Stan realizacji na dzień 16-04-2020

Na terenie Gminy Dobra inwestycja dotyczy rozdziału kanalizacji ogólnospławnej w ramach której zaplanowano budowę kolektora deszczowego na odcinku od ul. Spółdzielców w Mierzynie do przepustu na cieku Wierzbak na terenie Szczecina wraz z podłączeniem kanałów bocznych. Na obecną chwile kanalizacja deszczowa na terenie Gminy Dobra została wykonana w 100 %.

Ponadto w ramach inwestycji zaplanowano likwidację istniejącej oczyszczalni ścieków w Mierzynie (wykonana zostanie rozbiórka istniejących obiektów oczyszczalni) oraz wybudowanie przepompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym, który włączony zostanie do istniejącego kanału sanitarnego w ul. Sandomierskiej na terenie Szczecina. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna, tłoczna wraz z budową przepompowni ścieków została wykonana w 100%. Do wykonania zostało przełączyć ścieki oraz uruchomić przepompownie ścieków. Niezwłocznie po przełączeniu ścieków wykonawca przystąpi do rozbiórki obiektu oczyszczalni ścieków. Planowane zakończenie wszystkich prac 22.05.2020.

Projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra” nr POIS.02.03.00-00-0307/17 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

 

Gmina Dobra w dniu 08-01-2020r. podpisała aneks do zawartej umowy o dofinansowanie pomiędzy Gminą Dobra, a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, rozszerzający projekt o dodatkowe zadanie: Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja biobloku nr 1. W/w inwestycja jest planowana do realizacji w okresie od marca do listopada br. Szacunkowa wartość zadania kształtuje się na poziomie 1 131 600 zł. Dofinansowanie inwestycji zaplanowane jest na poziomie 85% wydatków kwalifikowanych.

Zakończona w ubiegłym roku rozbudowa oczyszczalni ścieków Redlica o etap III w ramach projektu współfinansowanego ze środków POIiŚ, pozwoliło na wyłączenie z ruchu biobloku nr 1 i dokonanie czyszczenia i przeglądu reaktora. Zakres niezbędnych robót obejmuje między innymi wymianę urządzeń wraz z osprzętem na energooszczędne urządzenia nowej generacji w tym elementów systemów napowietrzania, przepustnic powietrza, pomostu obrotowego ze zgarniaczem wraz z napędem, montaż mieszadeł zatapialnych dla komory beztlenowej, denitryfikacji i nitryfikacji, rozbudowę okablowania, automatyki, sterowania i monitoringu stanu pracy urządzeń.

Jednocześnie należy nadmienić, że w ramach projektu dotąd zrealizowano następujące zadania:

  • Wspomnianą wcześniej rozbudowę Oczyszczalni ścieków w Redlicy - etap III;
  • Buk rozbudowa hydroforni urządzeń zgodnie z projektem - etap II;
  • Budowa kanalizacji sanitarnej (nowy przesył) od przepompowni Nowa w Mierzynie do oczyszczalni ścieków w Redlicy;
  • Budowa sieci wodociągowej w ulicy Łąkowej w m. Wołczkowo;
  • Dobra, budowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej;

Dodatkowo obecnie realizowane są dwa zadania inwestycyjne:

  • Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni ścieków PS Nowa wzdłuż ulic Zgodnej, Tytusa, Kokosowej i Ozdobnej na terenie Mierzyna;

Zakres realizowanej inwestycji pozwoli na grawitacyjne sprowadzenie ścieków do przepompowni PS Nowa, a tym samym wyłączenie z eksploatacji trzech przepompowni ścieków – na ul. Zgodnej, Osiedlu Zielone Wzgórze i Osiedlu Nad Stawem. Dotąd zrealizowano 100% prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Zgodnej. Zaawansowanie prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej na ulicy Tytusa to około 75% natomiast na ulicy Ozdobnej osiągnęło ok. 80% przewidzianego zakresu.

  • Dobra, budowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej etap II.

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka sieci wodociągowej mająca na celu połączenie dwóch ujęć wody tj. ujęcia Buk i ujęcia Grzepnica. Realizacja zadania umożliwi przesył wody z ujęcia Buk do ulicy Szczecińskiej. Drugi etap dotyczy budowy sieci wodociągowej o długości 410mb od połączenia z wodociągiem zakończonym w etapie I do ul. Szczecińskiej wraz z wybudowaniem hydrantów, przełączeniem istniejących przyłączy i odcinków sieci wodociągowych. Obecnie wybudowano wodociąg o długości około 301,5mb. Prace powinny zakończyć się do 30 marca bieżącego roku.

Zakończenie realizacji całego projektu pn: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra” o wartości przekraczającej 15 mln złotych i dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej na poziomie blisko 8 mln złotych przewidziano na koniec 2020 roku.

 

Już od 3 miesięcy organizowane są zajęcia dla mieszkanek gmin Dobra i Blankensee w ramach projektu „Być jak Elizabeth – II edycja” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania)”.

Uczestniczki projektu korzystają z cyklicznie odbywających się zajęć jogi i “zdrowej miednicy”. Biorą udział w warsztatach integracyjnych, prowadzonych przez Panią Mirosławę Kwaśniewską oraz w warsztatach z kreowania wizerunku „Piękna jak Elizabeth” prowadzonych przez Dominikę Żołtyńską.

Od października b.r. odbywają się zajęcia językowe w ramach II edycji projektu “Transgraniczna Rada Seniorów” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania)”.

Zajęcia dedykowane mieszkańcom gmin Dobra i Blankensee w wieku 50+ są organizowane w 9 grupach językowych w 6 miejscowościach: Mierzynie, Dołujach, Bezrzeczu, Wołczkowie, Dobrej i Blankensee. W tym roku ostatnie zajęcia odbędą się 14 grudnia. W roku 2020 zajęcia zostaną wznowione od 7 stycznia.

Projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra” nr POIS.02.03.00-00-0307/17 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

 

Gmina Dobra od kwietnia 2018 roku realizuje program inwestycyjny pod nazwą „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra”. Przedsięwzięcie obejmuje następujące zadania:

Kontrakt

Nazwa

Etap realizacji

1

Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni ścieków PS Nowa wzdłuż ulic Zgodnej, Tytusa, Kokosowej i Ozdobnej na terenie Mierzyna

W trakcie realizacji

2

Budowa kanalizacji sanitarnej (nowy przesył) od przepompowni Nowa w Mierzynie do oczyszczalni ścieków w Redlicy

Zadanie wykonane

3

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Łąkowej w m. Wołczkowo

Zadanie wykonane

4

Dobra, budowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej

Zadanie wykonane

5

Dobra, budowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej etap II

W trakcie realizacji

6

Buk rozbudowa hydroforni  urządzeń zgodnie z projektem - etap II

Zadanie wykonane

7

Rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Redlicy - etap III

Zadanie wykonane

8

Promocja

W trakcie realizacji

9

Pomoc Techniczna

W trakcie realizacji

Od października realizowany jest projekt „Być jak Elizabeth – II edycja” dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania)”.

W ramach projektu regularnie odbywają się zajęcia jogi oraz “zdrowa miednica”. Na warsztatach integracyjnych, prowadzonych przez Panią Mirosławę Kwaśniewską, mieszkanki gmin Dobra i Blankensee biorą udział w ćwiczeniach mających na celu lepsze poznanie siebie oraz innych uczestniczek projektu. Integracja odbywa się również poprzez zajęcia florystyczne i rękodzielnicze. Panie podczas warsztatów wykonują też piękną biżuterię ze sznurka, ceramiki, kamieni czy korali.