Projekt pt. „Edukacja bez barier w Szkole Podstawowej w Mierzynie” realizuje Fundacja Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w partnerstwie z Gminą Dobra (Szczecińska) – organ prowadzący szkołę.

Okres realizacji: wrzesień 2018 – sierpień 2019.

Grupa docelowa: 274 osoby:22 nauczycielki, 2 nauczycieli, 125 uczennic, 125 uczniów szkół Gminy Dobra.

Za cel stawia rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówce. Postawiony cel zostanie osiągnięty m.in. poprzez:

 1. rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u uczniów, poprzez objęcie uczniów dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi;
 2. rozwój kompetencji nauczycieli/ek poprzez szkolenia z programowania, wykorzystania na zajęciach przyrodniczych metody eksperymentu kształtowania kompetencji społecznych wśród uczniów oraz metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 3. doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne.
 4. doposażenie pracowni w narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Typy projektu:

 1. Kształcenie u uczniów i słuchaczy kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw umiejętności niezbędnych na rynku pracy.
 2. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli prowadzących kształcenie w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności.
 3. Indywidualizacja pracy z uczniem ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ucznia młodszego oraz ucznia zdolnego i wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym zakończeniem nauki szkolnej.
 4. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.
 5. Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

Zadania: Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, Warsztaty naukowo-techniczne, Doradztwo zawodowe, Szkolenia dla nauczycieli, Zakup wyposażenia pracowni przedmiotowych.

Wartość projektu: 417 617,18 zł. Wkład własny niefinansowy:21 000,00 zł – wykorzystanie sal szkolnych.

Dofinansowanie UE: 354 974,60 zł

Koordynator Projektu

Helena Tomaszewska

 • 20181006_094632
 • 20181006_103426
 • 20181006_103436
 • 20181114_103020
 • 20181114_120752
 • 20181114_130033
 • PB150025
 • PB150047
 • PB150091