W dniu 23.04.2013r. podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego o przyznanie pomocy nr 00182-6921-UM1600230/12 w ramach działania „Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację inwestycji gminnej pn. „Budowa stanowiska solarnego suszenia osadu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na oczyszczalni ścieków w Redlicy, gmina Dobra Szczecińska (etap II)”. W ramach tej inwestycji powstanie stanowisko osuszania osadu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, które stanowić będzie unowocześnienie obecnej oczyszczalni.

Teren budowy przekazano wykonawcy wyłonionego w trybie przetargu nieograniczonego firmie CTE Carbotech Engineering S.A. w dniu 6 lutego 2014r. i zgodnie z umową prace mają zakończyć się niebawem, tj. do 10 kwietnia 2015 r.

Kwota dofinansowania z PROW zgodnie z podpisaną umową wynosi 1 218 142,00 zł, tj. 29,67% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Strona internetowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 29 września b. r. zakończono realizację pn.: „Zagospodarowanie terenu zielonego i urządzenie placu zabaw w Redlicy", w ramach którego przygotowano i ogrodzono teren pod plac zabaw oraz zakupiono nowe urządzenia zabawowe. Realizacja projektu przyczyni się to do pobudzenia aktywności zarówno dzieci jak i ich rodziców.

W dniu 11 września 2014 r. zakończył się I etap urządzania placu zabaw w Redlicy.

Dokonano demontażu istniejącej infrastruktury, zniwelowano i ogrodzono teren oraz utwardzono drogę dojazdową.

W lutym 2013 r. podpisana została umowa o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie  413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, pomiędzy Gminą Dobra a Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika i parkingu dla samochodów osobowych w ciągu drogi powiatowej na części działki nr 29 w m. Buk”. 

Boisko sportowe w Dobrej zostało doposażone w kontener na szatnię dla sportowców oraz dwie wiaty z ławkami dla zawodników. Zakup był niezbędny dla osób trenujących na  boisku. Będzie również wykorzystywany przez społeczność lokalną do różnego rodzaju imprez, np.: dożynki, rozgrywki piłki nożnej. Przyczyni się do lepszego wykorzystania obiektu jako potencjału turystycznego Gminy Dobra oraz podniesie walory estetyczne obiektu.

Boisko sportowe w Grzepnicy uzyskało nowe elementy, które miały na celu poprawę wizerunku obiektu rekreacyjno-sportowego oraz bezpieczeństwa jego użytkowania.
W ramach projektu pn.: „Zagospodarowanie boiska w miejscowości Grzepnica”  zakupiono piłkochwyt o długości 30 m i wysokości 5 m oraz sześciokątne zadaszenie z kamiennym paleniskiem na ognisko.

W ramach projektu pn.: „Doposażenie placów zabaw znajdujących się na terenie Gminy Dobra" zakupiono nowe urządzenia, które stanowią uzupełnienie obecnych obiektów. Realizacja projektu przyczyni się to do pobudzenia aktywności zarówno dzieci jak i ich rodziców. Plac zabaw jest jednym z niewielu miejsc w poszczególnych miejscowościach, gdzie dzieci mogą aktywnie oraz na świeżym powietrzu spędzać wolny czas.

Wiosna zawitała do Gminy Dobra! Znaleźć ją możemy w przydomowych ogródkach, lasach i placach zabaw. Dla wszystkich mieszkańców Gminy, którzy korzystając z wiosennej pogody, chcieliby popracować nad kondycją fizyczną, mamy dobrą wiadomość - na terenie rekreacyjnym w Bezrzeczu znajdującym się przy ul. Górnej, w ostatnim czasie pojawiły się nowe urządzenia do ćwiczeń. W pobliżu boiska sportowego stanęły: przyrząd do ćwiczeń klatki piersiowej, ławka do ćwiczeń mięśni uda, narciarz, ławka uniwersalna, wiosła, a także regulamin korzystania z siłowni.

W grudniu 2011r. podpisana została umowa o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” os 4 „Leader” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013”, pomiędzy Gminą Dobra a Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa terenu rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w Mierzynie”.

 

W grudniu 2011 r. podpisana została umowa o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”, pomiędzy Gminą Dobra a Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej Dobra- Buk –Łęgi”.