Gmina Dobra rozstrzygnęła konkurs "Dobra woda w Dobrej. Razem z Unią Europejską poprawiamy gospodarkę wodno-ściekową w gminie Dobra". W konkursie wzięły udział dzieci i młodzież z publicznych szkół podstawowych z terenu gminy Dobra.

Konkurs polegał na nagraniu zabawnego, proekologicznego filmiku nawiązującego do inwestycji zrealizowanych w ramach projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra". Projekt ten otrzymał dofinansowanie z środków Unii Europejskiej.

Gmina Dobra od kwietnia 2018 roku realizuje program inwestycyjny pod nazwą "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra". Celem inwestycji jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy.

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:
- rozbudowano oczyszczalnię ścieków w Redlicy oraz zmodernizowano bioblok nr 1,
- rozbudowano hydrofornię w Buku,
- wybudowano kanalizację sanitarną od przepompowni Nowa w Mierzynie do oczyszczalni ścieków w Redlicy,
- wybudowano sieć wodociągową na ulicy Łąkowej w Wołczkowie,
- wybudowano sieć wodociągową na ul. Sportowej w Dobrej,
- wybudowano kanalizację sanitarną w zlewni przepompowni ścieków PS Nowa, wzdłuż ulic Zgodnej, Tytusa, Kokosowej i Ozdobnej na terenie Mierzyna.

Logotypy: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, Unia Europejska Fundusz Spójności. Flaga Rzeczpospolitej Polskiej oraz Herb Gminy Dobra

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie Wójta Gminy Dobra pod hasłem: Dobra woda w Dobrej. Razem z Unią Europejską poprawiamy gospodarkę wodno - ściekową w gminie Dobra.

Głównym celem konkursu jest podniesienie wiedzy mieszkańców gminy Dobra na temat dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków POIiŚ projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra”, świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz uwrażliwienie na otaczającą przyrodę, poprzez zaangażowanie uczestników w tworzenie atrakcyjnych i nowoczesnych materiałów edukacyjnych.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież z Publicznych Szkół Podstawowych z terenu gminy Dobra, którym bliska jest troska o naturę.

Logotypy: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, Unia Europejska Fundusz Spójności. Flaga Rzeczpospolitej Polskiej oraz Herb Gminy Dobra

Projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra” nr POIS.02.03.00-00-0307/17

w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”

oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

 

Gmina Dobra od kwietnia 2018 roku realizuje program inwestycyjny pod nazwą „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra”. Celem inwestycji jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Dobra.

Cele projektu:

 • poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców poprzez poprawę funkcjonowania systemu kanalizacji sanitarnej oraz umożliwiającą podłączenie do niej budynków mieszkalnych (podwyższenie bezpieczeństwa mikrobiologicznego i epidemiologicznego).
 • poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców, poprzez poprawę jakości i niezawodności dostaw wody przeznaczonej do spożycia, bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka awarii urządzeń niezbędnych do produkcji wody pitnej oraz jej przesyłu.
 • stworzenie podstaw do pobudzenia wzrostu gospodarczego poprzez umożliwienie rozwoju sieci kanalizacyjnej.
 • poprawa konkurencyjności gospodarczej regionu dzięki zapewnieniu warunków do powstania nowych podmiotów gospodarczych na terenie aglomeracji.

 

W ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gm. Dobra” :

- przebudowano oczyszczalnię ścieków Redlica,

- zmodernizowano stację uzdatniania wody w Buku,

- wybudowano sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowe: długość sieci sanitarnej 5,57 km, długość sieci wodociągowej 1,96 km.

 

Realizacja projektu umożliwi podłączenie kolejnych mieszkańców Gminy do nowobudowanej sieci:

- kanalizacji sanitarnej – 670 mieszkańców

oraz

 - sieci wodociągowej – 61 mieszkańców

 

Całkowity koszt projektu:

-  15 560 897,03 złotych,

- z czego dofinansowanie środkami UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi 8 065 099,06 złotych.

 

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na koniec 2021 roku.

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

- Rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Redlicy - etap III oraz modernizacja biobloku nr 1;

- Buk rozbudowa hydroforni urządzeń zgodnie z projektem - etap II;

- budowa kanalizacji sanitarnej (nowy przesył) od przepompowni Nowa w Mierzynie do oczyszczalni ścieków w Redlicy;

- budowa sieci wodociągowej w ulicy Łąkowej w m. Wołczkowo;

- budowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej w m. Dobra;

- budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni ścieków PS Nowa wzdłuż ulic Zgodnej, Tytusa, Kokosowej i Ozdobnej na terenie Mierzyna;

- budowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej etap II, w m. Dobra.

 

Kluczowymi zadaniami realizowanymi w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra” był ostatni etap rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Redlica oraz II etap rozbudowy hydroforni w miejscowości Buk. Pierwsza z wymienionych inwestycji ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia dalszej możliwości rozwoju budownictwa na terenie gminy. Instalacja została rozbudowana do przepustowości 6000 m3/d jako mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków. Natomiast rozbudowa hydroforni w miejscowości Buk pozwoliła na uzdatnienie 230 m3/rok wody oraz poprawę bezpieczeństwa i niezawodności dostaw wody dla mieszkańców okolicznych miejscowości.

 

 

 

 

 

 

 

 

Logotypy funduszów europejskich i herb Gminy Dobra

Realizacja zadania: Uporządkowanie systemu  kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin.

W dniu 18-09-2020r. podpisano odbiór końcowy dla zadania: Uporządkowanie systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin.                             

Celem zadania było uregulowanie gospodarki ściekami oraz wodami deszczowymi w zlewni na granicy obu gmin.

Zadanie było finansowane wspólnie ze środków Gminy Dobra, Gminy Miasto Szczecin, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie oraz dotacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Gmina Dobra sfinansowała rozdział kanalizacji ogólnospławnej od sanitarnej w ramach której został wybudowany kolektor deszczowy na odcinku od ul. Spółdzielców w Mierzynie do przepustu na cieku Wierzbak na terenie Szczecina wraz z podłączeniem kanałów bocznych o łącznej długości blisko 248 m i średnicach od 300 do 1400 mm.

Stan realizacji na dzień 16-04-2020

Na terenie Gminy Dobra inwestycja dotyczy rozdziału kanalizacji ogólnospławnej w ramach której zaplanowano budowę kolektora deszczowego na odcinku od ul. Spółdzielców w Mierzynie do przepustu na cieku Wierzbak na terenie Szczecina wraz z podłączeniem kanałów bocznych. Na obecną chwile kanalizacja deszczowa na terenie Gminy Dobra została wykonana w 100 %.

Ponadto w ramach inwestycji zaplanowano likwidację istniejącej oczyszczalni ścieków w Mierzynie (wykonana zostanie rozbiórka istniejących obiektów oczyszczalni) oraz wybudowanie przepompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym, który włączony zostanie do istniejącego kanału sanitarnego w ul. Sandomierskiej na terenie Szczecina. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna, tłoczna wraz z budową przepompowni ścieków została wykonana w 100%. Do wykonania zostało przełączyć ścieki oraz uruchomić przepompownie ścieków. Niezwłocznie po przełączeniu ścieków wykonawca przystąpi do rozbiórki obiektu oczyszczalni ścieków. Planowane zakończenie wszystkich prac 22.05.2020.

Projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra” nr POIS.02.03.00-00-0307/17 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

 

Gmina Dobra w dniu 08-01-2020r. podpisała aneks do zawartej umowy o dofinansowanie pomiędzy Gminą Dobra, a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, rozszerzający projekt o dodatkowe zadanie: Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja biobloku nr 1. W/w inwestycja jest planowana do realizacji w okresie od marca do listopada br. Szacunkowa wartość zadania kształtuje się na poziomie 1 131 600 zł. Dofinansowanie inwestycji zaplanowane jest na poziomie 85% wydatków kwalifikowanych.

Zakończona w ubiegłym roku rozbudowa oczyszczalni ścieków Redlica o etap III w ramach projektu współfinansowanego ze środków POIiŚ, pozwoliło na wyłączenie z ruchu biobloku nr 1 i dokonanie czyszczenia i przeglądu reaktora. Zakres niezbędnych robót obejmuje między innymi wymianę urządzeń wraz z osprzętem na energooszczędne urządzenia nowej generacji w tym elementów systemów napowietrzania, przepustnic powietrza, pomostu obrotowego ze zgarniaczem wraz z napędem, montaż mieszadeł zatapialnych dla komory beztlenowej, denitryfikacji i nitryfikacji, rozbudowę okablowania, automatyki, sterowania i monitoringu stanu pracy urządzeń.

Jednocześnie należy nadmienić, że w ramach projektu dotąd zrealizowano następujące zadania:

 • Wspomnianą wcześniej rozbudowę Oczyszczalni ścieków w Redlicy - etap III;
 • Buk rozbudowa hydroforni urządzeń zgodnie z projektem - etap II;
 • Budowa kanalizacji sanitarnej (nowy przesył) od przepompowni Nowa w Mierzynie do oczyszczalni ścieków w Redlicy;
 • Budowa sieci wodociągowej w ulicy Łąkowej w m. Wołczkowo;
 • Dobra, budowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej;

Dodatkowo obecnie realizowane są dwa zadania inwestycyjne:

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni ścieków PS Nowa wzdłuż ulic Zgodnej, Tytusa, Kokosowej i Ozdobnej na terenie Mierzyna;

Zakres realizowanej inwestycji pozwoli na grawitacyjne sprowadzenie ścieków do przepompowni PS Nowa, a tym samym wyłączenie z eksploatacji trzech przepompowni ścieków – na ul. Zgodnej, Osiedlu Zielone Wzgórze i Osiedlu Nad Stawem. Dotąd zrealizowano 100% prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Zgodnej. Zaawansowanie prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej na ulicy Tytusa to około 75% natomiast na ulicy Ozdobnej osiągnęło ok. 80% przewidzianego zakresu.

 • Dobra, budowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej etap II.

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka sieci wodociągowej mająca na celu połączenie dwóch ujęć wody tj. ujęcia Buk i ujęcia Grzepnica. Realizacja zadania umożliwi przesył wody z ujęcia Buk do ulicy Szczecińskiej. Drugi etap dotyczy budowy sieci wodociągowej o długości 410mb od połączenia z wodociągiem zakończonym w etapie I do ul. Szczecińskiej wraz z wybudowaniem hydrantów, przełączeniem istniejących przyłączy i odcinków sieci wodociągowych. Obecnie wybudowano wodociąg o długości około 301,5mb. Prace powinny zakończyć się do 30 marca bieżącego roku.

Zakończenie realizacji całego projektu pn: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra” o wartości przekraczającej 15 mln złotych i dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej na poziomie blisko 8 mln złotych przewidziano na koniec 2020 roku.

 

Projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra” nr POIS.02.03.00-00-0307/17 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

 

Gmina Dobra od kwietnia 2018 roku realizuje program inwestycyjny pod nazwą „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra”. Przedsięwzięcie obejmuje następujące zadania:

Kontrakt

Nazwa

Etap realizacji

1

Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni ścieków PS Nowa wzdłuż ulic Zgodnej, Tytusa, Kokosowej i Ozdobnej na terenie Mierzyna

W trakcie realizacji

2

Budowa kanalizacji sanitarnej (nowy przesył) od przepompowni Nowa w Mierzynie do oczyszczalni ścieków w Redlicy

Zadanie wykonane

3

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Łąkowej w m. Wołczkowo

Zadanie wykonane

4

Dobra, budowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej

Zadanie wykonane

5

Dobra, budowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej etap II

W trakcie realizacji

6

Buk rozbudowa hydroforni  urządzeń zgodnie z projektem - etap II

Zadanie wykonane

7

Rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Redlicy - etap III

Zadanie wykonane

8

Promocja

W trakcie realizacji

9

Pomoc Techniczna

W trakcie realizacji