Uprzejmie informuję, że w związku z prowadzonymi pracami drogowymi na całej szerokości ulicy Zakładowej w m. Mierzyn od dnia 08.06.2020 roku nie będzie możliwości odbioru odpadów komunalnych bezpośrednio z przed nieruchomości.  Związku z powyższym, zostanie podstawiony pojemnik zbiorczy 1100 l przy wjeździe na parking od strony myjni samochodowej przeznaczony na odpady zmieszane dla mieszkańców przedmiotowej ulicy. Bardzo proszę o umieszczanie odpadów w tym pojemniku. Odpady zebrane selektywnie w workach, proszę ustawiać przy pojemniku zgodnie z harmonogramem odbioru.

Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

Kierownik WGOKiE

Uprzejmie informuję, że w związku z prowadzonymi pracami drogowymi na całej szerokości ulicy Mierzyńskiej w m. Mierzyn, od dnia 26.05.2020 roku nie będzie możliwości odbioru odpadów komunalnych bezpośrednio z przed nieruchomości. W związku z powyższym, zostanie podstawiony pojemnik zbiorczy 1100 l u zbiegu ulic Okulickiego i Mierzyńska przeznaczony na odpady zmieszane dla mieszkańców przedmiotowej ulicy. Bardzo proszę o umieszczanie odpadów w tym pojemniku. Odpady zebrane selektywnie w workach, proszę ustawiać przy pojemniku zgodnie z harmonogramem odbioru.

Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

Kierownik WGOKiE

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w związku ze świętem 1 Maja: odpady piątkowe wywożone będą w czwartek

Uprzejmie informujemy, że dzisiejszy odbiór frakcji BIO został przesunięty na dzień jutrzejszy, tj. 22.04.2020 r. z przyczyn od nas niezależnych.

Bardzo przepraszamy za utrudnienia.

wykrzyknikW obecnej trudnej sytuacji związanej z panującą epidemią koronawirusa, zwracam się do Państwa z prośbą o zachowanie szczególnych środków bezpieczeństwa przygotowując wszystkie frakcje odpadów do odebrania przez pracowników firmy Jumar. W związku z pojawiającymi się sygnałami przypominam kilka podstawowych zasad dotyczących segregacji.

Wszystkie przygotowane worki z odpadami powinny być zabezpieczone przed wydostaniem się odpadu na zewnątrz poprzez napełnianie worków do ¾ wysokości i porządne związanie.

Ponadto wszystkie środki jednorazowego użytku, typu chusteczki higieniczne, ręczniki papierowe, nawilżane chusteczki, MOŻEMY WRZYCAĆ TYLKO DO POJEMNIKA NA ZMIESZANE! Pod żadnym pozorem nie wolno tych odpadów wrzucać do papieru!

Każdy odpad zanieczyszczony musi trafić do pojemnika na odpady zmieszane, gdyż nie podlega on segregacji.

Bardzo proszę o zastosowanie się do powyższych zasad dla naszego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa pracowników firmy Jumar.

Kierownik Wydziału

Anna Budzyńska

KOMUNIKAT

W SPRAWIE ZAWIĄZYWANIA WORKÓW Z ODPADAMI KOMUNALNYMI

Szanowni Mieszkańcy, przypominam, że worki z odpadami komunalnymi przygotowane do odbioru przez firmę Jumar muszą być bezwzględnie zawiązane !!!

Kierownik WGOKiE

Anna Budzyńska

ODBIÓR ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH

W obecnym okresie mogą występować przesunięcia terminów odbioru odpadów biodegradowalnych. Z uwagi na nasilenie się prac wiosennych w ogrodach jednorazowo wystawianych jest bardzo duża liczba worków z takimi odpadami. Często jest to po kilkanaście, a nawet po 30-40 worków z jednej nieruchomości. Nie jest technicznie możliwe, aby tak ogromna ilość odpadów była odebrana zgodnie z harmonogramem. Nieodebrane w danym dniu worki z odpadami z pielęgnacji ogrodów będą sukcesywnie odbierane. Proszę o wyrozumiałość w tym względzie. Jednocześnie wskazuję, że odpady takie można oddawać na bieżąco do PSZOK-u oraz do systematycznie wymienianych kontenerów ustawionych w poszczególnych miejscowościach. Notowane są przypadki wyrzucania do kontenerów odpadów zielonych przez firmy ogrodnicze. Apeluję, aby o takich przypadkach informować najlepiej bezpośrednio Straż Gminną. Przy obecnym wprowadzonym stanie epidemii priorytetem jest terminowy, niezakłócony odbiór odpadów zmieszanych.

Jednocześnie z przykrością odnotowujemy przypadki niestosownego wyrażania się o ciężko pracujących osobach odbierających nasze odpady. Jest to bardzo ważna praca, szczególnie niebezpieczna w obecnym okresie. Pracownicy nie mają czasu dzwonić do furtek, domofonów itp, prosić o przestawienia pojazdu, aby móc odebrać odpady.

W szeregu gmin z uwagi na panujące zagrożenie koronawirusem nastąpiło przeorganizowanie odbioru odpadów, często jest to rezygnacja z części usług, wydłużenie terminów odbiorów. Wynika to z niedoborów kadrowych, czy też objęcia pracowników kwarantanną.

Informuję, że w chwili obecnej, mimo sytuacji zagrożenia koronawirusem, w naszej gminie nie występują problemy z terminowym odbiorem odpadów.

Sytuacja jest dynamiczna i w każdej chwili może ulec zmianie. 

Wójt
Teresa Dera

Informuję, że od dnia 24 stycznia 2020r. w Wydziale ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji w Dobrej przy ul. Granicznej 39b  stanowiska ds. opłat i ds. księgowości zostają wyłączone z obsługi interesanta w każdy piątek. Deklaracje i wpłaty przyjmuje Sekretariat wydziału. 

Kierownik WGOKiE 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 2020

Pragnę przypomnieć Państwu, iż wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobra zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2020. Podstawą ustalenia wysokości opłaty na rok 2020 jest ilość zużytej wody z danej nieruchomości w roku 2019 (informacja uzyskana z Wodociągów Zachodniopomorskich). Formularz deklaracji można otrzymać:

Urząd Gminy Dobra informuje, iż od stycznia 2020 r. jest prowadzona zbiórka choinek naturalnych!!! 

Akcja skierowana jest  do wszystkich mieszkańców Gminy Dobra, którzy chcą pozbyć się odpadów w postaci choinek naturalnych. Będą one odbierane w ostatni dzień roboczy miesiąca stycznia danego roku kalendarzowego z miejsc/punktów wywozowych wskazanych poniżej.

Mieszkańcy Gminy Dobra mogą dostarczać choinki naturalne do niżej wskazanych miejsc, oznaczonych tabliczką PUNKT ZBIÓRKI CHOINEK , w okresie od  01.01.2020 r. do 30.01.2020.

Choinki zostaną również odebrane sprzed posesji pod warunkiem że będą pocięte.

LP.

MIEJSCE ODBIORU CHOINEK NATURALNYCH

MIEJSCOWOŚCI

1.

teren boiska sportowego  ul. Sportowa 7  w Dobrej

Dobra

2.

teren boiska sportowego ul. Górna w Bezrzeczu

Bezrzecze , Redlica

3.

teren boiska sportowego przy ul. Długiej 20 c w Mierzynie

Mierzyn

4.

teren rekreacyjny Mierzynianka przy ul. Nasiennej 20  w Mierzynie

Mierzyn

5.

teren przy placu zabaw  na ul. Daniela w Dołujach

Dołuje, Kościno

6.

teren boiska sportowego przy filii GCKiB w Skarbimierzycach 17

Skarbimierzyce

7.

teren boiska sportowego  przy ul.  Lipowej w Wołczkowie

Wołczkowo

8.

teren boiska sportowego  w Rzędzinach

Rzędziny

9.

teren przy filii GCKiB w Stolcu 9

Stolec

10.

teren przy świetlicy środowiskowej w miejscowości Łęgi

Łęgi

11.

teren przy świetlicy środowiskowej w miejscowości Buk

Buk

12.

teren przy świetlicy środowiskowej w miejscowości Grzepnica

Grzepnica, Płochocin, Sławoszewo

13.

teren  przy placu zabaw w miejscowości Wąwelnica

Wąwelnica, Redlica, Lubieszyn

Kierownik WGOKiE

Anna Budzyńska

OBOWIĄZEK REJESTRACYJNY W BAZIE DANYCH O PRODUKTACH I OPAKOWANIACH

(dotyczy praktycznie każdego przedsiębiorcy)

Od 1 stycznia 2020 roku przedsiębiorcy, którzy uzyskali wpis do rejestru BDO będą za pomocą BDO prowadzić ewidencję odpadów oraz sprawozdawczość odpadową. Warto przypomnieć, że obowiązek wpisu do rejestru BDO ma większość przedsiębiorców, którzy w swojej działalności wytwarzają odpady inne niż, odpady komunalne wytwarzane przez pracowników.

Firmy które nie uzyskały numeru rejestrowego BDO mogą mieć problemy z przekazaniem wytworzonych odpadów. Ważne by zrozumieć, że nawet gdy do tej pory przekazywałeś odpady podlegające ewidencji odpadów bez KPO lub KPO wystawiał w imieniu twojej firmy odbiorca to od stycznia taka operacje nie będzie możliwa.

Podstawą uzyskania wpisu w rejestrze jest złożenie przez podmiot ewidencjujący odpady wniosku w formie papierowej, którego wzór określają załączniki do rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Jest to kolejne już rozporządzenie o BDO i obowiązuje od 15 stycznia 2019 r.

Rejestracji podlegają podmioty, które podpadają pod jedną z tych ustaw:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (każdy, kto musi prowadzić ewidencję odpadów). Przykładowo: gabinety stomatologiczne, gabinety lekarskie, warsztaty, zakłady produkcyjne, solaria, zakłady kosmetyczne, duże biura, firmy budowlane.
  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
  • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
  • Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
  • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Kto nie podlega wpisowi do rejestru BDO

  • osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy o odpadach;
  • podmioty władające powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach „rolniczych”, zwolnione z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów;
  • podmioty prowadzące działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, które zbierają odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów);
  • podmioty transportujące samodzielnie wytworzone przez siebie odpady.