Wykaz ulic, na których będą myte pojemniki na odpady komunalne w dniu 26.10.2021r.

Wykaz ulic, na których będą myte pojemniki na odpady komunalne w dniu 25.10.2021 r

Żółty worek z napisem tworzywa sztuczne, metale i opakowaniaW związku ze stwierdzeniem w niektórych pakietach fabrycznie wadliwych worków na metale i tworzywa sztuczne uprzejmie informuję, że można je zwrócić do Wydziału ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji w m. Dobra przy ul. Granicznej 39B (obok myjni samochodowej), a w zamian otrzymać nowe worki.

Kierownik WGOKiE
Anna Budzyńska

Obrazek przedstawiający cztery kolory worków do segregacji odpadów wraz z ich opisemSzanowni Mieszkańcy,

w związku z pytaniami dotyczącymi umieszczania odpadów segregowanych niezgodnie z kolorystyką jaka została wprowadzona przez ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uprzejmie informuję, że:

  1. bezwzględnie należy zachować odpowiednią kolorystykę worków dla poszczególnych odpadów;
  2. zgodnie z Uchwałą w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług właściciel nieruchomości może gromadzić odpady segregowane w dodatkowych workach, zakupionych na własny koszt pod warunkiem stosowania rodzaju i odpowiedniej kolorystyki worków. Jest to niezbędne do właściwej realizacji umowy przez firmę Jumar. Pracownik odbierający odpady nie ma możliwości każdorazowo sprawdzać ich opisu, gdy odpady gromadzone są w workach o różnej kolorystyce. Przestrzeganie tych zasad wyeliminuje nieporozumienia związane z przypadkami nieodebrania odpadów segregowanych wystawionych w workach o innym kolorze;
  3. w przypadku pytań, wątpliwości dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w naszej Gminie bardzo proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy wyłącznie z Wydziałem ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji (pracownicy firmy Jumar nie posiadają pełnej wiedzy w tym zakresie);
  4. przypominam o bezwzględnym zakazie umieszczania odpadów zmieszanych (resztki po segregacji) w workach przeznaczonych do selekcji.

Kierownik WGOKiE
Anna Budzyńska

Czerwony wykrzyknikW związku z kolejnymi zgłoszeniami dotyczącymi nieprawidłowego wykorzystywania worków na selekcję jeszcze raz przypominamy:

wykorzystywanie worków niezgodnie z ich przeznaczeniem tzn. poprzez gromadzenie w nich odpadów zmieszanych jest zabronione! Tego typu praktyka będzie traktowana jak niedopełnienie obowiązku segregacji!

Należy pamiętać, że od 01 stycznia 2021 r. ustawa  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie nakłada na wszystkich mieszkańców obowiązek segregacji odpadów. Urząd Gminy w ramach opłaty wnoszonej przez właścicieli nieruchomości przekazuje dwa razy w roku pakiety worków służące do selektywnego zbierania odpadów. Wykorzystywanie tych worków niezgodnie z ich przeznaczeniem jest zabronione!

Niestety skala tego zjawiska jest ogromna i nadal sprawia wrażenie normy. Urząd Gminy jest informowany na bieżąco o takich przypadkach zarówno przez firmę Jumar jak również Straż Gminną i nadal nie są to sytuacje incydentalne.

Apelujemy i uczulamy mieszkańców o poważne podejście do sprawy i zaprzestanie tego typu praktyk gdyż odpady zbierane w taki sposób nie zostaną odebrane, a w przypadku powtórzenia się problemu w stosunku do właściciela nieruchomości zostanie nałożona kara administracyjna.

W przypadku nadmiaru otrzymanych worków jakiejkolwiek frakcji odpadów zachęcamy mieszkańców do przekazania ich nadmiaru do Urzędu Gminy przy ulicy Granicznej 39B, pokój  nr 2. Urząd wówczas przekaże worki mieszkańcom, którzy zgłaszają zapotrzebowanie na ich większą ilość. 

Kierownik WGOKiE
Anna Budzyńska

Tabliczka z numerem domu, a w tle budynekWłaściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych lub inne podmioty, które takimi nieruchomościami władają, mają bezwzględny obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Brak oznaczeń budynków bardzo utrudnia pracę firmie odbierającej odpady komunalne. I tak np. pracownicy firmy Jumar nie mogą zlokalizować nieruchomości, do której otrzymali zlecenie podstawienia pojemnika.

Odpowiednie oznakowanie posesji przyczyni się również do usprawnienia i przyspieszenia działań prowadzonych przez służby dbające o nasze bezpieczeństwo (pogotowie, straż pożarna), gdzie czas odgrywa istotną rolę dla ratowania życia i zdrowia.

Kierownik
WGOKiE

W związku z bardzo licznymi zgłoszeniami od pracowników firmy JUMAR, w sprawie wystawiania worków na odpady zbierane selektywnie bez ich uprzedniego zawiązania uprzejmie informuję, iż worki  na wszystkie frakcje, a w szczególności na papier i tekturę powinny być BEZWZGLĘDNIE ZAWIĄZANE.

Przypominam, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Dobra z dnia 24.09.2020r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra, Rozdział 4,        § 4, ust. 1, pkt 2 papier nie może być narażony na zamoknięcie. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest wystawić worki z wyselekcjonowanymi odpadami komunalnymi przed wejściem na teren posesji lub z bezpośrednim dostępem do nich z altany śmietnikowej w dniu odbioru danego odpadu do godziny 6:00 rano, jak również zabezpieczyć worki przed dostępem wód odpadowych.

Worek z papierem nasiąkniętym wodą jest bardzo ciężki, co utrudnia jego załadunek.  

Worki do segregacji odpadówNa terenie Gminy Dobra prowadzone są kontrole pod kątem prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Prowadzi je zarówno firma zajmująca się odbiorem odpadów od właścicieli nieruchomości jak i Straż Gminna. Dopatrzono się licznych nieprawidłowości, co skutkowało wszczęciem postępowań wobec właścicieli nieruchomości i wydawaniem decyzji o podwyższonej opłacie za niedopełnienie obowiązku segregacji. Na dzień dzisiejszy wydano 13 takich decyzji i niestety w związku z kolejnymi ujawnionymi przypadkami już należy stwierdzić, że będę kolejne. Dlatego też, bardzo proszę mieszkańców aby segregacja odbywała się w sposób prawidłowy.

Zdjęcie przedstawiające niepoprawną segregacjęW związku z bardzo licznymi zgłoszeniami od pracowników firmy odbierającej odpady, w sprawie nieprawidłowego wykorzystywania worków na odpady zbierane selektywnie uprzejmie informuję, iż wykorzystywanie worków niezgodnie z ich przeznaczeniem tzn. poprzez gromadzenie w nich odpadów zmieszanych, co jest zabronione, będzie traktowane jak niedopełnienie obowiązku segregacji. Odpad taki nie zostanie odebrany a w przypadku powtórzenia się problemu w stosunku do właściciela nieruchomości zostanie nałożona kara administracyjna. Przypominamy mieszkańcom Gminy Dobra, że od dnia 1 stycznia 2021 r. wszedł w życie obowiązek segregacji odpadów dla wszystkich właścicieli nieruchomości. Urząd Gminy jest na bieżąco informowany o wszelkich nieprawidłowościach. Bardzo proszę o poważne podejście do sprawy. Ilość dostarczonych worków (szczególnie na bioodpady) i koszty ich zagospodarowania należą do jednych z najwyższych w kraju. Wykorzystywanie ich niezgodnie z przeznaczeniem nie jest niestety incydentalne. Skala tego zjawiska sprawia wrażenie normy przyjętej przez mieszkańców. Nie dziwią więc później opinie, że worków nie wystarcza, skoro nie są stosowane zgodnie z przeznaczeniem. Oto kilka zdjęć pokazujących skalę problemu.

KIEROWNIK WGOKiE
Anna Budzńska

Wywóz odpadów31.05.2021 -  Poniedziałek – odbiór odpadów bez zmian

01.06.2021 –  Wtorek – odbiór odpadów bez zmian

02.06.2021 –  Środa – odbiór odpadów bez zmian

03.06.2021 –  Czwartek – ŚWIĘTO

04.06.2021 –  Piątek – odbiór odpadów z trasy czwartkowej

05.06.2021 –  Sobota – odbiór odpadów z trasy piątkowej

KompostPrzypominamy, że deklaracja kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach i uzyskanie ulgi w opłatach za odbiór odpadów są równoznaczne z tym, że z tych gospodarstw nie będą odbierane żadne bioodpady, zarówno sprzed posesji, jak i w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Mieszkańcy, którzy zadeklarowali kompostowanie bioodpadów, nadal mogą odwozić do PSZOK-u bioodpady w postaci grubych gałęzi, pochodzących z przyciętych lub ściętych krzewów i drzew po uprzednim rozdrobnieniu.