Zmiana harmonogramu wywozu odpadów komunalnych w związku ze Świętem Niepodległości 11.11.2021:  08.11 - bez zmian; 09.11. - bez zmian; 10.11 - bez zmian; 11.11 - święto; 12.11 - odbiór wg harmonogramu czwartkowego; 13.11 - obiór wg harmonogramu piątkowego

Rada Gminy Dobra, na sesji w dniu 28 października 2021r.,  przyjęła nowe uchwały związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Najważniejsze zmiany to nowe stawki za odbiór śmieci, ustalenie maksymalnej opłaty, wprowadzenie limitu odbioru bioodpadów wraz z dedykowanym pojemnikiem, większa ilość worków do segregacji oraz zwiększenie limitu na odpady budowlane i remontowe w PSZOK-u.

Urząd Gminy Dobra dokonał szczegółowej analizy kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. Podczas analizy uwzględniono zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z sierpnia 2021 r.

Dochody z rachunków za odbiór śmieci obecnie nie pokrywają kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi. Szacowany deficyt na koniec 2021 r. wyniesie ok. 4,7 mln zł. Związane jest to z rosnącymi cenami paliw, kosztami pracy, opłatami za przyjmowanie odpadów do sortowni, instalacji i składowisk, a także rosnącą ilością odpadów, szczególnie zielonych.

Koszty gospodarki odpadami komunalnymi w 2022 r. oszacowano na 11,75 mln zł. Przy obecnych stawkach za odbiór odpadów do budżetu wpłynie tylko 55% tej kwoty. Zabraknie 5,2 mln złotych. Zgodnie z wyliczeniami Urzędu Gminy Dobra, żeby system się zbilansował należałoby podnieść stawkę za odbiór śmieci z obecnej 4,80 zł na 11,00 zł.

"Tak wysokie podniesienie stawki uderzyłoby w naszych mieszkańców, szczególnie w uboższe rodziny. Dodatkowo nowa ustawa z sierpnia tego roku wprowadza maksymalną wysokość opłaty za śmieci. Nie może być ona wyższa niż 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe, co obecnie wynosi 149,68 zł. Nieruchomości posiadające większe tereny zielone, zużywające znaczne ilości wody do ich podlewania i generujące większą ilość odpadów zielonych, nie poniosą więc wyższej opłaty. Gmina może jednak skorzystać z wprowadzonych zmian w ustawie, które dają jej dodatkowe kompetencje. Rada gminy może teraz postanowić o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych, jeśli środki pozyskane z opłat są niewystarczające. Wcześniej ustawa nie dopuszczała takiej możliwości. Dzięki temu rozwiązaniu nie jesteśmy zmuszeni przerzucać wszystkich rosnących kosztów odbioru odpadów na mieszkańców" - wyjaśnia Wójt Gminy Dobra Teresa Dera.

W związku ze Świętem Zmarłych 01.11.2021r. wywóz odpadów komunalnych odbędzie się według harmonogramu: 01.11 - święto; 02.11 - odbiór wg harmonogramu poniedziałkowego; 03.11 - odbiór według harmonogramu wtorkowego; 04.11 - odbiór wg harmonogramu środowego; 05.11 - odbiór według harmonogramu czwartkowego; 06.11 - obiór według harmonogramu piątkowego

Wykaz miejscowości i ulic, na których będą myte pojemniki na odpady komunalne w dniu 29.10.2021r.

Wykaz miejscowości i ulic, na których będą myte pojemniki na odpady komunalne w dniu 28.10.2021r.

Wykaz ulic, na których będą myte pojemniki na odpady komunalne w dniu 27.10.2021r.

Wykaz ulic, na których będą myte pojemniki na odpady komunalne w dniu 26.10.2021r.

Wykaz ulic, na których będą myte pojemniki na odpady komunalne w dniu 25.10.2021 r

Żółty worek z napisem tworzywa sztuczne, metale i opakowaniaW związku ze stwierdzeniem w niektórych pakietach fabrycznie wadliwych worków na metale i tworzywa sztuczne uprzejmie informuję, że można je zwrócić do Wydziału ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji w m. Dobra przy ul. Granicznej 39B (obok myjni samochodowej), a w zamian otrzymać nowe worki.

Kierownik WGOKiE
Anna Budzyńska

Obrazek przedstawiający cztery kolory worków do segregacji odpadów wraz z ich opisemSzanowni Mieszkańcy,

w związku z pytaniami dotyczącymi umieszczania odpadów segregowanych niezgodnie z kolorystyką jaka została wprowadzona przez ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uprzejmie informuję, że:

  1. bezwzględnie należy zachować odpowiednią kolorystykę worków dla poszczególnych odpadów;
  2. zgodnie z Uchwałą w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług właściciel nieruchomości może gromadzić odpady segregowane w dodatkowych workach, zakupionych na własny koszt pod warunkiem stosowania rodzaju i odpowiedniej kolorystyki worków. Jest to niezbędne do właściwej realizacji umowy przez firmę Jumar. Pracownik odbierający odpady nie ma możliwości każdorazowo sprawdzać ich opisu, gdy odpady gromadzone są w workach o różnej kolorystyce. Przestrzeganie tych zasad wyeliminuje nieporozumienia związane z przypadkami nieodebrania odpadów segregowanych wystawionych w workach o innym kolorze;
  3. w przypadku pytań, wątpliwości dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w naszej Gminie bardzo proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy wyłącznie z Wydziałem ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji (pracownicy firmy Jumar nie posiadają pełnej wiedzy w tym zakresie);
  4. przypominam o bezwzględnym zakazie umieszczania odpadów zmieszanych (resztki po segregacji) w workach przeznaczonych do selekcji.

Kierownik WGOKiE
Anna Budzyńska

Czerwony wykrzyknikW związku z kolejnymi zgłoszeniami dotyczącymi nieprawidłowego wykorzystywania worków na selekcję jeszcze raz przypominamy:

wykorzystywanie worków niezgodnie z ich przeznaczeniem tzn. poprzez gromadzenie w nich odpadów zmieszanych jest zabronione! Tego typu praktyka będzie traktowana jak niedopełnienie obowiązku segregacji!

Należy pamiętać, że od 01 stycznia 2021 r. ustawa  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie nakłada na wszystkich mieszkańców obowiązek segregacji odpadów. Urząd Gminy w ramach opłaty wnoszonej przez właścicieli nieruchomości przekazuje dwa razy w roku pakiety worków służące do selektywnego zbierania odpadów. Wykorzystywanie tych worków niezgodnie z ich przeznaczeniem jest zabronione!

Niestety skala tego zjawiska jest ogromna i nadal sprawia wrażenie normy. Urząd Gminy jest informowany na bieżąco o takich przypadkach zarówno przez firmę Jumar jak również Straż Gminną i nadal nie są to sytuacje incydentalne.

Apelujemy i uczulamy mieszkańców o poważne podejście do sprawy i zaprzestanie tego typu praktyk gdyż odpady zbierane w taki sposób nie zostaną odebrane, a w przypadku powtórzenia się problemu w stosunku do właściciela nieruchomości zostanie nałożona kara administracyjna.

W przypadku nadmiaru otrzymanych worków jakiejkolwiek frakcji odpadów zachęcamy mieszkańców do przekazania ich nadmiaru do Urzędu Gminy przy ulicy Granicznej 39B, pokój  nr 2. Urząd wówczas przekaże worki mieszkańcom, którzy zgłaszają zapotrzebowanie na ich większą ilość. 

Kierownik WGOKiE
Anna Budzyńska