Przypominamy, że do dnia 28 lutego 2014 r. należy złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawka za odbiór śmieci, jaka zostanie wyliczona w nowej deklaracji, obowiązywać będzie do 31 grudnia 2014 r.

Pobierz wzór deklaracji – plik .pdf

Szanowni mieszkańcy!

Informuję, że w dniu 24 października 2013 r. Rada Gminy Dobra podjęła uchwałę nr XXVII/374/2013 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

W związku z powyższym, od dnia 01 stycznia 2014 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku ze zbliżającymi się świętami w grudniu i styczniu przypominam, że odpady komunalne odbierane będą w następujących terminach:
25 grudnia 2013 r. - odbiór nastąpi we wtorek 24 grudnia 2013 r.
26 grudnia 2013 r. - odbiór nastąpi w piątek 27 grudnia 2013 r.
1 stycznia 2014 r. - odbiór nastąpi w czwartek 2 stycznia 2014 r.
6 stycznia 2014 r. - odbiór przesunięty na kolejny dzień roboczy (cały tydzień wtorek - sobota)

Przepraszam za powstałe utrudnienia.

Wójt Teresa Dera

Uprzejmie informuję, że każdy Właściciel nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej w gminie Dobra otrzymał pisemną informację o nadanym indywidualnym numerze rachunku bankowego, na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dokonywanie wpłat na indywidualny numer rachunku pozwoli na sprawne księgowanie dokonanej wpłaty i prawidłową identyfikację wpłacającego.
Dlatego też zwracam się z prośbą o stosowanie się do ustalonych zasad.

Wójt Gminy Dobra
Teresa Dera

W związku ze zbliżającymi się świętami w listopadzie, grudniu i styczniu informuję, że odpady komunalne odbierane będą w następujących terminach:
1 listopada 2013 r. - odbiór nastąpi w sobotę 2 listopada 2013 r.
11 listopada 2013 r. - odbiór przesunięty na kolejny dzień roboczy (cały tydzień wtorek - sobota)
25 grudnia 2013 r. - odbiór nastąpi we wtorek 24 grudnia 2013 r.
26 grudnia 2013 r. - odbiór nastąpi w piątek 27 grudnia 2013 r.
1 stycznia 2014 r. - odbiór nastąpi w czwartek 2 stycznia 2014 r.
6 stycznia 2014 r. - odbiór przesunięty na kolejny dzień roboczy (cały tydzień wtorek - sobota)

Przepraszam za powstałe utrudnienia.

Wójt Teresa Dera

Szanowni mieszkańcy!

Informuję, że po uzgodnieniu z Firmą „JUMAR”, w celu usprawnienia odbioru odpadów segregowanych, właściciele posesji  zobowiązani są do:
1) wystawienia worków z odpadami zebranymi selektywnie przed posesję  około godz. 6.00 rano w dniu odbioru odpadów zgodnie z ustalonym harmonogramem,
2) mieszkańcy, którzy zapomnieli wystawić worki w dniu odbioru, mogą na własny koszt dostarczyć odpady do Gminnego Punktu Odpadów w Mierzynie ul. Długa 20 w dniach: poniedziałek - piątek 7:00 - 17:00, sobota 7:00 - 14:30.

Worki nie wystawione w dniu odbioru przed posesję  będą odbierane dopiero w następnym miesiącu.

Wójt Gminy Dobra

Informuję, że z uwagi na przypadające w dniu 15 sierpnia 2013 r. Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, odbiór odpadów komunalnych przypadający zgodnie z harmonogramem na dzień 15 sierpnia przesunie się na dzień 16 sierpnia, natomiast z dnia 16 sierpnia na dzień 17 sierpnia.
Przepraszam za powstałe utrudnienia.

Wójt Gminy Dobra
Teresa Dera

Szanowni mieszkańcy!

Informuję, że w celu usprawnienia odbioru odpadów komunalnych właściciele posesji  zobowiązani są do:
1) oznakowania nieruchomości numerem porządkowym umieszczonym w widocznym miejscu,
2) umożliwienia dostępu do pojemników w dniu odbioru odpadów,
3) wystawienia worków z odpadami zebranymi selektywnie przed posesję  około godz. 6 rano w dniu odbioru odpadów zgodnie z ustalonym harmonogramem,
4) oznakowania adresem i numerem lokalu pojemników w przypadku budynków wielorodzinnych, w których właściciele lokali mają indywidualne pojemniki stojące w wyznaczonym miejscu, aby umożliwić firmie ich identyfikację m.in. w celu pozostawienia worków na odpady zbierane selektywnie.

Pojemniki stojące za ogrodzeniem, do których nie ma dostępu lub zamknięte na klucz w tzw. „boksach śmieciowych” nie będą opróżniane.

Przypominamy mieszkańcom o obowiązku umieszczenia w widocznym miejscu, na budynku lub na ogrodzeniu działki, tabliczki z numerem porządkowym posesji.

Obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku lub na ogrodzeniu tabliczki z numerem porządkowym wynika z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U Nr 193, poz. 1287 - z późniejszymi zmianami ).

Brak oznakowania posesji utrudnia również podstawienie pojemników i odbiór odpadów.

Wójt Gminy Dobra

Informuję, że  w zakładce Gospodarka odpadami>>Harmonogram wywozu odpadów zamieszczone zostały harmonogramy wywozu odapdów komunalnych i selektywnych.

Zapraszamy do sprawdzenia terminu wywozu odpadów.

 

Wójt Gminy Dobra