W dniu 14 grudnia 2012 r. podpisana została umowa pomiędzy Gmina Dobra, a Panem Dionizym Polikowskim reprezentującym przedsiębiorstwo POLDEK w Mierzynie na dzierżawę gminnych nieruchomości i urządzeń kanalizacji sanitarnych. Zakres umowy obejmuje prawidłową eksploatację oddanych w dzierżawę oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnych wraz z przepompowniami. 

 

 

Umowa przewiduje również wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu scieków, w tym w szczególności  przygotowywanie wniosków o zatwierdzanie taryf za odprowadzanie ścieków do zatwierdzenia przez Radę Gminy.

Umowa została zawarta na 20 lat, za zgodą Rady Gminy Dobra wyrażoną w uchwale Nr XVII/246/2012 z dnia 27 września 2012 r.

 

  • dscf2063
  • dscf2064
  • dscf2067
  • dscf2068
  • dscf2073
  • dscf2082