W dniu  29 października 2015 r. podjęta została Uchwała NR IX/126/2015 Rady Gminy Dobra w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę całości infrastruktury systemu odprowadzania ścieków, w tym nieruchomości. W myśl wyżej wymienionej Uchwały w dniu 28 grudnia 2015 r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Dobra reprezentowaną przez Wójta Gminy Teresę Dera a Spółką Jawną POLDEK–POLIKOWSCY.

Eksploatatorem od dnia 1 stycznia 2016 r. gminnych sieci kanalizacyjnej jest firma „POLDEK” – Polikowscy Spółka Jawna prowadzona przez Dionizego Polikowskiego i Jakuba Polikowskiego z siedzibą w  Dobrej przy ul. Granicznej 39B.

Przedmiotem umowy jest oddanie w dzierżawę Spółce  na okres 17 lat infrastruktury systemu odprowadzania ścieków, w tym nieruchomości wraz z przepompowniami i oczyszczalniami ścieków oraz sieci kanalizacji ściekowej i urządzeń niezbędnych do obsługi infrastruktury, z przeznaczeniem na cele zaspakajania zbiorowych potrzeb ludności w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz zapewniania dostępu do kanalizacji.

Wójt Teresa Dera