OGŁOSZENIE

 Zapraszam wszystkich mieszkańców sołectwa Wołczkowo na zebranie wiejskie, które odbędzie się w  dniu  13 października 2022 r.  o  godz. 18:00  w  Klubie  przy  ul. Lipowej 11a  w  Wołczkowie.

 Porządek zebrania:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku zebrania.
 3. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania.
 4. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej.
 5. Prezentacja zrealizowanych i planowanych inwestycji na terenie gminy.
 6. Czyste powietrze- informacje dotyczące programu.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie zebrania.

 W przypadku braku quorum w podanym wyżej terminie, zebranie odbędzie się pół godziny później – to jest o godz. 1830, bez względu na liczbę mieszkańców obecnych na zebraniu (podstawa prawna: § 8 ust. 6 i 7 Statutu Sołectwa Nr III/33/2019 Rady Gminy Dobra z dnia 21 lutego 2019 r.).

 SOŁTYS

  SOŁECTWA  WOŁCZKOWO

wykrzyknik

Zablokowany przejazd w Boock w Niemczech.

 Uprzejmię informuję, iż w dniu 17.09.2022 (sobota) w miejscowości Boock w Niemczech w godzinach 10:30 do 11:30 ruch dla samochodów oraz rowerzystów (zwłaszcza wyścigowych) zostanie wstrzymany z powodu obchodów Święta Dożynek. Ustanowione jest to w porozumieniu ze służbami porządkowymi Wydziału Komunikacji i Zarządu Dróg tamtejszego powiatu.

owady

komin

Ruszyła kampania społeczna "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! " organizowana przez Międzywojewódzki Cech Kominiarzy pod Honorowym Patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Celem prowadzonej kampanii społecznej jest eliminacja niebezpieczeństw związanych ze smogiem, zaczadzeniami i pożarami, których główną przyczyną są źle eksploatowane lub zaniedbane przewody kominowe i urządzenia grzewcze.

Ważnym elementem kampanii jest prowadzenie edukacji społecznej:

 • jak prawidłowo organizować proces spalania w domowych urządzeniach grzewczych, aby uniknąć kopcenia z kominów,
 • jak poprawnie eksploatować systemy kominowe i wentylacyjne zgodnie z zasadami ich funkcjonowania, aby uniknąć złej wentylacji oraz

Istotnym elementem kampanii jest uświadomienie społeczeństwa, że brak systematycznego oczyszczania i kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) to główna podstawa do niewypłacenia odszkodowania z tytułu powstałej szkody.

 

PRZYPOMINAMY!!!

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów nakazuje w obiektach w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
• od palenisk opalanych paliwem stałym - co najmniej raz na 3 miesiące;
• od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - co najmniej raz na 6 miesięcy;
• od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu jeśli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej.

Z kolei Ustawa Prawo budowlane zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

W trosce o własne bezpieczeństwo, warto rozważyć zamontowanie w domu czujek dymu i gazu.

Centrum Zarządzania Kryzysowego
Grzegorz Pieszko

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną pobierz (pdf)

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków pobierz (pdf)

wso

Do korzystania z bezpłatnych przejazdów szczecińską komunikacją miejską na wszystkich liniach uprawnieni są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy mieszkają na terenie Gminy Dobra. Pamiętajmy, że trzeba corocznie zadbać
o przedłużenie tego uprawnienia. Dokumentem, który upoważnia do darmowych przejazdów, jest spersonalizowana Szczecińska Karta Aglomeracyjna (SKA) lub Szczecińska Karta Rodzinna (SKR), z którą
należy udać się do Punktów Obsługi Klienta ZDiTM. Zgodnie
z Uchwałą Rady Miasta Szczecin o nadaniu uprawnienia decyduje adres zamieszkania widniejący na legitymacji szkolnej. W przypadku, gdy szkoła wydaje nowy wzór legitymacji szkolnej, na której nie ma adresu zamieszkania, placówka wydaje dodatkowe zaświadczenie,
o adresie zamieszkania ucznia. Uprawnienia są nadawane na okres do dnia 30 września danego roku szkolnego, na który jest aktualnie podbita legitymacja.

Nowe karty SKA lub SKR wyrabiane są na podstawie wypełnionego wniosku, do którego należy dołączyć aktualne zdjęcie dziecka, ważną legitymacji szkolnej i zaświadczenie
o miejscu zamieszkania dziecka wydanego przez szkołę. W przypadku dziecka niepełnoletniego wniosek musi być wypełniony i podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego. Wniosek o SKA składamy w ZDiTM w Szczecinie przy ul. Klonowica 5 (kasa na parterze). Wniosek o SKR  składamy w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Dobra w Wołczkowie przy ul. Lipowej 51.

Przypominamy Przedsiębiorcom, że dnia 30 września 2022r. upływa termin wniesienia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży zlokalizowanych na terenie Gminy Dobra w 2022r.

Opłatę należy wnieść na rachunek gminy:

PKO Bank Polski S.A. Szczecin  46 1020 4795 0000 9602  0331 9589

                                                                                                           Małgorzata Chmielewska

                                                                                              Kierownik WSO

Informuję, że uprzątnięte zostały wiatrołomy i ścieżki rowerowe Dobra-Łęgi-Buk oraz Łęgi-Stolec są już przejezdne. Nadal zamknięta jest ścieżka Ekologiczno-Edukacyjna od Dobrej do Schroniska dla Zwierząt. Prace związane z usuwaniem powalonych drzew na tej ścieżce potrwają do końca tygodnia. Z uwagi na bezpieczeństwo prosimy o nie korzystanie z tej ścieżki. 

Wójt Gminy Dobra

Z uwagi na zagrożenie wynikające z powalonych drzew na ścieżkach rowerowych znajdujących się na terenie Gminy, zachodzi konieczność ich zamknięcia do czasu usunięcia wiatrołomów.

Dotyczy to ścieżki Ekologiczno-Edukacyjnej od Dobrej do Schroniska dla Zwierząt oraz ścieżki rowerowej Dobra – Łęgi - Buk i Łęgi - Stolec.

Wójt Gminy Dobra 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Informuję, że ze względu na wykonywanie prac remontowych ścieżka rowerowa Buk – Łęgi,  1 odcinek od wjazdu z ulicy Sportowej do skrzyżowania z drogą powiatową Buk-Stolec do dnia 23.09.2016 r. będzie wyłączona z ruchu.

Za powstałe utrudnienia przepraszam.

Trasa rowerowa Buk - Łęgi w miesiącach wiosennych i letnich jest oblegana przede wszystkim przez mieszkańców gminy Dobra i miejscowości sąsiednich, ze względu na doskonałe usytuowanie wśród malowniczych terenów naszej gminy. Od niedawna, rowerzyści jeździć mogą po nowym odcinku trasy.

Gmina Dobra otrzymała 2,8 mln zł dofinansowania z RPO do inwestycji polegającej na wydłużeniu ścieżki rowerowej Buk - Łęgi. W środę 21 maja wójt gminy Teresa Dera podpisała z marszałkiem województwa Olgierdem Geblewiczem umowę na dofinansowanie tej inwestycji.