Aby wypełnić deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Dobra przez platformę E-PUAP należy:

 1. Zalogować się lub założyć konto na platformie: https://epuap.gov.pl/wps/portal

  Kliknąć w bezpośredni link do deklaracji: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/ochrona-srodowiska/najczesciej-zalatwiane-sprawy/deklaracje-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi/3211012

  lub 
 2. Zalogować się lub założyć konto na platformie: https://epuap.gov.pl/wps/portal

  Wybrać Katalog Spraw i znaleźć w nim ( wpisując kod pocztowy 72-003 ):
  URZĄD GMINY W DOBREJ
  72-003 DOBRA, UL. SZCZECIŃSKA 16A

  -  Wybrać w Katalogu Spraw -> Ochrona Środowiska -> Najczęściej załatwiane sprawy:
     Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  Wypełnić, podpisać i wysłać deklarację.

  Po wysłaniu deklaracji system E-PUAP automatycznie generuje UPP (Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia), które jest oficjalnym potwierdzeniem przyjęcia dokumentu przez Urząd Gminy.

Dla poprawnego wyświetlania się formularza zalecaną przeglądarką jest Mozilla Firefox.

 

Zachęcamy do obejrzenia filmu z instrukcją wypełnienia e-deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ---> POBIERZ (pdf)
(obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.)

Wzór wypełnionej deklaracji --> pobierz (pdf)

Wzór wypełnionej deklaracji - nieruchomości niezamieszkałe --> pobierz (pdf)

 

------------ DEKLARACJE Z POPRZEDNICH LAT -----------

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ---> POBIERZ (pdf)
(obowiązuje od 1 stycznia 2020 r.)

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI --> POBIERZ

(Obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.)

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY  ZA GOSPODAROWANIE  ODPADAMI KOMUNALNYMI ---> POBIERZ

(Obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.)

 

WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY DOBRA SKŁADAJĄ DEKLARACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYM:

 • w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;
 • terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty;

Jako właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Podstawą obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych jest zużycie wody za rok poprzedni.

Podstawą obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości  niezamieszkałych  jest liczba pojemników, w które wyposażona jest dana nieruchomość.

MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

 1. Urząd Gminy Dobra ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra;
 2. Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra
 3. Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji, ul. Graniczna 39b, 72-003 Dobra
 4. Wydział ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska ul. Lipowa 51, 72-003 Wołczkowo

CZYM SKUTKUJE NIEZŁOŻENIE DEKLARACJI LUB NIEUISZCZENIE OPŁATY W ODPOWIEDNIEJ WYSOKOŚCI?

 • właściciel nieruchomości podlega karze grzywny (art.10 ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie);
 • w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, w drodze decyzji, zostanie określona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieuiszczone w wyznaczonym terminie lub uiszczone w wysokości niższej od należnej, podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Dla nieruchomości zamieszkałych (mieszkańcy) za 1m3 zużytej wody

                  SEGREGACJA

STWIERDZONY BRAK OBOWIĄZKU SEGREGACJI

4,80 zł.

14,40 zł.

 

Nieruchomości niezamieszkałe objęte gminnym systemem gospodarki odpadami (np. szkoły, świetlice, budynki urzędu)

RODZAJ POJEMNIKA

SEGREGACJA

STWIERDZONY BRAK OBOWIĄZKU SEGREGACJI

80 l

4,23 zł.

16,92 zł.

120 l

6,34 zł.

25,36 zł.

240 l

12,69 zł.

50,76 zł.

1100 l

58,20 zł.

232,80 zł.

7000 l

370,36 zł.

1481,44 zł.

Worek 120 l

18,19 zł.

72,76 zł.