Wykaz ulic, na których pojemniki będą myte 12 listopada.

Wykaz ulic, na których pojemniki będą myte 8 listopada

Wykaz ulic, na których pojemniki będą myte w dniach 6 oraz 7 listopada.

Wykaz ulic, na których zostały umyte pojemniki na odpady komunalne w miesiącu wrześniu i październiku 2019 r. >> pobierz (pdf)

Szanowni Mieszkańcy

Ostatnia sesja Rady Gminy pokazała, iż pomimo szerokiej kampanii informacyjnej, w tym na stronie urzędu gminy, część radnych w dalszym ciągu nie zna najważniejszych zmian w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi wprowadzonych w nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Publikowane są na portalach internetowych nieprawdziwe i niezgodne z obecnym brzmieniem ustawy rozwiązania wprowadzając mieszkańców w błąd.

Dotychczasowe zasady w gospodarce odpadami obowiązują do czasu podjęcia nowych uchwał przez rady gmin, ale maksymalnie 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy, czyli do 5 września 2020 roku. Gminy w tym okresie muszą dostosować cały system, a nie wybrane elementy do wymagań zawartych w znowelizowanej ustawie.

Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzona w art. 5 ust. 3 ustawy nowelizacja w zakresie obowiązku właścicieli nieruchomości zbierania odpadów wyłącznie w sposób selektywny! Artykuł ten stanowi, że właściciel nieruchomości ma obowiązek zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz sposobem określonym w przepisach wydanych przez ministra do spraw środowiska. Tej, jakże zasadniczej zmiany w ustawie część radnych nie zauważyła, pomimo przesłania im w lipcu br. pisemnej informacji między innymi o tej kwestii - w załączeniu przedmiotowe pismo (pobierz pdf).

W związku z powyższym apeluję do mieszkańców, którzy dotychczas nie prowadzą selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, aby przygotowali się do tego obowiązku. Z dotychczasowych uzyskiwanych informacji od osób, które nie prowadzą selektywnej zbiórki wynika, iż osoby takie kierują się dwoma przesłankami. Jedną z nich jest brak chęci i woli segregowania odpadów, drugą trudności organizacyjne w zakresie przechowywania worków na poszczególne rodzaje odpadów. Szczególnie osoby, które dotychczas kierowały się przy braku segregacji właśnie trudnościami w zakresie wygospodarowania miejsca na worki, mają czas na przemyślenie i przygotowanie organizacyjne, aby po przyjęciu przez Radę Gminy Dobra nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku mogły realizować ten obowiązek. Za stwierdzony brak selektywnej zbiórki odpadów z jednej strony grozi kara grzywny, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jest to wykroczenie), z drugiej strony w postępowaniu administracyjnym określona zostanie podwyższona opłata za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono tego obowiązku w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość maksymalnej stawki opłaty. Przedział tej podwyższonej opłaty zostanie określony w uchwale Rady Gminy Dobra.

Kolejna zasadnicza zmiana w zakresie wprowadzenia proporcjonalnej ulgi w opłacie „śmieciowej” w przypadku zadeklarowania przez właściciela nieruchomości kompostowania bioodpadów zostanie przedstawiona niebawem w odrębnym artykule.

Wójt Gminy

Teresa Dera

Całość problematyki gospodarki odpadami komunalnymi w gminach reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a częściowo także ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Od lipca 2013 roku wszyscy mieszkańcy gminy z mocy ustawy objęci są gminnym systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i zobowiązani są wnosić opłaty, które muszą pokryć w 100% koszty sytemu. Gmina nie ma prawa zarabiać na odbiorze śmieci, ale także nie może finansować tego zadania z innych środków.

Koszty odbioru odpadów systematycznie rosną w całej Polsce. We wszystkich gminach, które w bieżącym roku przeprowadzały postępowanie przetargowe celem wyłonienia przedsiębiorcy odbierającego odpady, ceny uzyskane w tych przetargach były zdecydowanie wyższe od cen uzyskiwanych w latach poprzednich. Z tego powodu gminy zmuszone są podnosić stawki opłaty dla mieszkańców, aby zrównoważyć dochody i wydatki. W gminach ościennych także występują takie sytuacje, że stawka opłaty po przetargu wzrosła lub będzie musiała wzrosnąć, np. Kołbaskowo, gdzie po rozstrzygniętym w lipcu przetargu wyłoniony wykonawca zaoferował cenę o 80% wyższą od dotychczasowej.

Na stały wzrost cen uzyskiwanych w przetargach ma wpływ kilka czynników.

 • Stale rosnące ceny za przyjmowanie odpadów do wyznaczonych instalacji przetwarzania tzw. RIPOK-ów. Są one wynikiem zmian w obowiązujących przepisach związanych z odpadami oraz corocznego wzrostu opłaty środowiskowej za składowanie odpadów na składowisku. W roku 2017 wynosiła ona 120 zł, w 2018 - 140 zł, w 2019 - 170 zł, a już w przyszłym roku 270 zł. Z tego powodu zapewne w przyszłym roku ceny uzyskiwane w przetargach ponownie wzrosną.
 • Zdecydowanie niższe ceny uzyskiwane przez firmy ze sprzedaży odpadów selektywnych, szczególnie tworzyw sztucznych. Głównym powodem jest zamkniecie rynku chińskiego. Dotychczas w Chinach przetwarzano 87% plastikowych odpadów pochodzących z Europy.
 • Brak konkurencji. W wyniku funkcjonowania od 2013 roku obecnego sytemu z rynku zniknęło wiele firm, które wcześniej działały. Obecnie w zdecydowanej większości gmin do przetargu staje tylko jeden przedsiębiorca. Gminy praktycznie nie mają wyjścia, unieważnienie przetargu nic nie daje. Przykład gminy Gryfice, na początku 2018 roku unieważniono przetarg, ponownie przystąpił do niego jeden wykonawca.
 • Faktyczny wzrost kosztów po stronie przedsiębiorców. Między innym systematycznie rosną płace, przedsiębiorcy, aby utrzymać pracowników muszą im więcej płacić.

Ponadto na obowiązującą stawkę opłaty w danej gminie wpływa zakres świadczonych usług:

 • Częstotliwość odbioru poszczególnych odpadów (w szeregu gminach odpady zmieszane odbierane są co 2 tygodnie, segregowane rzadziej niż w naszej gminie),
 • Dotychczasowe limitowanie ilości odbieranych odpadów zielonych (np. w Gminie Police),
 • Funkcjonowanie PSZOK-u. W naszej gminie, aby mieszkańcy mogli swobodnie oddać odpady czynny jest on 6 dni w tygodniu po 8 godzin, w innych porównywalnych gminach często czas ten jest krótszy, w tym także w gminach ościennych.

  Ze względu na trwające prace przy ul. Długiej w Mierzynie zostaje wprowadzona zmiana organizacji odbioru odpadów komunalnych przy ul. Świerkowej, Klonowej, Sosnowej i Księżycowej w Mierzynie przez Firmę Z.P.H.G JUMAR Julian Maruszewski.

Dnia 18 września 2019r. zostały podstawione pojemniki zbiorcze na odpady komunale dla mieszkańców tych ulic na rogu ul. Świerkowej i Długiej oraz Klonowej i Długiej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Kierownik WGOKiE
Anna Budzyńska

UWAGA
W związku z wątpliwościami dotyczącymi segregacji odpadów BIO, przypominamy co można, a czego nie można wrzucać do worków i pojemników przeznaczonych do tychże odpadów.

Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. W dniu 19 lipca br. przyjęto  poprawki wniesione przez Senat. Obecnie ustawa czeka na podpis Prezydenta. Ustawa wprowadza swoistą rewolucję w dotychczas obowiązujących zasadach. Z punktu widzenia naszej gminy oraz mieszkańców najistotniejsze zmiany to:

 1. Właściciele nieruchomości będą mieli obowiązek zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie (100% nieruchomości będzie musiało prowadzić segregację odpadów). Jedynie przy stwierdzeniu braku właściwej segregacji naliczona będzie wyższa opłata w wysokości ustalonej przez radę gminy (w przedziale 2- 4 krotności ustalonej wysokości opłaty).
 2. Wprowadzono możliwość proporcjonalnego zwolnienia z części opłaty nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących we własnym zakresie bioodpady (odpady kuchenne i zielone) - warunek bezwzględny to posiadanie na nieruchomości kompostownika.
 3. Przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy (czyli firm), do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej
  w formie pisemnej. Wyjątkiem są punkty usługowe, handlowe itp., które są zlokalizowane w budynkach zamieszkałych. Wraz z innymi zmianami w ustawie, będzie rekomendacja dla rady gminy, aby takich nieruchomości w ogóle nie obejmować gminnym systemem odbioru odpadów. Firmy będą same podpisywać umowy z wybranym przedsiębiorcą.
 4. Wprowadzono kilkadziesiąt innych zmian w ustawie, które w mniejszym zakresie wpływają na cały system odbioru i zagospodarowania odpadów w gminie, ale również wymagają wdrożenia.  

 Obecnie w Urzędzie trwają prace analityczne nad całością wprowadzonych zmian przez ustawodawcę. W związku z wątpliwościami wystąpiono o interpretacje zapisów ustawy do Ministerstwa Środowiska.

                                                                                                            Kierownik WGOKiE

Zawiadamiam, że od 1 lipca 2019 r. zgodnie z  Uchwałą nr VI/70/2019 Rady Gminy Dobra z dnia 30 maja 2019 r. obowiązują nowe stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych. Link do treści uchwały

Ponadto informuję, że Radni Gminy Dobra: Magdalena Zagrodzka, Monika Duziak, Katarzyna Ciurzyńska, Ewa Głowacka, Mariusz Lindner, Paweł Malinowski i Janusz Zarzycki zaskarżyli przedmiotową uchwałę do Wojewody Zachodniopomorskiego, który następnie przekazał ją do organu nadzoru w zakresie spraw finansowych jakim jest Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Uchwałą Nr XXI.184.S.2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. stwierdziło nieważność § 1 ust. 3 i 4 Uchwały Nr VI/70/2019 Rady Gminy Dobra w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
W związku z powyższym, ustalenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości zostanie ustalona wyłącznie w oparciu o wodomierz główny bez możliwości uwzględnienia wody odrębnie opomiarowanej (tzw. wody ogrodowej).

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 1m ³ zużytej wody
segregacja bez segregacji
4,80 zł 9,00 zł
Nieruchomości niezamieszkałe (np. firmy, placówki oświatowe)
Stawka za pojemnik (zł)
Rodzaj pojemnika Segregacja Brak segregacji
80 l 18 32
120 l 27 49
240 l 50 90
1100 l 192 346
7 m3 1 070,00 1 925,00

 

 UWAGA

Właściciele nieruchomości nie są obowiązani do złożenia nowej deklaracji. Otrzymają zawiadomienie z informacją o nowych stawkach opłat wraz
z wyliczoną miesięczną kwotą opłaty
.

 Wójt Gminy Dobra

Firma Z.P.H.G JUMAR Julian Maruszewski ponownie dostarczyła do nieruchomości w miejscowości Bezrzecze nowy, poprawiony harmonogram odbioru odpadów segregowanych na miesiąc czerwiec. Ponadto, w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI w pod zakładce HARMONOGRAM umieszczono plan obowiązujący w miesiącu czerwcu dla wszystkich miejscowości w Gminie Dobra. Kolejny harmonogram, który w formie papierowej otrzymacie Państwo do nieruchomości, będzie obejmował swoim zakresem 7 miesięcy tj. od lipca 2019r. do stycznia 2020r.

Kierownik WGOKiE

Anna Budzyńska