Realizacja zadania: Uporządkowanie systemu  kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin.

Na dzień 29-05-2019 wykonawca wykonał 189,89mb kanalizacji deszczowej z rur 1400 GRP w tym dwie studnie z GRP. W załączeniu zdjęcie.

 

Realizacja zadania: Uporządkowanie systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin.

W dniu 14-12-2018r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Dobra, Gmina Miasto Szczecin, ZWiK Szczecin Sp z o.o. a wykonawcą tj: Panią Emilią Suda prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Emilia Suda z siedzibą w Goleniowie. W ramach zadania: Uporządkowanie systemu  kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin wykonawca dokona rozdziału kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Gmina Dobra zrealizuje  kolektor deszczowy Ø1,4m na odcinku od Spółdzielców do przepustu na cieku Wierzbak na terenie Szczecina wraz z podłączeniem kanałów bocznych. Wartość inwestycji realizowanej przez Gminę Dobra wynosi 1 316 130 złotych netto. Termin realizacji całości zadania: Uporządkowanie systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin ustala się na dzień 31-12-2019r.

Więcej informacji na temat całości projektu realizowanego wspólnie ze ZWiK Szczecin Sp z o.o., Gminą Miasto Szczecin  dostępne na stronie: http://zwik.szczecin.pl/firma/inwestycje/czysta-odra2-kontrakt9/opis-kontraktu

 

Wykonano i umieszczono tablice informacyjne w miejscach realizacji inwestycji dofinansowanych w ramach środków POIŚ tj. na Oczyszczalni Ścieków w Redlicy, na ul. Sportowej w Dobrej, przy przepompowni ścieków PS Nowa w Mierzynie, na Hydroforni w Buku i ul. Łąkowej w Wołczkowie.

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2018/pois/tablice

Umowę o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra” podpisano w Warszawie w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 11 kwietnia 2018 roku.

W ramach pozyskanego dofinansowania przekraczającego 8 mln złotych w połowie września budżet gminy zasiliły pierwsze środki dotacji UE w kwocie ponad miliona złotych. Kolejne wystąpienia o ośrodki planowane są w następnych kwartałach.

Obecnie zakończono roboty polegające na rozbudowie oczyszczalni Redlica, budowie kanalizacji sanitarnej (tzw. nowy przesył) od przepompowni Nowa w Mierzynie do oczyszczalni ścieków w Redlicy, wykonano sieci wodociągowe w ulicy Łąkowej w m. Wołczkowo oraz ul. Sportowej (etap I) w Dobrej. Natomiast w trakcie realizacji jest zadanie polegające na rozbudowie hydroforni w Buku (etap II). Wykonano min. dokumentację, konieczne prace wyburzeniowe, wiercenie studni, renowację dwóch istniejących studni oraz rozpoczęto budowę nowego budynku technologicznego stacji wraz z niezbędnymi sieciami między obiektowymi.

Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra”

nr POIS.02.03.00-00-0307/17

w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację przedsięwzięcia „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra” jest Gmina Dobra. Umowę o dofinansowanie projektu podpisano w Warszawie w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 11 kwietnia 2018 roku.  Zasadniczym celem planowanej inwestycji jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dobra.

W ramach projektu zostanie przebudowana oczyszczalnia ścieków Redlica (etap III), zmodernizowana stacja uzdatniania wody w Buku, wybudowane zostanie ok 5,94 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 1,99 km sieci wodociągowej. Dzięki realizacji projektu wzrośnie o 690 osób liczba mieszkańców Gminy korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków (osoby przyłączone do nowobudowanej sieci kanalizacji sanitarnej) oraz 61 mieszkańców podłączonych zostanie do nowej sieci wodociągowej.

Przedsięwzięcie obejmuje następujące zadania:

Kontrakt

Nazwa

 

1

Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni ścieków PS Nowa wzdłuż ulic Zgodnej, Tytusa, Kokosowej i Ozdobnej na terenie Mierzyna

Planowane do realizacji

2

Budowa kanalizacji sanitarnej (nowy przesył) od przepompowni Nowa w Mierzynie do oczyszczalni ścieków w Redlicy

Zadanie wykonane

3

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Łąkowej w m. Wołczkowo

Zadanie wykonane

4

Dobra, budowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej

Zadnie wykonane

5

Dobra, budowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej etap II

Planowane do realizacji

6

Buk rozbudowa hydroforni urządzeń zgodnie z projektem - etap II

W trakcie realizacji

7

Rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Redlicy - etap III

 Trwają odbiory

8

Promocja

Planowane do realizacji

9

Pomoc Techniczna

W trakcie realizacji

Całkowity koszt projektu to nieco ponad 16 milionów złotych, z czego dofinansowanie środkami UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przekracza 8 milionów złotych. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na koniec 2020 roku.

 

Zgłaszanie nieprawidłowości

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom stworzyliśmy proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów. W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Co należy zgłaszać:
Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

Więcej informacji można zasięgnąć na stronie http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.

W dniu 27 lutego 2015 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu „Poprawa systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych i deszczowych w miejscowości Mierzyn gm. Dobra” w ramach działania 1.1- Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013" pomiędzy Gminą Dobra a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Gmina uzyska częściowy zwrot poniesionych kosztów na dokumentację na zadaniu: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią PS Nowa w Mierzynie do oczyszczalni ścieków w Redlicy oraz za opracowanie studium wykonalności w związku z planowanym złożeniem pełnej dokumentacji aplikacyjnej w roku 2015 do postępowań konkursowych prowadzonych w ramach POIiŚ dla perspektywy programowania 2014-2015.