Realizacja zadania: Uporządkowanie systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin.

W dniu 14-12-2018r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Dobra, Gmina Miasto Szczecin, ZWiK Szczecin Sp z o.o. a wykonawcą tj: Panią Emilią Suda prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Emilia Suda z siedzibą w Goleniowie. W ramach zadania: Uporządkowanie systemu  kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin wykonawca dokona rozdziału kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Gmina Dobra zrealizuje  kolektor deszczowy Ø1,4m na odcinku od Spółdzielców do przepustu na cieku Wierzbak na terenie Szczecina wraz z podłączeniem kanałów bocznych. Wartość inwestycji realizowanej przez Gminę Dobra wynosi 1 316 130 złotych netto. Termin realizacji całości zadania: Uporządkowanie systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin ustala się na dzień 31-12-2019r.

Więcej informacji na temat całości projektu realizowanego wspólnie ze ZWiK Szczecin Sp z o.o., Gminą Miasto Szczecin  dostępne na stronie: http://zwik.szczecin.pl/firma/inwestycje/czysta-odra2-kontrakt9/opis-kontraktu