Projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra” nr POIS.02.03.00-00-0307/17 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

 

Gmina Dobra w dniu 08-01-2020r. podpisała aneks do zawartej umowy o dofinansowanie pomiędzy Gminą Dobra, a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, rozszerzający projekt o dodatkowe zadanie: Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja biobloku nr 1. W/w inwestycja jest planowana do realizacji w okresie od marca do listopada br. Szacunkowa wartość zadania kształtuje się na poziomie 1 131 600 zł. Dofinansowanie inwestycji zaplanowane jest na poziomie 85% wydatków kwalifikowanych.

Zakończona w ubiegłym roku rozbudowa oczyszczalni ścieków Redlica o etap III w ramach projektu współfinansowanego ze środków POIiŚ, pozwoliło na wyłączenie z ruchu biobloku nr 1 i dokonanie czyszczenia i przeglądu reaktora. Zakres niezbędnych robót obejmuje między innymi wymianę urządzeń wraz z osprzętem na energooszczędne urządzenia nowej generacji w tym elementów systemów napowietrzania, przepustnic powietrza, pomostu obrotowego ze zgarniaczem wraz z napędem, montaż mieszadeł zatapialnych dla komory beztlenowej, denitryfikacji i nitryfikacji, rozbudowę okablowania, automatyki, sterowania i monitoringu stanu pracy urządzeń.

Jednocześnie należy nadmienić, że w ramach projektu dotąd zrealizowano następujące zadania:

  • Wspomnianą wcześniej rozbudowę Oczyszczalni ścieków w Redlicy - etap III;
  • Buk rozbudowa hydroforni urządzeń zgodnie z projektem - etap II;
  • Budowa kanalizacji sanitarnej (nowy przesył) od przepompowni Nowa w Mierzynie do oczyszczalni ścieków w Redlicy;
  • Budowa sieci wodociągowej w ulicy Łąkowej w m. Wołczkowo;
  • Dobra, budowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej;

Dodatkowo obecnie realizowane są dwa zadania inwestycyjne:

  • Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni ścieków PS Nowa wzdłuż ulic Zgodnej, Tytusa, Kokosowej i Ozdobnej na terenie Mierzyna;

Zakres realizowanej inwestycji pozwoli na grawitacyjne sprowadzenie ścieków do przepompowni PS Nowa, a tym samym wyłączenie z eksploatacji trzech przepompowni ścieków – na ul. Zgodnej, Osiedlu Zielone Wzgórze i Osiedlu Nad Stawem. Dotąd zrealizowano 100% prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Zgodnej. Zaawansowanie prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej na ulicy Tytusa to około 75% natomiast na ulicy Ozdobnej osiągnęło ok. 80% przewidzianego zakresu.

  • Dobra, budowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej etap II.

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka sieci wodociągowej mająca na celu połączenie dwóch ujęć wody tj. ujęcia Buk i ujęcia Grzepnica. Realizacja zadania umożliwi przesył wody z ujęcia Buk do ulicy Szczecińskiej. Drugi etap dotyczy budowy sieci wodociągowej o długości 410mb od połączenia z wodociągiem zakończonym w etapie I do ul. Szczecińskiej wraz z wybudowaniem hydrantów, przełączeniem istniejących przyłączy i odcinków sieci wodociągowych. Obecnie wybudowano wodociąg o długości około 301,5mb. Prace powinny zakończyć się do 30 marca bieżącego roku.

Zakończenie realizacji całego projektu pn: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra” o wartości przekraczającej 15 mln złotych i dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej na poziomie blisko 8 mln złotych przewidziano na koniec 2020 roku.