Na posiedzeniu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które miało miejsce w dniu 21 listopada 2016r. omówiono kwestię mogących wystąpić potencjalnych zagrożeń, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne oraz przygotowania gminnych służb do sezonu zimowego.

Służby gminne już w miesiącach jesiennych poczyniły przygotowania do okresu zimowego. Na chwilę obecną Ośrodek Pomocy Społecznej objął swoją opieką przebywające na terenie gminy Dobra cztery osoby bezdomne, a pięciu osobom starszym i samotnym zakupił opał. Straż Gminna rozpoczęła akcję monitorowania miejsc pobytu osób bezdomnych. W przypadku opadów śniegu będzie sprawdzała przejezdność dróg, uszkodzeń infrastruktury, drożność kratek ściekowych. Straż Gminna również będzie: kontrolować usuwanie śniegu i lodu z chodników, parkingów i obiektów, monitorować zbiorniki wodne w celu zapobiegania wchodzenia na lód, kontrolować sprzedaż i korzystanie ze środków pirotechnicznych, przeprowadzać przed przerwą świąteczną i feriami zimowymi prewencyjne spotkania w szkołach (zostaną rozdane odblaski). W zakresie ruchu drogowego zwiększone zostaną kontrole przestrzegania przez pieszych obowiązku noszenia elementów odblaskowych (w przypadku poruszania się poza terenem zabudowanym). W zakresie zimowego utrzymania dróg Gmina Dobra wyłoniła w drodze przetargu firmę KML Sp zoo, która będzie odpowiedzialna za posypywanie i odśnieżanie dróg gminnych zgodnie z określoną specyfikacją. (umowę zawarto na okres od 1.11 br. do 15.04.2017r.). W obiektach sportowych, kulturalno-oświatowych, schronisku dla zwierząt bezdomnych dokonano niezbędnych przygotowań do sezonu zimowego. 

– Oceniam, że służby gminne są właściwie przygotowane do mogących wystąpić zagrożeń okresu zimowego – powiedziała na koniec spotkania Wójt Gminy Pani Teresa Dera. 

Takie spotkania gminnego sztabu kryzysowego odbywają się co roku.

 

 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (GZZK)
jest
organem pomocniczym wójta w zapewnianiu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego.


Powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 128/2011  z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie powołania i trybu pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Przewodniczącym GZZK jest Wójt Gminy Dobra. Członkami GZZK są kierownicy wydziałów Urzędu Gminy, innych jednostek organizacyjnych oraz przedstawicieli zespolonych służb, społecznych organizacji ratowniczych i inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Gminnego Zespołu.

Zespół działa na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym z 26 kwietnia 2007r. art. 19 ust. 4 i 5 art. 20 (Dz. U. z 2007r., Nr 89, poz. 590 z późn. zm.), ustawy o stanie klęski żywiołowej z 18 kwietni 2002r. (Dz. U. Nr 62, poz. 558), statutu i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu gminy w Dobrej oraz Zarządzeniu Nr128/2011 z dnia 22 sierpnia 2011r. Wójta Gminy Dobra.Do zadań Zespołu Gminnego należy:

  • Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;
  • Przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie Wójtowi Gminy wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w Planie Zarządzania Kryzysowego;
  • Podejmowanie przedsięwzięć do zapewnienia ochrony ludności i środowiska naturalnego, a także zapewniania warunków do przetrwania ludności w sytuacjach kryzysowej;
  • Informowanie opinii publicznej o zagrożeniach;
  • Opiniowanie Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego oraz jego aktualizacja;
  • Utrzymywanie sił i środków przewidywanych do działania;
  • Zapewnienie udziału ekspertów z danej dziedziny działań;
  • Nadzór merytoryczny nad prowadzeniem działalności zapobiegawczej i odbudową;
  • Dokumentowanie działań.


Członkowie Zespołu Gminnego realizują w trakcie jego prac swoje statutowe obowiązki i zadania.  Realizacja tych zadań przez członków Zespołu Gminnego ma zapewnić bezkolizyjne i efektywne współdziałanie wszystkich jednostek organizacyjnych w zakresie zapobiegania, przygotowywania oraz reagowania  i odbudowy w sytuacjach klęski żywiołowej obejmującej jedno lub więcej zagrożeń, a także zapewnić współdziałanie z siłami i środkami innych gmin, powiatu oraz siłami podporządkowanymi wojewodzie.

 

W celu zapewnienia całodobowego przepływu informacji w sytuacjach kryzysowych, dyżur pełni pracownik na stanowisku ds. Zarządzania Kryzysowego, pod numerem tel. 508 222 219.

Zakres przekazywania informacji dotyczy w szczególności:

1. poważnych awarii instalacji komunalnych,
2. utrudnień w ruchu drogowym,
3. katastrof komunikacyjnych,
4. przewozu substancji niebezpiecznych,
5. zagrożeń pożarowych,
6. skażeń chemicznych i katastrof ekologicznych,
7. zagrożeń epidemiologicznych,
8. epidemii chorób ludzi,
9. epizoocji chorób zwierzęcych,
10. klęsk żywiołowych,
11. występowania niewypałów i niewybuchów,
12. zbiorowego naruszania ładu i porządku publicznego,
13. niepokojów i protestów społecznych,
14. imprez masowych stwarzających potencjalne zagrożenia porządku publicznego,
15. przestępstw przeciwko organom administracji publicznej,
16. awarii telekomunikacyjnych,
17. skażeń radiacyjnych,
18. aktów terroru kryminalnego,
19. nielegalnej migracji ludności,
20. innych zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Dobra.

Zarządzenie Nr 55/2011 Wójta Gminy Dobra z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu informowania Wójta o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych występujących na terenie Gminy Dobra