Umowę o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra” podpisano w Warszawie w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 11 kwietnia 2018 roku.

W ramach pozyskanego dofinansowania przekraczającego 8 mln złotych w połowie września budżet gminy zasiliły pierwsze środki dotacji UE w kwocie ponad miliona złotych. Kolejne wystąpienia o ośrodki planowane są w następnych kwartałach.

Obecnie zakończono roboty polegające na rozbudowie oczyszczalni Redlica, budowie kanalizacji sanitarnej (tzw. nowy przesył) od przepompowni Nowa w Mierzynie do oczyszczalni ścieków w Redlicy, wykonano sieci wodociągowe w ulicy Łąkowej w m. Wołczkowo oraz ul. Sportowej (etap I) w Dobrej. Natomiast w trakcie realizacji jest zadanie polegające na rozbudowie hydroforni w Buku (etap II). Wykonano min. dokumentację, konieczne prace wyburzeniowe, wiercenie studni, renowację dwóch istniejących studni oraz rozpoczęto budowę nowego budynku technologicznego stacji wraz z niezbędnymi sieciami między obiektowymi.

Z zadań pozostałych do realizacji należy wymienić budowę wodociągu w ul. Sportowej w Dobrej oraz największe zadanie z zakresu rozbudowy sieci kanalizacyjnych tj. budowę kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni ścieków PS Nowa wzdłuż ulic Zgodnej, Tytusa, Kokosowej i Ozdobnej w Mierzynie. Realizacja tych zadań przewidziana jest na rok 2019 - 2020.

Łącznie w ramach projektu wybudowane zostanie ok 5,94 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 1,99 km sieci wodociągowej. Dzięki realizacji projektu wzrośnie o 690 osób liczba mieszkańców gminy korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków (osoby przyłączone do nowobudowanej sieci kanalizacji sanitarnej) oraz 61 mieszkańców podłączonych zostanie do nowej sieci wodociągowej.

Koszt projektu przekracza 16 milionów złotych, z czego dofinansowanie środkami UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi ponad 8 milionów złotych. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na koniec 2020 roku.

Warto dodać, że na przygotowanie wyżej opisanego projektu gmina pozyskała w 2015 r. dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie na dokumentację dla zadania Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią PS Nowa w Mierzynie do oczyszczalni ścieków w Redlicy oraz na opracowanie studium wykonalności projektu.

Irena Ziental