Poniżej zamieszczamy przedstawioną przez Panią Annę Budzyńską na sesji Rady Gminy prezentację dotyczącą wybranych najistotniejszych z punktu widzenia mieszkańców zmian wprowadzonych nowelizacją z dnia 19 lipca 2019 r. do ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.