Projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra” nr POIS.02.03.00-00-0307/17 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

 

Gmina Dobra od kwietnia 2018 roku realizuje program inwestycyjny pod nazwą „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra”. Przedsięwzięcie obejmuje następujące zadania:

Kontrakt

Nazwa

Etap realizacji

1

Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni ścieków PS Nowa wzdłuż ulic Zgodnej, Tytusa, Kokosowej i Ozdobnej na terenie Mierzyna

W trakcie realizacji

2

Budowa kanalizacji sanitarnej (nowy przesył) od przepompowni Nowa w Mierzynie do oczyszczalni ścieków w Redlicy

Zadanie wykonane

3

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Łąkowej w m. Wołczkowo

Zadanie wykonane

4

Dobra, budowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej

Zadanie wykonane

5

Dobra, budowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej etap II

W trakcie realizacji

6

Buk rozbudowa hydroforni  urządzeń zgodnie z projektem - etap II

Zadanie wykonane

7

Rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Redlicy - etap III

Zadanie wykonane

8

Promocja

W trakcie realizacji

9

Pomoc Techniczna

W trakcie realizacji

 

W ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gm. Dobra” przebudowano oczyszczalnię ścieków Redlica (etap III), zmodernizowano stację uzdatniania wody w Buku, wybudowane zostaną sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowe. Dzięki realizacji projektu wzrośnie liczba mieszkańców Gminy przyłączonych do nowobudowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej.

Planowany całkowity koszt projektu to około 16 milionów złotych, z czego dofinansowanie środkami UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi ok. 8 milionów złotych. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na koniec 2020 roku.

W ramach projektu dotąd zrealizowano następujące zadania:

  • Rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Redlicy - etap III;
  • Buk rozbudowa hydroforni urządzeń zgodnie z projektem - etap II;
  • Budowa kanalizacji sanitarnej (nowy przesył) od przepompowni Nowa w Mierzynie do oczyszczalni ścieków w Redlicy;
  • Budowa sieci wodociągowej w ulicy Łąkowej w m. Wołczkowo;
  • Dobra, budowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej;

Natomiast obecnie realizowane są zadania:

  • Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni ścieków PS Nowa wzdłuż ulic Zgodnej, Tytusa, Kokosowej i Ozdobnej na terenie Mierzyna;

Zakres realizowanej inwestycji pozwoli na grawitacyjne sprowadzenie ścieków do przepompowni PS Nowa a tym samym wyłączenie z eksploatacji trzech przepompowni ścieków – na ul. Zgodnej, Osiedlu Zielone Wzgórze i Osiedlu Nad Stawem. Realizowane w ramach tej inwestycji kolektory kanalizacji deszczowej pozwolą na uporządkowanie spływu wód deszczowych i roztopowych do odbiornika usytuowanego w ul. Zgodnej.

  • Dobra, budowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej etap II.

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka sieci wodociągowej mająca na celu połączenie dwóch ujęć wody tj. ujęcia Buk i ujęcia Grzepnica co spowoduje możliwość podaży wody z ujęcia Buk do ulicy Szczecińskiej. Drugi etap dotyczy budowy sieci wodociągowej o średnicy 160mm o długości 388,9mb od połączenia z wodociągiem zakończonym w etapie I do ul. Szczecińskiej wraz z wybudowaniem hydrantów, przełączeniem istniejących przyłączy i odcinków sieci wodociągowych. Stan zaawansowania robót na koniec listopada 2019r. wynosi 70%, z czego wykonano głównie roboty związane z budową sieci wodociągowej.

Należy nadmienić, iż Gmina Dobra  wystąpiła z wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o rozszerzenie projektu o dodatkowe zadanie: Oczyszczalnia ścieków w Redlicy-modernizacja biobloku nr 1.