Logotypy funduszów europejskich i herb Gminy Dobra

Realizacja zadania: Uporządkowanie systemu  kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin.

W dniu 18-09-2020r. podpisano odbiór końcowy dla zadania: Uporządkowanie systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin.                             

Celem zadania było uregulowanie gospodarki ściekami oraz wodami deszczowymi w zlewni na granicy obu gmin.

Zadanie było finansowane wspólnie ze środków Gminy Dobra, Gminy Miasto Szczecin, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie oraz dotacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Gmina Dobra sfinansowała rozdział kanalizacji ogólnospławnej od sanitarnej w ramach której został wybudowany kolektor deszczowy na odcinku od ul. Spółdzielców w Mierzynie do przepustu na cieku Wierzbak na terenie Szczecina wraz z podłączeniem kanałów bocznych o łącznej długości blisko 248 m i średnicach od 300 do 1400 mm.

Ponadto w ramach inwestycji zlikwidowano oczyszczalnię ścieków w Mierzynie oraz wybudowano przepompownie ścieków wraz z rurociągiem tłocznym, który włączony został do istniejącego kanału sanitarnego w ul. Sandomierskiej na terenie Szczecina.
Zakres tych prac został sfinansowany przez ZWiK Szczecin przy udziale środków unijnych. Gmina Miasto Szczecin sfinansowała natomiast budowę kolektora deszczowego i modernizację cieku Wierzbak od granicy gmin do j. Słonecznego.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 6 927000 zł netto. Natomiast udział Gminy Dobra to 1 316 130 zł netto z czego dotacja ze środków UE wyniosła 617 tyś zł.

Wykonanie inwestycji pozwoliło na rozdział ścieków sanitarnych i wód deszczowych w zlewni na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin, w tym likwidację wyeksploatowanej oczyszczalni ścieków w Mierzynie przy ul. Spółdzielców przy jednoczesnym rozwiązaniu problemu przedostawania się̨ ścieków do cieku Wierzbak i dalej j. Słonecznego.

 

  • mini_img-20201019-wa0000
  • mini_part000001