Deklarację na rok 2020 właściciel nieruchomości zamieszkałej składa w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czyli zużycia wody.

Jako właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Podstawą obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych jest zużycie wody za rok poprzedni czyli za rok 2019.

MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji, ul. Graniczna 39b, 72-003 Dobra;

Urząd Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra;

Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji, ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra;

Wydział ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska, ul. Lipowa 51, Wołczkowo, 72-003 Dobra;

Wypełnioną deklarację można wysłać POCZTĄ na adres: Urząd Gminy Dobra, Szczecińska 16a, 72-003 Dobra.

Przypominam, jednocześnie, iż zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dobra nr X/141/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłaty za odbiór odpadów komunalnych należy uiszczać systematycznie w niżej wymienionych terminach:

- styczeń i luty - do 10-go marca danego roku,

- od marca do października - do 10-go każdego miesiąca danego roku,

- listopad i grudzień - do 10-go grudnia danego roku.

 

Kierownik WGOKiE

Anna Budzyńska