w formie dokumentu elektronicznego podpisanego przez osoby uprawnione przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego (z zastrzeżeniem, iż kwalifikowany podpis elektroniczny wywołuje skutki prawne, jeżeli został złożony w okresie ważności certyfikatu) lub podpisu zaufanego (tj. podpisu złożonego przy wykorzystaniu Profilu Zaufanego na platformie ePUAP);
2) w formie skanu dokumentu podpisanego przez osoby uprawnione.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu tego wniosku na skrzynkę: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wnioski mogą być składane do Biura PFRON w trybie ciągłym. Finansowaniem mogą być objęte zadania rozpoczęte od dnia 24 lutego 2022 roku.

Informuję, iż świadczenie, wypłacane za opiekę nad uchodźcami z Ukrainy zostało przedłużone powyżej 120 dni Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1336) w szczególnych przypadkach.
Wg tego rozporządzenia, Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:
1) posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);
2) posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;
3) ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);

Ulotka dot. projektu

Logo portalu StowarzyszeniaSzanowni Państwo,

wychodząc naprzeciw potrzebom jednostek organizujących pomoc obywatelom Ukrainy, co jest szczególnym wyzwaniem w świetle kolejnych nowelizacji specustawy, pragnę poinformować Państwa o możliwości bezpłatnego korzystania z działań organizowanych przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, które uruchomiło bezpłatny Portal prawny dla jednostek pomagających oraz dla osób uciekających z Ukrainy – http://www.ukraina.interwencjaprawna.pl - dostępny w trzech językach: polskim, ukraińskim i angielskim, na którym można znaleźć odpowiedzi na wiele pytań.

Stowarzyszenie oferuje bezpłatne, szybkie porady prawne od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16, przez dedykowany formularz. Dostępne są również bezpłatne szkolenia prawne dla osób pomagających, z zakresu prawa migracyjnego i azylowego,
w szczególności z legalizacji pobytu, udzielania ochrony międzynarodowej, praw dzieci - migrantów, wykonywania legalnej pracy w Polsce oraz dyskryminacji.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są 24 godziny na dobę poprzez dedykowany formularz dostępny na portalu.

Zachęcamy do obserwowania Stowarzyszenia w mediach społecznościowych https://www.facebook.com/Stowarzyszenie.Interwencji.Prawnej

Grafika dotycząca projektu

Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy z Mierzyna, mieszczący się przy ul. Weleckiej 13B, otrzymał dofinansowanie w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, projekt nosi nazwę: Polish is not difficult! i zakłada udzielenie wsparcia językowego dla Ukraińców, zmuszonych szukać pomocy w naszym kraju. ZUL na swojej stronie internetowej pisze: "Chcemy ułatwić́ imigrantom dostęp do edukacji językowej poprzez organizację 120-godzinnego kursu integracyjnego języka polskiego oraz tandemów językowych polsko-ukraińskich. Poza tym zapewnimy ukraińskim uchodźcom wsparcie techniczne we wszelkich sprawach, w formie dyżurów pełnionych przez tłumacza języka ukraińskiego.

Zapraszamy do korzystania z projektu i przekazywania informacji rodzinom przyjmującym naszych sąsiadów ze wschodniej granicy.

Grafika dot. segregacji odpadówDla wielu przybywających do Polski obywateli Ukrainy niektóre reguły obowiązujące w naszym kraju są nowe, trudne do zrozumienia i mogą stanowić nie lada wyzwanie. Do nich należy segregacja odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. Dlatego też, udostępniamy w języku ukraińskim podręczną ściągawkę, która pomoże naszym gościom w zrozumieniu podstawowych zasad segregacji odpadów komunalnych obowiązujących w Gminie Dobra.

Kierownik WGOKiE
Anna Budzyńska

Ulotka w języku ukraińskim >> pobierz (pdf)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2022 r. został zmieniony wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi (Dz.U.2022.941). Przedłużono też okres świadczenia pieniężnego, wypłacanego osobom, które zapewniają wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy z 60 na 120 dni. Poniżej dołączony jest nowy, obowiązujący wzór.

Przypominamy, iż wniosek należy składać za dni, w których mieszkańcy Ukrainy już mieszkali u osoby goszczącej (z dołu).

Wnioski można składać poprzez platformę e-puap, podpisując podpisem elektronicznym, wysyłając pocztą lub składając osobiście w Dobrej, ul. Szczecińska 16a, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek godz. 8.30 - 16.30, wtorek-piątek godz. 7.00 - 15.00

W związku z pomyłkami, które zostały zauważone w trakcie weryfikacji wniosków o zwrot kosztów pobytu uchodźców z Ukrainy, zaistniałych w wypełnianiu kart osoby przyjętej do zakwaterowania, prosimy o uważne zaznaczanie prawidłowych dni pobytu, ponieważ za niewłaściwe wypełnienie wnioskodawca odpowiada karnie za zeznanie nieprawdy lub zatajanie prawdy (wg art. 233 § 1 i § 1a Kodeksu karnego).

Wniosek 40zł >> pobierz (pdf)

Karta do wniosku 40zł >> pobierz (pdf)

Plakat: poMOC po sąsiedzku

Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy z Mierzyna oprócz pomocy językowej oraz psychologicznej oferuje osobom z Ukrainy kolejne wsparcie - tym razem niepełnosprawni znajdą u nich BEZPŁATNĄ terapię ruchowo-rehabilitacyjną i psychologiczną, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, doradztwo prawne oraz usługi tłumaczeniowe. Projekt jest sfinansowany ze środków PFRON w ramach Modułu III programu "Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością". 

Університет в Мєжині (коло Щецина) безкоштовно допомагає переселенцям з інвалідністю з України. Реабілітація, переклади, працевлаштування, юридична допомога та інше. ВСЕ БЕЗКОШТОВНО! Тел. 729 871 074

Zdjęcia z wydarzeniaSpecjały polskiej, ukraińskiej i białoruskiej kuchni; pokazy kulinarne i florystyczne; rodzinne warsztaty; konkursy i zabawy dla dzieci prowadzone przez Sylwestra Sołtysiaka; koncert zespołu TYMCZASEM oraz Aliny Akulieh i Victorii Ilchenko, stały się przyczynkiem do spotkania i integracji mieszkańców gminy Dobra z uchodźcami z Ukrainy.

Dzięki zaangażowaniu organizacji pozarządowych, wsparciu gminy Dobra, Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej oraz ludzi o wielkich sercach, udało się zebrać środki w wysokości 4 334,74 zł i przekazać je dla Związku Ukraińców w Polsce, na pomoc dla Ukrainy (potwierdzenie przelewu publikujemy w galerii).

Kwota ta została uzyskana tylko ze sprzedaży rękodzieła i potraw przygotowanych przez przedstawicieli organizatorów oraz ciast i innych smakołyków przekazanych przez mieszkańców naszej gminy.

W związku z licznymi zapytaniami w sprawie obywateli Ukrainy, których przyjęli do swoich domów  mieszkańcy Gminy Dobra, podajemy skróconą informację, jak należy postępować, aby załatwić konieczne formalności i ułatwić poruszanie się w codziennych sprawach.

Zasady reguluje ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583)

 1. Nadanie numeru PESEL

Obywatel Ukrainy którego pobyt jest legalny, na podstawie art. 2 ust. 1 specustawy dla Ukrainy, może złożyć osobiście wniosek o nadanie numeru PESEL w dowolnym organie wykonawczym gminy na terytorium RP.

W imieniu osób nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek może złożyć:

 • jeden z rodziców;
 • opiekun;
 • kurator;
 • opiekun tymczasowy, o którym mowa w art. 25 specustawy dla Ukrainy;
 • osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Osoba, która ukończyła 12 rok życia własnoręcznie podpisuje wniosek o nadanie numeru PESEL.

Do wniosku o nadanie numeru PESEL załącza się jedną fotografię, spełniającą wymogi fotografii dołączanej do wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Na terenie Gminy Dobra wniosek można złożyć w Urzędzie Gminy Dobra z siedzibą w Wołczkowie, przy ul. Lipowej 51 ( poniedziałki 8:30-16:30, wtorek-piątek 7:00 -15:00), tel. 91 311 38 03

Wzór wniosku o nadanie numeru PESEL>>pobierz

Osoby, które już mają nadany nr PESEL przed 16 marca 2022 r. oraz te, które uciekając z Ukrainy przekroczyły granicę w związku z działaniami wojennymi z państwami ościennymi, aby uzyskać status uchodźcy muszą ponownie zgłosić się w Urzędzie Gminy Dobra uzupełniając dokumentację o zdjęcie i odcisk linii papilarnych.

 1. Profil zaufany.

Identyfikator użytkownika profilu zaufanego jest tworzony automatycznie, razem z nadaniem nr PESEL i jest przekazywany osobie wnioskującej:

 • na adres poczty elektronicznej podany we wniosku o nadanie numeru PESEL lub
 • w postaci wydruku potwierdzenia utworzenia profilu zaufanego.

Jednorazowe hasło umożliwiające aktywację profilu zaufanego przez wnioskodawcę jest wysyłane na numer telefonu komórkowego podany we wniosku.

 1. Zezwolenie na pobyt czasowy i przedłużenie ważności wizy krajowej.

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt jest lub był uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 specustawy dla Ukrainy, udziela się, na jego wniosek, zezwolenia na pobyt czasowy. Zezwolenie na pobyt czasowy udziela się jednorazowo na okres 3 lat, licząc od dnia wydania decyzji. Pozwolenia na pobyt czasowy udziela wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu obywatela Ukrainy w dniu złożenia wniosku.

Z mocy prawa przedłużeniu do dnia 31 grudnia 2022 r. ulega okres pobytu na podstawie wizy krajowej i okres ważności wizy krajowej wydanej w stosunku do obywatela Ukrainy, którego ostatni dzień pobytu na terytorium RP przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r.

Jeżeli ostatni dzień okresu ważności:

 • kart pobytu,
 • polskich dokumentów tożsamości obywatela Ukrainy,
 • dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany”

– wydanych obywatelom Ukrainy przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., ulega on przedłużeniu z mocy prawa o okres 18 miesięcy.

 1. Świadczenia przewidziane dla obywateli Ukrainy.

Uprawniony do pomocy jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art.2 ust.4 specustawy, deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i został wpisany do rejestru PESEL. Obywatelom Ukrainy spełniającym powyższe warunki przysługuje prawo do:

 • jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej Graniczna 24a   tel. 91 311 33 93

Wzór wniosku o jednorazowe świadczenie >>pobierz

Informacje dot. przetwarzania danych osobowych >> pobierz 

 • świadczeń rodzinnych

  tel. 91 311 38 10  Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej ul. Graniczna 24a

Obywatele Ukrainy zamieszkujący z dziećmi na terytorium Polski (realizacja poprzez platformę www.zus.pl, po zalogowaniu się profilem zaufanym) mogą ubiegać się o przyznanie pomocy:

 • świadczenia wychowawczego
 • świadczenia dobry start
 • rodzinnego kapitału opiekuńczego
 1. Środki pomocy przewidziane dla osób przyjmujących obywateli Ukrainy.

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni. Wysokość świadczenia wynosi 40 zł za osobę dziennie. Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku i jest wypłacane z dołu.

Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w urzędzie gminy.

Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy urzędu gminy.

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli:

 • warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi,
 • osoba udzielająca schronienia pobiera opłaty od obywatela Ukrainy
 • we wniosku podano nieprawdę.

Wnioski należy składać w  Sekretariacie Urzędu Gminy Dobra przy ul. Szczecińskiej 16a w Dobrej ( poniedziałki 8:30-16:30, wtorek-piątek 7:00 -15:00).

Wniosek >> pobierz

Klauzula informacyjna dla osoby, która zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy >> pobierz

 1. Opieka medyczna.

Obywatelom Ukrainy, których pobyt jest legalny na podstawie art. 2 ust. 1 specustawy dla Ukrainy, przysługuje prawo do otrzymania świadczeń́ opieki zdrowotnej na takich samych zasadach i w takim  samym zakresie jak obywatelom Polski objętych obowiązkowym lub dobrowolny ubezpieczeniom zdrowotnym.

Osoby niezaszczepione przeciwko Covid-19 mogą to uczynić w placówkach realizujących te szczepienia, na takich samych zasadach jak obywatele Polski.

Obywatelom Ukrainy nie przysługuje prawo do: leczenia uzdrowiskowego, rehabilitacji uzdrowiskowej, otrzymania produktów leczniczych wydawanych w ramach programów polityki zdrowotnej ministra właściwego do spraw zdrowia.

 1. Oświata

  1. Edukacja dzieci i młodzieży do 18 roku życia.

Od dnia 14 marca 2022 r. została uruchomiona nauka zdalna, Ukraińskie Ministerstwo Edukacji wraz z Google Ukraine stworzyło pewnego rodzaju "ogólnonarodowy plan lekcji". Korzystać z niego będą mogły dzieci ewakuowane oraz z utrudnionym dostępem do nauki. Platformę do nauki zdalnej można znaleźć pod adresem mon.gov.ua.

Wg polskiego prawa, osoby do ukończenia 18 roku życia podlegają obowiązkowej edukacji szkolnej. Jeśli dziecko nie korzysta z nauki zdalnej, uruchomionej przez Ukraińskie Ministerstwo Edukacji, opiekun prawny dziecka, który jest obywatelem Ukrainy zgłasza dziecko do wybranej placówki szkolnej. Dyrektor szkoły kwalifikuje dziecko do odpowiedniej klasy, a w razie konieczności kieruje na dodatkowe zajęcia wyrównujące poziom znajomości języka polskiego.

 1. Zajęcia językowe dla osób dorosłych.

Osoby dorosłe mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć nauki języka polskiego, które prowadzone są zarówno on-line, jak i stacjonarnie. Szczegółowe informacje i linki odsyłające do stron:

https://hello.tutlo.com/help-for-ukraine

https://infoludek.pl/ukraina/bezplatna-nauka-jezyka-polskiego-dla-osob-z-ukrainy/

https://wseiz.pl/aktualnosci/wseiz-organizuje-darmowy-kurs-jezyka-polskiego-dla-uchodzcow-z-ukrainy/

UA: https://docs.google.com/forms/d/1sO1IzVhYuxpel0...

PL: https://docs.google.com/forms/d/1_MXwOnN4dONTvH...

https://www.facebook.com/uniwersytetludowymierzyn oraz nr tel. 532 319 616

 1. Podjęcie pracy

Obywatel Ukrainy jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi przepisami, jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy powiadomi w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - praca.gov.pl.

Na stronie  https://zielonalinia.gov.pl/ udostępnione są dodatkowo wszelkie informacje, związane z możliwością podjęcia pracy przez osoby z Ukrainy, dostępne również w języku ukraińskim.

Obywatele Ukrainy mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Polski na takich samych zasadach jak obywatele polscy, pod warunkiem uzyskania przez obywatela Ukrainy numeru PESEL.

Obywatel Ukrainy może zarejestrować się oraz zostać uznany jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy. Najbliższy terytorialnie Powiatowy Urząd Pracy znajduje się w Policach, ul. T. Kościuszki 5, strona internetowa: https://police.praca.gov.pl/.